MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Suaugusiųjų mokymosi poreikių tyrimas

Siekiant efektyviau įgyvendinti Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų planą, 2018 metų pabaigoje Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras kartu su Marijampolės savivaldybės neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi vykdančiomis institucijomis vykdė tyrimą „Suaugusiųjų mokymosi poreikiai Marijampolės savivaldybėje“. Tyrimo tikslas - surinkti informaciją apie savivaldybės suaugusiųjų mokymosi/tobulinimosi poreikius.

Tyrime dalyvavo Marijampolės savivaldybės gyventojai, priklausantys šioms socialinėms grupėms:

  1. Suaugusieji (dirbantieji arba bedarbiai, dalyvavę arba nedalyvavę neformaliajame švietime)
  2. Suaugusiųjų mokytojai (andragogai)
  3. Trečiojo amžiaus universiteto studentai.

Iš viso tyrime dalyvavo 951 respondentas: 174 priklausė pirmajai ir antrajai tikslinėms grupėms ir 777 – trečiajai  (Trečiojo amžiaus universiteto studentai, kurių apklausos duomenys buvo analizuojami ir apibendrinti rezultatai pateikti atskirai).

Siekiant išsiaiškinti pagrindinius suaugusiųjų mokymosi poreikius savivaldybėje, buvo paruoštos anoniminės apklausos anketos, kuriose pateikta 18 klausimų su galimais atsakymais, paliekant galimybę įrašyti ir savo atsakymus arba komentarus. Anketos buvo patalpintos Centro internetiniame puslapyje ir išsiuntinėtos ne tik į neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančias institucijas, bet ir į Marijampolės savivaldybės įvairaus profilio (švietimo, kultūros, socialines, sveikatos apsaugos, verslo, prekybos, maisto pramonės, nevyriausybines organizacijas ir kt.) institucijas ir organizacijas.

Anketų struktūrinės dalys:

  • Respondentų/tyrime dalyvavusiųjų charakteristika
  • Suinteresuotumas/domėjimasis tęstiniu suaugusiųjų mokymusi
  • Mokymosi perspektyvų, poreikių ir motyvų vertinimas
  • Mokymąsi sąlygojantys veiksniai

 

Plačiau - Suaugusiųjų mokymosi poreikiai Marijampolės savivaldybėje