MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Suaugusiųjų švietimas

2019 metais Marijampolės savivaldybėje vyko 1886 neformaliojo suaugusiųjų mokymosi/švietimo (neįskaitant savivaldybės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo) renginių, kuriuose dalyvavo 22428 suaugusiųjų asmenų.
2019 m. lapkričio 27 dieną Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras ir Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras organizavo respublikinę konferenciją „Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“, į kurią sukvietė formaliojo suaugusiųjų švietimo organizatorius, suaugusiųjų mokytojus ir švietėjus iš visos Lietuvos.
Lapkričio 15 d. Vilniuje, Geležinkelio stoties konferencijų centre, iškilmingai buvo pradėta 20-oji Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!". Renginį inicijavo ir organizavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kartu su ilgamečiu partneriu – Švietimo mainų paramos fondo administruojama elektronine Europos Sąjungos suaugusiųjų švietėjų platforma „Epale“.
Konkursas organizuojamas vykdant 2019 metų suaugusiųjų mokymosi savaitę, kurios pagrindinis tikslas – paskleisti suaugusiųjų mokymosi visose gyvenimo srityse idėją, atskleisti mokymosi patrauklumą ir jo teikiamas galimybes kiekvienam asmeniui ir visuomenei.
2019 m. rugsėjo 5 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Vilniuje organizavo konferenciją „Regioninė suaugusiųjų švietimo plėtra“. Konferencijos tikslas - pristatyti dalyviams, kas šiuo metu yra vykdoma įgyvendinant suaugusiųjų švietimo politiką nacionaliniu lygiu ir kokios šios srities finansavimo perspektyvos 2021–2027 m. laikotarpiu, pasidalinti gerąja suaugusiųjų švietimo įgyvendinimo patirtimi užsienyje bei Lietuvos savivaldybėse, apžvelgti, kokie projektai vykdomi siekiant pagerinti gyventojų skaitmeninį raštingumą.
Siekiant efektyviau įgyvendinti Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų planą, 2018 metų pabaigoje Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras kartu su Marijampolės savivaldybės neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi vykdančiomis institucijomis vykdė tyrimą „Suaugusiųjų mokymosi poreikiai Marijampolės savivaldybėje“.
2019 m. kovo 7 dieną 17.30 val. Beatričės Kleizitės–Vasaris menų galerijoje (P. Butlerienės g. 5) vyks 2-3 ak. valandų trukmės atvira paskaita „Nesmurtinė komunikacija“. Lektoriai - nesmurtinės komunikacijos ambasadoriai Lietuvoje: L. Benevičius, E. Benevičienė, R. Guogis.
Marijampolės savivaldybės suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų plano tikslas – sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims mokytis, tobulinti savo profesines ir asmeniniams kompetencijas, plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo nuostatas įgyvendinančių institucijų bendradarbiavimą ir jų veiklas Marijampolės savivaldybėje.
Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis „Erasmus+“ programos įgyvendinimą Lietuvoje, kviečia suaugusiųjų švietėjų organizacijas rengti mobilumo projektus bei teikti paraiškas iki 2019 m. vasario 5 d. 13 val. Lietuvos laiku.
2018 m. lapkričio 19–25 d. Lietuvoje vyks MOKYMOSI šventė – devynioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė „LIETUVA MOKOSI: IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ“
2018 m. lapkričio 19 – 25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti MOKYMOSI šventę - devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.
Marijampolės savivaldybės suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų planas (toliau Veiksmų planas) patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1-245 sprendimu. Jo įgyvendinimo koordinatoriumi paskirtas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras. Veiksmų plano tikslas – sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims mokytis, tobulinti savo profesines ir asmeniniams kompetencijas, plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo nuostatas įgyvendinančių institucijų bendradarbiavimą ir jų veiklas Marijampolės savivaldybėje.
2017 m. lapkričio 16 d., 17.30 val. - susitikimas su aktoriumi G. Savicku. Diskusijos tema: „Aš čia pro šalį ėjau...“
2017 m. lapkričio 24 d., 16.30 val. - susitikimas su psichiatru prof. D. Pūru. Susitikimo tema: „Pasikalbėkime apie psichikos sveikatą“
2017 m. lapkričio-gruodžio mėn. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre (P. Butlerienės g. 3, Marijampolė) vyks Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojami mokymai socialiniams pedagogams, vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų socialiniams ir kitiems darbuotojams, globėjams, tėvams, visuomeninių organizacijų atstovams, su vaikais dirbantiems ir vaiko gerove besirūpinantiems specialistams.
Š. m. spalio 25 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų darbuotojų pasitarimas, kurio metu buvo pristatytas š. m. rugsėjo 25 d. Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintas „Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 m. veiksmų planas“
Švietimo centras parengė ir netrukus pradės vykdyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos konkurso būdu finansuojamą 64 val. trukmė programą „Profesinei, visuomeninei ir savanoriškai veiklai reikalingų socialinių emocinių kompetencijų bei bendravimo su vaikais ir šeimomis įgūdžių ugdymas taikant neprievartinio bendravimo metodiką“
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras drauge su viešąja įstaiga „Tyrimų ir mokymų centras“ įgyvendina projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“.
2017 m. balandžio 3 - 7 dienomis dvi centro darbuotojos dalyvavo andragogų meistriškumo tobulinimo kursuose, kurie vyko Heidelbergo švietimo universiteto tęstinių studijų akademijoje (Vokietijoje). Mokymai organizuoti ERASMUS+ programos mobilumo projekto „Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ konsorciumo dalyviams.
Siekdama sujungti Europos suaugusiųjų švietimo ir mokymo organizacijas bendrai veiklai, kuri parodytų suaugusiųjų švietimo ir mokymosi indėlį į aktyvaus pilietiškumo ugdymą, asmeninį ir profesinį augimą, Europos plėtrą, pabrėžtų mokymosi jėgą ir džiaugsmą, Europos suaugusiųjų švietimo asociacija (EAEA) kviečia dalyvauti Europos suaugusiųjų mokymosi metų kampanijoje.
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras informuoja, kad Lietuvoje yra sukurta elektroninio mokymosi platforma – suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema (SMIS). Ši sistema skirta plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą.
2016 m. lapkričio 14–20 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia septynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi spalvos“ ir į mokymosi spalvų paieškas kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas bei visus suaugusiuosius.
Vėlų rudenį, kai gamtoje, o kartais ir žmogaus gyvenime, ima trūkti spalvų, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia burtis į septynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi spalvos“.
Į mokymosi spalvų paieškas 2016 m. lapkričio 14–20 d. kviečiame švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas organizacijas ir visus suaugusiuosius.
Š. m. rugsėjo – lapkričio mėn. Marijampolės savivaldybės ir Vilkaviškio bei Šakių rajonų suaugusiųjų švietimo organizatoriai iš įvairių valstybės ir savivaldybės institucijų bei nevyriausybinių organizacijų dalyvavo Švietimo centro organizuotoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos konkurso būdu finansuotoje 72 ak. val. trukmės mokymosi programoje „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų vadybinių ir andragoginių kompetencijų bei profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų tobulinimas“.
„Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas ir koordinavimas valstybiniu mastu ir savivaldybėse yra nepakankamas, nėra nustatyti finansavimo prioritetai ir principai, šalies mastu ir savivaldybėse nepakankamai tiriami neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikiai. Todėl šalyje neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra nepakankamai rezultatyvi ir tolygi“ - tokia išvada apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtrą pateikta 2013 m. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Valstybinio audito ataskaitoje.