MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Veiklos rezultatai

2016-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA 


Švietimo centro veiklos tikslas – teikti kokybiškas, profesinį tobulėjimą skatinančias kvalifikacijos tobulinimosi, neformaliojo mokymosi ir kitas švietėjiškas bei kultūros paslaugas pedagogams ir suaugusiesiems.

Pagrindiniai Švietimo centro veiklos uždaviniai: remiantis pedagogų ir švietimo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikiais, nacionaliniais švietimo prioritetais, valstybinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, mokyklų išorės vertinimo, tarptautinių ir kitų švietimo tyrimų duomenimis rengti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) programas, organizuoti Marijampolės regiono pedagogų kvalifikacijos tobulinimą(si) ir gerosios patirties sklaidą, koordinuoti Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinę veiklą, teikti metodinę bei dalykinę pagalbą švietimo įstaigoms ir pedagogams; organizuoti suaugusiųjų neformalųjį mokymąsi ir koordinuoti Marijamplės savivaldybės tarybos tvirtinamo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimą savivaldybėje; organizuoti kultūrinę veiklą Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje.

2016 m. Švietimo centro veiklos rezultatas – 397 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) renginiai, 10787 dalyvių (Marijampolės ir kitų savivaldybių pedagogai, besimokantys suaugusieji, mokinių tėvai ir mokiniai. Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje organizuota (ar prisidėta organizuojant) 17 kultūros renginių, kuriuose dalyvavo daugiau nei 1,2 tūkst. Marijampolės ir gretimų savivaldybių gyventojų.

2016 m. švietimo centro veiklos prioritetai ir jų įgyvendinimas.

Duomenimis grįstas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. 2016 m. organizuotas 54 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (seminarai, kursai, paskaitos, edukacinės išvykos, metodiniai renginiai) mokyklų vadovams ir pedagogams apie valstybinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo patikrinimo, standartizuotų testų, mokyklų įsivertinimo ir išorės vertinimo duomenis, jų analizę ir panaudojimą mokyklų veiklai gerinti, brandos darbo principus ir organizavimą, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymą, pasiekimų gerinimą, vertinimo ir mokymosi strategijas, skaitmeninių mokymo priemonių ir skaitmeninio ugdymo turinio panaudojimą ugdymo procese bei kt. temomis, kurių poreikį ir aktualumą rodo brandos egzaminų, pasiekimų patikrinimų, standartizuotų testų ir švietimo mokyklų veiklos įsivertinimo bei išorinio vertinimo duomenys. Šiuose renginiuose dalyvavo 1507 mokyklų vadovų ir pedagogų.

Tėvų švietimo organizavimas siekiant tėvystės įgūdžių stiprinimo ir glaudesnio švietimo įstaigų ir tėvų bendradarbiavimo. 2016 m. organizuoti 6 renginiai ugdytinių tėvams: 5 paskaitos (apie vaikų mokymąsi ir tėvų pagalbą, auklėjimą be prievartos, susikalbėjimą su vaikais, tėvų bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis, vaikų ugdymą lauko darželiuose) ir vieneri saviugdos kursai, kuriuose dalyvavo 126 tėvai.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo politikos formavimas ir veiksmų plano įgyvendinimas savivaldybėje. 2015 m. lapkričio 30 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-199 patvirtinto Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2015-2016 m. veiksmų plano įgyvendinimo koordinatoriumi paskirtas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras. Veiksmų planas pristatytas Marijampolės savivaldybės neformalųjį suaugusiųjų švietimą organizuojančių ar vykdančių institucijų vadovams ir atstovams, susitarta dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo jį įgyvendinat. Plane numatytų priemonių – neformaliojo švietimo programų, skirtų pedagogų ir kitų su vaikais dirbančiųjų specialistų kompetencijoms tobulinti, pozityvios tėvystės mokymuisi, viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, vyresniojo amžiaus asmenims, suaugusiųjų bendrosioms kompetencijoms tobulinti bei saviraiškos galimybėms ir meninei kompetencijai ugdyti, suaugusiųjų mokytojų kompetencijoms tobulinti – rengime ir įgyvendinime dalyvavo Marijampolės savivaldybės biudžetinės įstaigos – Meilės Lukšienės švietimo centras, Visuomenės sveikatos biuras, Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, Pedagoginė psichologinė tarnyba, Suaugusiųjų mokymo centras, Marijampolės meno mokykla, Marijampolės savivaldybėje veikiančios valstybės institucijos – Marijampolės kolegijos Tobulinimosi studijų centras ir Marijampolės profesinio rengimo centras, taip pat nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos ir kitos verslo organizacijos - Trečiojo amžiaus universitetas, Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras, Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centras, VšĮ „Kodėlčius“ ir kt. Informaciją apie Marijampolės savivaldybėje vykdytas neformaliojo suaugusiųjų mokymo programas pateikusių institucijų 8 institucijų duomenimis, 2016 m. įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas organizuoti 488 įvairios trukmės (nuo 2 iki daugiau nei 1000 akademinių valandų) neformaliojo suaugusiųjų švietimo (tarp jų ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo) renginiai, kuriuose dalyvavo 8637 suaugusieji (pedagogai, vyresnio amžiaus asmenys, įvairių institucijų darbuotojai, bedarbiai, tame tarpe ir jaunimas, tėvai bei kiti Marijampolės savivaldybės gyventojai). Mokymosi veiklose suaugusieji praleido maždaug 4200 akademinių valandų arba apytikriai 700 dienų. Siekiant sutelkti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi srityje Marijampolės savivaldybėje veikiančias valstybės ir savivaldybės institucijas bei nevyriausybines organizacijas ir stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei plėsti neformaliojo mokymosi galimybes, parengta ir įgyvendinta 72 ak. val. trukmės neformaliojo mokymosi programa „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų vadybinių ir andragoginių kompetencijų bei profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų tobulinimas“, kuriai įgyvendinti konkurso būdu skirtas valstybės finansavimas. 2016 m. rugsėjo – lapkričio mėn. vykusiuose mokymuose, skirtuose neformaliojo suaugusiųjų švietimo planavimui ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo bei andragoginėms kompetencijos tobulinti, dalyvavo 34 neformalųjį suaugusiųjų švietimą Marijampolės savivaldybėje vykdančių ar organizuojančių institucijų atstovai bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriai iš gretimų savivaldybių.

Pasirengimas naujam ES struktūrinės paramos laikotarpiui siekiant didinti pedagogų ir suaugusiųjų neformaliojo mokymosi galimybes. Susipažinta su Švietimo ir mokslo ministerijos planuojamomis 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonėmis, aptartos Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos ir švietimo centrų dalyvavimo šių priemonių įgyvendinime galimybės.

Kultūrinės veiklos organizavimas. 2016 m. menų galerijoje buvo eksponuojami 168 Beatričės Kleizaitės-Vasaris meno kolekcijos kūriniai (iš viso kolekcijoje yra 415 meno kūrinių), su kuriais susipažino 1160 galerijos lankytojų ne tik iš kitų Lietuvos miestų (Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Vilkaviškio, Kalvarijos, Alytaus, Kazlų Rūdos, Raseinių, Kretingos, Druskininkų, Ukmergės, Palangos, Klaipėdos, Kaišiadorių, Anykščių, Zarasų, Rokiškio, Šakių), bet ir iš kitų pasaulio šalių – Izraelio, JAV, Anglijos, Rusijos, Lenkijos, Australijos (Melburnas), Kanados, Rumunijos, Šveicarijos, Vokietijos. Menų galerijoje vyko 17 kultūrinių renginių (koncertų, parodų, knygų pristatymų ir kt.), kuriuose dalyvavo 1169 marijampoliečiai ir miesto svečiai. Iš viso 2016 m. galerijoje apsilankė 2329 asmenys.

Iš viso 2016 m. galerijoje ir joje vykusiuose renginiuose apsilankė 2329 asmenys.

Galerijos meno bibliotekoje yra 386 vnt. meno leidinių.

2016 m. meno kolekcija papildyta 2 meno kūriniais – Rimo Zigmo Bičiūno ,,Šv. Jurgis“ (2016 m.) ir Nijolės Smilgienės ,,Jubiliejus“ (2015 m.), Beatričės Kleizaitės-Vasaris pastangomis ir lėšomis išleistas galerijos meno kolekcijos katalogas (apimtis – 254 psl.).

Informacija apie galerijos veiklą ir joje vykstančius renginius nuolat skelbta Švietimo centro tinklalapyje, internetinėje žiniasklaidoje (19 pranešimų) ir spaudoje (2 straipsniai).

Pagrindiniai veiklos organizavimo pokyčiai 2016 m.

2015 m. lapkričio 30 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-199 patvirtintas švietimo centro parengtas Marijampoles savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2015-2016 metų veiksmų planas, Švietimo centras paskirtas šio plano įgyvendinimo koordinatoriumi. Įgyvendinant veiksmų planą surinkta ir Švietimo centro tinklalapyje paskelbta informacija apie neformaliojo suaugusiųjų švietimą savivaldybėje organizuojančias ir vykdančias institucijas ir organizacijas, sutelkti suaugusiųjų švietimo organizatoriai ir vykdytojai, įgyvendinta suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimo programa.

2016 m. perorganizuota bibliotekos veikla, dėl itin mažo skaitytojų skaičiaus atsisakyta bibliotekininko pareigybės, optimizuotas bibliotekos fondas paliekant tik aktualią ir naują literatūrą (psichologijos, lyderystės, vadybos, pedagogikos, suaugusiųjų švietimo ir kt. temomis), kitus leidinius perduodant savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekoms arba pasenusius ir neaktualius nurašant. 2016 m. pradžioje bibliotekos fondą sudarė 11997 vnt. dokumentų, jį optimizavus - 1149 vnt. leidinių, kurių sąrašas skelbiamas Švietimo centro tinklalapyje.

Veiklos rezultatai.

Siekiant numatytų tikslų ir įgyvendinant veiklos uždavinius 2016 m. parengta ir įgyvendinta 147 klientų poreikius ir švietimo prioritetus atitinkančios kvalifikacijos tobulinimo(si) programos. Iš viso pedagogams ir besimokantiems suaugusiesiems buvo siūlomos per 365 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo mokymo(si) programos.

Pagal parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas organizuota 286 kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo suaugusiųjų mokymosi renginiai (9 kursai, 193 seminarai, 42 paskaitos, 9 konferencijos, 4 atviros pamokos, 10 edukacinės išvykos, 12 pedagogų ir jų ugdytinių darbų parodų ir kt. renginių), kuriuose dalyvavo 9288 pedagogai, mokinių tėvai, suaugusieji, moksleiviai ir kt.

Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių trukmė – 353 dienos, 1958 ak. val.

Įvairių projektų ir programų lėšomis finansuoti arba neatlygintinai organizuoti 193 kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai, mokinio krepšelio ar asmeninėmis dalyvių lėšomis – 95 renginiai.

76 kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) renginiai vyko Švietimo centre, 212 - Marijampolės ir kitų savivaldybių švietimo ar kitose įstaigose.

Remiantis švietimo įstaigų poreikiais atskirų Marijampolės ir kitų savivaldybių švietimo įstaigų pedagogų bendruomenėms organizuoti 96 kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai (43 iš jų – Marijampolės savivaldybės, 16 – Vilkaviškio rajono, 7 – Kalvarijos savivaldybės, 5 – Kazlų Rūdos savivaldybės, 16 – Šakių rajono, 8 – kitų Lietuvos savivaldybių švietimo įstaigų užsakymu), kuriuose dalyvavo 3989 pedagogai.

Švietimo įstaigose vykusių kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių temos – mokinių pažangos ir pasiekimų fiksavimas bei vertinimas, mokymosi motyvacijos skatinimas, mokyklos veiklos įsivertinimas, pamokos vadyba, ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas, šiuolaikinių vaikų mokymosi aspektai ir ugdymas, pamokos vadybos, specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas, IKT panaudojimas ugdymo procese, tarpusavio susikalbėjimas ir kt.

2016 m. vyko 111 Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinės veiklos renginių (pasitarimai, gerosios patirties sklaidos renginiai, atvirų pamokų stebėjimas, įvairių renginių aptarimas, diskusijos, metodinės išvykos), kuriuose dalyvavo 1499 Marijampolės savivaldybės pedagogai.

Iš viso 2016 m. organizuoti 397 kvalifikacijos tobulinimo(si), metodinės veiklos ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) renginiai, kuriuose iš viso dalyvavo 10787 pedagogai, besimokantys suaugusieji, mokinių tėvai ir mokiniai: 4616 iš Marijampolės savivaldybės, 1088 iš Vilkaviškio rajono, 1982 iš Šakių rajono, 379 iš Kalvarijos ir 272 iš Kazlų Rūdos savivaldybių, 951 iš kitų Lietuvos savivaldybių.

Remiantis kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių dalyvių anketinių apklausų duomenimis (apklausta 1000 pedagogų), švietimo centro organizuotus kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius kaip labai aktualius ir aktualius įvertino 979 apklaustieji (97,9 %). Seminarų metu pateikta medžiaga labai naudinga ir naudinga buvo 915 renginių dalyvių (91,5 %). Lektorių pasirengimą labai gerai ir gerai įvertino 951 apklaustasis (91 %). Kad švietimo centro organizuojami renginiai patenkina kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius, anketose nurodė 825 renginių dalyviai (83,5 %), 134 (14 % ) – kad poreikiai patenkinami iš dalies, 41 (1,2 %) nurodė, kad poreikiai netenkinami.

Švietimo centro dalyvavimas įvairiose programose, projektuose.

Bendradarbiaujant su Lietuvos švietimo institucijomis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis 2016 m. dalyvauta šiuose nacionaliniuose projektuose programose, finansuojamuose ESF, kitų fondų ir valstybės ir lėšomis:

2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamas projektas „Mokinių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo pasiekimų gerinimas perimant Norvegijos patirtį“ NR. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-017. Įgyvendinant projektą organizuota 14 sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo ugdymo seminarų pedagogams Marijampolės, Kauno, Vilkaviškio, Kalvarijos ir Kazlų rūdos savivaldybėse, kuriuose dalyvavo 478 pedagogai, renginys mokiniams siekiant didinti kūno kultūros pamokų patrauklumą, kuriame dalyvavo 60 mokinių, taip pat viešas projekto pristatymo renginys visuomenei (64 dalyviai); sukurtas 3 vaizdo pamokų, pademonstruotų per Mokytojo televiziją, ciklas, patraukliai motyvuojantis mokinius ne tik sportuoti, bet ir sveikai maitintis; organizuota pedagogų stažuotė Norvegijoje, kurios metu 8 pedagogai susipažino su Norvegijos švietimo sistema bei sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo integracija į ugdymo procesą.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis konkurso būdu finansuota 72 ak. val. trukmės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų vadybinių ir andragoginių kompetencijų bei profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų tobulinimas“, vykdyta 2016 m. rugsėjo – lapkričio mėn, dalyvavo 34 neformalųjį suaugusiųjų švietimą Marijampolės savivaldybėje vykdančių ar organizuojančių institucijų atstovai bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriai iš gretimų savivaldybių.

ESF finansuojamas Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamas projektas „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“. Švietimo centras - mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugų teikėjas.
2016 m. lapkričio – gruodžio mėn. organizuota 10 mokymų pedagogams, kurių kiekvieno trukmė –
2 dienos, 18 ak. val. Marijampolės, Alytaus, Šalčininkų, Mažeikių, Kėdainių, Širvintų, Klaipėdos, Panevėžio savivaldybėse ir Vilniaus savivaldybėse, dalyvavo 256 pedagogai.

Parengta ir Lietuvos kultūros tarybai pateikta paraiška „Ir jie buvo kartu, ir jie kūrė Lietuvą“ infoterminalui su skaitmeniniu turiniu apie žydų kultūros paveldą ir istoriją Marijampolėje bei menų galerijos meno kolekcijos autorius ir jų kūrybą Beatričės Kleizaitės-Vasari menų galerijoje įrengti. Paraiška nefinansuota, bus koreguojama ir teikiama 2017 m.

Švietimo centro materialinės bazės pokyčiai 2016 m.

2016 m. atnaujinta darbuotojų naudojama kompiuterinė įranga, įsigytas spalvotas spausdintuvas-skeneris, kavos ruošimo aparatas, 5 konferencijų magnetiniai stovai, pakeistos Švietimo centro pastatų (P. Butlerienės g. Nr. 3 ir Nr. 5) fasadinės durys ir vartai, į buvusios bibliotekos fondų patalpas perkelta ir atnaujinta kompiuterių klasė – atliktas patalpų remontas ir elektros instaliacijos darbai.

Bendradarbiavimas.

Rengiant ir įgyvendinant švietimo projektus ir programas buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centru, kitais nacionaliniais ir regionų švietimo centrais, Marijampolės regiono švietimo įstaigomis, regione veikiančiais Trečiojo amžiaus universitetais, nevyriausybinėmis, verslo ir kitomis organizacijomis. Švietimo centras yra aktyvus Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos (LŠCDA) ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) narys, švietimo centro atstovai dalyvauja abiejų asociacijų valdybų veikloje. Ypač glaudžiai bendradarbiauta su Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetu organizuojant bei koordinuojant trečiojo amžiaus asmenų ir neformalųjį suaugusiųjų mokymą Marijampolės savivaldybėje.

Darbuotojai.

Švietimo centro veiklai organizuoti 2010 m. rugsėjo 27 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1386 skirta 11,5 etato. 2016 m. Švietimo centre švietimo centre dirbo 16 darbuotojų: iš jų – 2 administracijos darbuotojai – direktorius ir direktoriaus pavaduotojas, 7 pedagoginiai darbuotojai – 6 metodininkai ir 1 neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorius, 7 nepedagoginiai darbuotojai - vyr. buhalteris, ūkio dalies vedėjas, sekretorius, kultūrinių renginių organizatoriai, bibliotekininkas, valytojas.

Pagrindinę švietimo centro veiklą – pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) organizavimą - vykdo kvalifikuoti specialistai, iš kurių 7 įgiję įvairių sričių magistro kvalifikacinius laipsnius - andragogikos (suaugusiųjų švietimo), informacinių technologijų, sociologijos, viešojo administravimo, viešųjų ryšių.

2017 m. veiklos prioritetai.

Socialinio ir emocinio pedagogų raštingumo ugdymas.

Mokinių pasiekimų gerinimas ypač akcentuojant skaitymo įgūdžių ir mąstymo gebėjimų ugdymą.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimas savivaldybėje ypač akcentuojant tėvystės įgūdžių stiprinimą.

Pasirengimas projekto „Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė“ įgyvendinimui 2018 m.

 

2016 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) IR METODINIAI RENGINIAI BEI JŲ DALYVIAI

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Parengtų programų

skaičius

Dalyvių skaičius

Iš viso renginių

Dienų skaičius

Iš viso valandų

Lektoriai

1.

Mokyklos (švietimo įstaigos) vadyba

3

118

5

12

94

12

2.

Renginiai įvairių specialybių pedagogams

57

2850

89

110

759

161

3.

IKT taikymas

 

16

1

6

40

1

4.

Psichologija

2

134

7

7

40

9

5.

Spec. pedagogika

2

44

1

2

8

6

6.

Lietuvių kalba

8

338

11

12

78

19

7.

Užsienio kalbos

4

191

9

9

42

17

8.

Etika, tikyba

8

350

14

14

70

30

9.

Socialiniai mokslai (istorija, geografija)

3

88

4

4

21

6

10.

Tikslieji mokslai (matematika, informatika)

4

161

7

16

31

17

11.

Gamtos mokslai (fizika, chemija, biologija)

2

17

2

2

8

5

12.

Dailė, muzika, technologijos

9

290

18

18

77

67

13.

Kūno kultūra

3

104

6

6

31

7

15.

Pradinis ugdymas

10

763

23

27

142

52

16.

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas

19

1307

39

37

205

76

17.

Neformalusis ugdymas

3

76

5

5

30

9

18.

Profesinis mokymas

3

63

2

2

12

2

19

Soc. pedagogika ir soc. darbas

3

133

4

4

21

21

20

Kita: renginiai besimokantiems suaugusiesiems, tėvams, suaugusiųjų švietėjams

2

343

12

23

135

14

21

Projektas "Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas". Mokymai mokytojams "Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės

 

256

10

20

18

20

22

Projektas „Mokinių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo pasiekimų gerinimas perimant Norvegijos patirtį“

2

602

16

16

94

20

23

Mokiniai

 

1044

1

1

2

1

Kvalifikacijos tobulinimas

147

9288

286

353

1958

572

Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinė veikla

 

1499

111

 

 

 

Iš viso:

147

10787

397

353

1958

572

 

2016 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIŲ DALYVIAI

 

2016 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIŲ DALYVIŲ SUVESTINĖ PAGAL SAVIVALDYBES

Savivaldybė, rajonas

Dalyviai

Marijampolė

4616

Kazlų Rūda

272

Kalvarija

379

Vilkaviškis

1088

Šakiai

1982

Kiti

951

Iš viso:

9288