MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis Marijampolės savivaldybėje bus koordinuojamas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas ir koordinavimas valstybiniu mastu ir savivaldybėse yra nepakankamas, nėra nustatyti finansavimo prioritetai ir principai, šalies mastu ir savivaldybėse nepakankamai tiriami neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikiai. Todėl šalyje neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra nepakankamai rezultatyvi ir tolygi“ - tokia išvada apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtrą pateikta 2013 m. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Valstybinio audito ataskaitoje. Audito metu surinkti įrodymai ir pateiktos išvados paskatino neformaliojo suaugusiųjų švietimo problemas spręsti valstybės lygmeniu - 2014 m. liepos 10 d. priimtas „Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas“, 2014 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras patvirtinto „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014-2016 metų veiksmų planą“. 2015 m. beveik visose Lietuvos savivaldybėse parengti neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtrai skatinti skirti strateginio planavimo dokumentai – veiksmų planai, kuriuose numatytas aktyvus savivaldybių, valstybės ir nevalstybinių institucijų dalyvavimas, užtikrintas veiklos koordinavimas ir finansavimo galimybės. Toks dokumentas patvirtintas ir Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 30 d. spendimu Nr. 1-199, jo įgyvendinimo koordinavimas patikėtas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centrui. 

Š. m. kovo 2 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras sukvietė įvairias Marijampolės savivaldybėje veikiančias neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijas tam, kad būtų aptartas Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2015-2016 metų veiksmų planas ir Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas, pristatyta neformaliojo suaugusiųjų švietimo būklės Marijampolės savivaldybėje analizė, numatyti pagrindiniai 2015-2016 metų veiksmų plano įgyvendinimo žingsniai. Naują požiūrį į mokymąsi vis modernėjančiame pasaulyje pristatė Europos elektroninės suaugusiųjų mokymosi platformos (EPALE) suaugusiųjų švietėjų portalo Marijampolės regiono ekspertė.

Susitikime dalyvavo atstovai iš Marijampolės profesinio rengimo centro, Kraštotyros muziejaus, Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos, Marijampolės kolegijos, Suaugusiųjų mokymo centro, Apskrities moters veiklos centro, Marijampolės teritorinės darbo biržos, Kultūros centro, Visuomenės sveikatos biuro, Trečiojo amžiaus universiteto, Pedagoginės ir psichologinės tarnybos, dailės ir muzikos mokyklų, Moksleivių kūrybos centro, Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ organizacijos ir katechetikos centro, Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo ir šeimos centrų, VšĮ Profesijų spektras Marijampolės filialo, UAB „SDG“, R. Vosylienės kalbų centro, Liaudies menininkų klubo „Mūza“, VšĮ Vaikų žaidimų studijos „Kodėlčiaus“, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Marijampolės filialo, VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ ir kt. 

Nors Marijampolės savivaldybėje suaugusiems gyventojams neformaliai siūloma mokytis įvairių dalykų (užsienio kalbų, menų, IKT, įgyti finansinių, pilietinių, saugaus eismo, sveikos gyvensenos žinių ir gebėjimų, tobulintis profesinėje srityje ir kt.), vis dėlto esamos situacijos analizė rodo, jog nuoseklios neformaliojo suaugusiųjų švietimo politikos formavimas savivaldybėje yra naujovė. Siekiant rezultatyvios šio švietimo plėtros būtina ištirti ir įvertinti savivaldybės gyventojų poreikius, numatyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo prioritetus ir finansavimo mechanizmus, sukurti informacinę duomenų bazę apie suaugusiųjų švietimo institucijų teikiamas paslaugas, kvalifikacijos tobulinimo programas ir kvalifikuotus lektorius.

Susitikimo metu buvo įvardinta ir daugiau neformaliojo suaugusiųjų švietimo problemų - suaugusiųjų, ypač turinčių neigiamą mokymosi patirtį ar nepakankamą motyvaciją įtraukimas, kvalifikuotų andragogų trūkumas, šiuolaikinių metodinių priemonių ir specialistų naujoms programoms rengti stoka, šiuolaikinių mokymosi formų nepakankamas (pvz., nuotolinio mokymo) taikymas, nepalankus darbdavių ir valdininkų požiūris, pažymėjimų nepripažinimas darbo rinkoje, neformaliai įgytų kompetencijų įteisinimas ir kt. Susitikimo dalyviai sutarė nuolat keistis informacija, kiekvienoje institucijoje paskirti už plano įgyvendinimą atsakingą asmenį ir Švietimo centro tinklalapyje sukurti bendrą virtualią erdvę, kurioje būtų galima rasti visas Marijampolės savivaldybėje veikiančias neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančias institucijas, mokymosi galimybes ir kitą su suaugusiųjų švietimo susijusią informaciją.

Pirmasis žingsnis rezultatyvesnio neformaliojo suaugusiųjų švietimo link yra įvairių savivaldybėje veikiančių valstybinių, savivaldybės biudžetinių ir nevalstybinių suaugusiųjų švietimo institucijų bendradarbiavimas, kuris skatina keistis informacija ir gerąja praktika, tobulinti ir plėsti veiklas bei visiems kartu formuoti naują suaugusiųjų mokymosi kultūrą savivaldybėje. Taigi neformalusis suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis Marijampolės savivaldybėje nuo šiol bus koordinuojamas.

 

Marijampolės Meilės Lukšienės Švietimo centro metodininkė R. Koncevičienė