MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANO (PAGAL 2019 M. NUMATYTAS PRIEMONES) ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų plano (toliau Veiksmų plano) įgyvendinimo koordinatoriumi savivaldybės tarybos sprendimu (2017-09-25 Nr. 1-245) yra paskirtas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras (toliau Švietimo centras). Veiksmų plano tikslas – sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims mokytis, tobulinti savo profesines ir asmeniniams kompetencijas, plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo nuostatas įgyvendinančių institucijų bendradarbiavimą ir jų veiklas Marijampolės savivaldybėje.

2017- 2020 m. veiksmų plane yra numatyti 5 uždaviniai ir 3 prioritetinės kryptys.

Uždaviniai:

  1. Atlikti neformaliojo suaugusiųjų mokymosi paklausos ir pasiūlos analizę Marijampolės savivaldybėje.
  2. Vykdyti informacijos sklaidą apie suaugusiųjų mokymosi galimybes Marijampolės savivaldybėje.
  3. Stiprinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdytojų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
  4. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti ir tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas (pagal neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų veiklos planus, vykdomus projektus ir kitas priemones).
  5. Vykdyti Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo stebėseną.

Prioritetinės kryptys:

  1. Socialinio ir emocinio suaugusiųjų intelekto ugdymas.
  2. Tėvystės įgūdžių ugdymas.
  3. Suaugusiųjų IKT kompetencijų ir profesinių gebėjimų ugdymas.

Veiksmų plano įgyvendinimo rezultatų analizė atliekama kiekvienais metais. 2019 m. ši analizė padaryta pagal 10 informaciją pateikusių Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijų ataskaitas (Meilės Lukšienės švietimo centro, Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos, Trečiojo amžiaus universiteto, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Profesinio rengimo centro, Pedagoginės psichologinės tarnybos, meno mokyklos, Vilkaviškio vyskupijos Katechetos centro, VšĮ „Seitanas“ ir Aikido Aikikai mokyklos „Aikivaras“).

Pagal šių institucijų pateiktus duomenis 2019 metais Marijampolės savivaldybėje vyko 1886 neformaliojo suaugusiųjų mokymosi/švietimo (neįskaitant savivaldybės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo) renginių, kuriuose dalyvavo 22428 suaugusiųjų asmenų.

Analizuojant  neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklas, susijusias su prioritetinėmis Veiksmų plano sritimis, paaiškėjo, jog suaugusiųjų socialinio ir emocinio intelekto ugdymui buvo skirta 214 renginių, kuriuose dalyvavo 802 asmenys. Skaitmeniniai suaugusiųjų įgūdžiai buvo plėtojami Petro Kriaučiūno bibliotekoje vykstančiuose mokymuose pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“. Ypač didelio susidomėjimo sulaukė neformaliojo suaugusiųjų profesinio mokymo programos, kurios aktyviai pradėjo veikti Marijampolės profesinio rengimo centre. Bendradarbiaujant su Švietimo centru buvo parengtos įvairios 32-50 ak. val. trukmės mokymo programos ir jų moduliai (siuvimo, floristikos, AUTOCAD projektavimo ir kt.). Profesinio mokymo programose per 2019 metus mokėsi 79 asmenys. Kitos programos, mokymai, renginiai ir projektai buvo skirti sveikos gyvensenos temoms, vyresnio amžiaus asmenims (1480 renginių, 2085 dalyviai), suaugusiųjų saviraiškos galimybėms, meninei kompetencijai ir pažintiniams poreikiams plėtoti (147 renginiai, 292 dalyviai).

Kaip ir anksčiau, savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijos palaikė suaugusiųjų mokymosi savaičių iniciatyvą ir dalyvavo  2019 m. savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim“ projekte. Savaitės metu (lapkričio 18-24 dienomis) buvo organizuota apie 25 įvairaus pobūdžio renginiai suaugusiems Marijampolės, Vilkaviškio, Kalvarijos, Šakių savivaldybėse. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo pavyzdžiu tapo savaitei skirtas edukacinis pažintinis renginys „Kelionė dainuojančiu autobusu“, kurį organizavo Švietimo centras, Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras ir Marijampolės profesinio rengimo centras.

Tęsiant 2017-2020 m. Veiksmų plano įgyvendinimą, 2020 metais Švietimo centras, kaip plano įgyvendinimo koordinatorius, pagrindinį dėmesį skirs ne tik prioritetinėms kryptims, bet ir neformaliojo suaugusiųjų mokymosi paklausos ir pasiūlos tyrimo ir analizei, tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimui, informacinės bazės tobulinimui ir suaugusiųjų mokymosi galimybių plėtrai Marijampolės savivaldybėje.

Švietimo centro metodininkė R. Koncevičienė