MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ŠVIETIMO CENTRO 2017-ŲJŲ METŲ VEIKLOS REZULTATAI

Švietimo centro veiklos tikslas – teikti kokybiškas, profesinį ir asmeninį tobulėjimą skatinančias kvalifikacijos tobulinimosi, neformaliojo suaugusiųjų mokymosi ir kitas švietėjiškas bei kultūros paslaugas pedagogams ir suaugusiesiems.

Pagrindiniai Švietimo centro veiklos uždaviniai:

  • remiantis pedagogų ir švietimo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikiais, nacionaliniais švietimo prioritetais, valstybinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, mokyklų išorės vertinimo, tarptautinių ir kitų švietimo tyrimų duomenimis rengti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) programas, organizuoti Marijampolės regiono pedagogų kvalifikacijos tobulinimą(si) ir gerosios patirties sklaidą, koordinuoti Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinę veiklą, teikti metodinę bei dalykinę pagalbą švietimo įstaigoms ir pedagogams;

  • organizuoti suaugusiųjų neformalųjį mokymąsi ir koordinuoti Marijamplės savivaldybės tarybos tvirtinamo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimą savivaldybėje;

  • organizuoti kultūrinę veiklą Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje.

2017 m. Švietimo centro veiklos rezultatas – 394 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) renginiai, 11,9 tūkst. dalyvių (Marijampolės ir kitų savivaldybių pedagogai, besimokantys suaugusieji, mokinių tėvai ir mokiniai.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje organizuota (ar prisidėta organizuojant) 25 kultūros renginiai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 1,4 tūkst. Marijampolės ir gretimų savivaldybių gyventojų , su galerijos ekspozicija susipažino beveik 1 tūkst. Marijampolės svečių.

2017 M. ŠVIETIMO CENTRO VEIKLOS PRIORITETAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

  • Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas – organizuoti 26 patyčių ir smurto prevencijos bei emocinių kompetencijų ugdymo renginiai (seminarai, paskaitos, konferencijos), kuriuose dalyvavo 844 pedagogai ir tėvai.

  • Mokinių pasiekimų gerinimas ypač akcentuojant skaitymo įgūdžių ir mąstymo gebėjimų ugdymą – organizuota 15 kvalifikacijos tobulinimosi renginių, kuriuose profesines kompetencijas tobulino 763 pedagogai. Pasiekimų gerinimo problemos svarstytos ir dalykų mokytojų bei mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodiniuose pasitarimuose.

  • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimas savivaldybėje ypač akcentuojant tėvystės įgūdžių stiprinimą: organizuota 13 tėvų švietimo renginių, kuriuose tėvystės įgūdžius tobulino 792 tėvai. Parengtas ir Marijampolės savivaldybės tarybos 2017-09-25 sprendimu Nr. 1-245 patvirtintas Marijampolės savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 m. veiksmų planas. Veiksmų plano įgyvendinimo 2017 m. rezultatai (informaciją pateikusių NSŠ vykdytojų duomenimis) – Marijampolės savivaldybėje vyko 1370 neformaliojo suaugusiųjų mokymosi (neįskaitant pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi) renginių, kuriuose dalyvavo daugiau nei 15,3 tūkst. suaugusiųjų.

  • Pasirengimas projekto „Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė“ įgyvendinimui 2018 m.: parengtas ir patvirtintas 2018 m. Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos parodų planas - bendradarbiaujant su Lietuvos išeivijos dailės fondu, Čikagos Čiurlionio galerija, Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi ir kt., planuojamos 6 Kultūros sostinės programai skirtos parodos. 

2017 m. menų galerijoje buvo eksponuojami 191 Beatričės Kleizaitės-Vasaris meno kolekcijos kūrinys (iš viso kolekcijoje yra 416 meno kūrinių), su kuriais susipažino beveik tūkstantis galerijos lankytojų ne tik iš kitų Lietuvos miestų, bet ir iš kitų pasaulio šalių – Izraelio, JAV (Mančesterio, Čikagos, San – Francisko), Anglijos, Rusijos (Kaliningrado sr.), Lenkijos (Suvalkai, Varšuva), Vokietijos, Ukrainos, Belgijos, Estijos, Latvijos (Ryga), Meksikos, Norvegijos, Italijos. Turkijos, Portugalijos, Škotijos.

Menų galerijoje iš viso vyko 25 kultūros renginiai (koncertai, parodos, knygų pristatymai ir kt.), kuriuose dalyvavo 1395 marijampoliečiai ir miesto svečiai.

Iš viso 2017 m. galerijoje ir joje vykusiuose renginiuose apsilankė 2316 asmenų.

2017 m. visuomenei pristatytas Beatričės Kleizaitės-Vasaris pastangomis ir lėšomis išleistas galerijos meno kolekcijos katalogas.

VEIKLOS REZULTATAI 

Siekiant numatytų tikslų ir įgyvendinant veiklos uždavinius 2017 m. parengtos ir įgyvendintos 132 klientų poreikius ir švietimo prioritetus atitinkančios kvalifikacijos tobulinimo(si) programos. Iš viso pedagogams ir besimokantiems suaugusiesiems buvo siūlomos per 300 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo mokymo(si) programų.

Pagal parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas organizuotas 291 kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo suaugusiųjų mokymosi renginys (6 kursai, 178 seminarai, 54 paskaitos, 15 konferencijų, 4 atviros pamokos, 18 edukacinės išvykos, 10 pedagogų ir jų ugdytinių darbų parodų, 16 kt. renginių), kuriuose dalyvavo 10483 pedagogai, mokinių tėvai, suaugusieji, moksleiviai ir kt.

Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių trukmė – 359 dienos, 2049 ak. val.

Įvairių projektų ir programų lėšomis finansuoti arba neatlygintinai organizuoti 196 kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai, mokinio krepšelio ar asmeninėmis dalyvių lėšomis – 95 renginiai.

80 kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) renginių vyko Švietimo centre, 209 - Marijampolės ir kitų savivaldybių švietimo ar kitose įstaigose.

Remiantis švietimo įstaigų poreikiais atskirų Marijampolės ir kitų savivaldybių švietimo įstaigų pedagogams ir bendruomenėms organizuoti 97 kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai (46 iš jų – Marijampolės savivaldybės, 4 – Vilkaviškio rajono, 3 – Kalvarijos savivaldybės, 7 – Kazlų Rūdos savivaldybės, 21 – Šakių rajono, 17 – kitų Lietuvos savivaldybių švietimo įstaigų užsakymu), kuriuose dalyvavo 3662 pedagogai, mokinių tėvai, mokiniai.

2017 m. vyko 104 Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinės veiklos renginiai (pasitarimai, gerosios patirties sklaidos renginiai, atvirų pamokų stebėjimas, įvairių renginių aptarimas, diskusijos, metodinės išvykos), kuriuose dalyvavo 1422 Marijampolės savivaldybės pedagogai.

Iš viso 2017 m. organizuoti 395 kvalifikacijos tobulinimo(si), metodinės veiklos ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) renginiai, kuriuose iš viso dalyvavo 11905 pedagogai, besimokantys suaugusieji, mokinių tėvai ir mokiniai: 7125 iš Marijampolės savivaldybės, 635 iš Vilkaviškio rajono, 1562 iš Šakių rajono, 611 iš Kalvarijos ir 577 iš Kazlų Rūdos savivaldybių, 1395 iš kitų Lietuvos savivaldybių.

Remiantis kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių dalyvių anketinių apklausų duomenimis (anketas pateikė beveik 1000 dalyvių), švietimo centro organizuotus kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius kaip naudingus ir labai naudingus įvertino 97, % apklaustųjų. 66 % renginių dalyvių mokymai padėjo įsivertinti turimas kompetencijas, 23 % - aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą, 8 % - užmegzti naujus profesinius kontaktus, 3 % mokymai nepadarė jokios įtakos. Mokymų atmosferą, trukmę ir vietą gerai ir labai gerai įvertino atitinkamai 97 %, 94 % ir 100 % apklaustieji. 

ŠVIETIMO CENTRO DALYVAVIMAS ĮVAIRIOSE PROGRAMOSE, PROJEKTUOSE 

2017 m. švietimo centras įgyvendino ar dalyvavo įgyvendinant šias valstybės, ES ir kitų fondų finansuojamas programas:

Ugdymo plėtotės centro projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ 2 d., 16 ak. val. trukmės mokymų „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ organizavimas Marijampolės, Kauno rajono, Kretingos rajono, Anykščių rajono, Druskininkų ir Vilniaus savivaldybėse.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ 6 d., 24 val. trukmės mokymų suaugusiesiems Suaugusiųjų psichoemocinės sveikatos stiprinimas kasdieniame gyvenime: galimybės ir būdai“ organizavimas Marijampolės, Alytaus ir Varėnos savivaldybėse.

Valstybės lėšomis konkurso būdu finansuojamos socialiniams pedagogams, vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų socialiniams ir kitiems darbuotojams, globėjams, tėvams, visuomeninių organizacijų atstovams, su vaikais dirbantiems ir vaiko gerove besirūpinantiems specialistams skirtos 64 akad. val. trukmės programos „Profesinei, visuomeninei ir savanoriškai veiklai reikalingų socialinių emocinių kompetencijų bei bendravimo su vaikais ir šeimomis įgūdžių ugdymas taikant neprievartinio bendravimo metodiką“ įgyvendinimas Marijampolės savivaldybėje.

Dalyvavimas LSŠA vykdomame ERASMUS + mobilumo programos projekte „Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ – du švietimo centro darbuotojai dalyvavo andragoginio meistriškumo stažuotėje Heidelbergo (Vokietija) universitete, ir drauge su kitais stažuotės dalyviais parengė mokymosi medžiagą andragogams.

ŠVIETIMO CENTRO MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI 

2017 m. pakeistos visos vidaus patalpų, esančių pastate P. Butlerienės g. Nr. 3, durys, įsigyti 2 kompiuteriai ir kita kompiuterinė įranga, atliktas einamasis patalpų ir kito ilgalaikio turto remontas.

BENDRADARBIAVIMAS 

Rengiant ir įgyvendinant švietimo projektus ir programas bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centru, kitais nacionaliniais ir regionų švietimo centrais, Marijampolės regiono švietimo įstaigomis, regione veikiančiais Trečiojo amžiaus universitetais, nevyriausybinėmis, verslo ir kitomis organizacijomis. Švietimo centras yra aktyvus Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos (LŠCDA) ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) narys, švietimo centro atstovai dalyvauja abiejų asociacijų valdybų veikloje. Ypač glaudžiai bendradarbiauta su Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetu organizuojant bei koordinuojant trečiojo amžiaus asmenų ir neformalųjį suaugusiųjų mokymą Marijampolės savivaldybėje.

DARBUOTOJAI 

2017 m. birželio 26 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-195 nustatytas didžiausias leistinas Marijampolės švietimo centro pareigybių skaičius – 12 pareigybių (2016 m. buvo 11,5 pareigybių), dėl to padidintas neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriaus darbo krūvis.

Švietimo centre 2017 m. dirbo 16 darbuotojų – direktorius ir direktoriaus pavaduotojas (2 etatai), 6 metodininkai (3,5 etato), 1 neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorius (1 etatas), 7 nepedagoginiai darbuotojai – vyr. buhalteris, ūkio dalies vedėjas, sekretorius, 2 kultūrinių renginių organizatoriai, 2 valytojai (5,5 etato).

Pagrindinę švietimo centro veiklą – pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si), neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) ir kultūrinės veiklos organizavimą vykdo kvalifikuoti specialistai: 7 darbuotojai įgiję įvairių sričių (andragogikos/suaugusiųjų švietimo), informacinių technologijų, sociologijos, viešojo administravimo, viešųjų ryšių) magistro kvalifikacinius laipsnius, 1 darbuotojas – humanitarinių mokslų (menotyros) daktaras.

2018 M. VEIKLOS PRIORITETAI 

Socialinio ir emocinio raštingumo ugdymas.

Savanorystės švietimo įstaigose skatinimas.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir koordinatoriaus veiklos plėtra savivaldybėje.

Dalyvavimas projekto „Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė“ įgyvendinime.


2017 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) IR METODINIAI RENGINIAI BEI JŲ DALYVIAI

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Parengtų programų

Dalyvių skaičius

Iš viso renginių

Dienų skaičius

Iš viso valandų

Lektoriai

1.

Mokyklos (švietimo įstaigos) vadyba

11

476

14

15

96

15

2.

Renginiai įvairių specialybių pedagogams

35

2982

77

89

583

223

3.

IKT taikymas

2

58

2

2

12

3

4.

Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas, psichologija, prevencija

8

175

11

14

66

14

5.

Spec. pedagogika

1

91

4

4

14

10

6.

Lietuvių kalba

6

209

9

9

52

20

7.

Užsienio kalbos

4

196

10

10

44

17

8.

Etika, tikyba

7

408

12

14

79

37

9.

Socialiniai mokslai (istorija, geografija)

3

91

6

6

24

9

10.

Tikslieji mokslai (matematika, informatika)

3

84

5

5

27

7

11.

Gamtos mokslai (fizika, chemija, biologija)

7

99

8

8

38

10

12.

Dailė, muzika, technologijos

15

493

21

20

130

44

13.

Kūno kultūra

3

120

5

5

30

9

14.

Pradinis ugdymas

9

735

24

29

128

51

15.

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas

10

1465

40

42

211

89

16.

Profesinis mokymas

0

25

2

10

126

7

17.

Soc. pedagogika ir soc. darbas

3

77

5

5

27

9

18.

Kita: renginiai besimokantiems suaugusiesiems, tėvams, suaugusiųjų švietėjams

4

1707

35

71

358

52

19.

Mokiniai

0

992

1

1

4

2

Kvalifikacijos tobulinimas

 

10483

291

 

 

 

Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinė veikla

 

1422

104

 

 

 

Iš viso:

131

11905

395

359

2049

628

 

 

2017 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIŲ DALYVIŲ SUVESTINĖ PAGAL SAVIVALDYBES

Savivaldybės

Dalyvių skaičius

Kalvarijos

611

Kazlų Rūda

577

Marijampolės

7125

Šakiai

1562

Vilkaviškis

635

Kiti

1395

Iš viso:

11905

 

2017 m. METODINĖS VEIKLOS RENGINIŲ IR DALYVIŲ SUVESTINĖ