MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANO (PAGAL 2018 M. NUMATYTAS PRIEMONES) ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

Marijampolės savivaldybės suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų plano tikslas – sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims mokytis, tobulinti savo profesines ir asmeniniams kompetencijas, plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo nuostatas įgyvendinančių institucijų bendradarbiavimą ir jų veiklas Marijampolės savivaldybėje. Veiksmų plano įgyvendinimo koordinatoriumi savivaldybės tarybos sprendimu yra paskirtas Meilės Lukšienės švietimo centras.

2017 - 2020 m. veiksmų plane yra numatyti 5 uždaviniai ir 3 prioritetinės kryptys.

Uždaviniai:

  1. Atlikti neformaliojo suaugusiųjų mokymosi paklausos ir pasiūlos analizę Marijampolės savivaldybėje.
  2. Vykdyti informacijos sklaidą apie suaugusiųjų mokymosi galimybes Marijampolės savivaldybėje.
  3. Stiprinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdytojų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
  4. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti ir tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas.
  5. Vykdyti Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo stebėseną.

Prioritetinės kryptys:

  1. Socialinio ir emocinio suaugusiųjų intelekto ugdymas.
  2. Tėvystės įgūdžių ugdymas.
  3. Suaugusiųjų IKT kompetencijų ir profesinių gebėjimų ugdymas.

 

Įgyvendinat 1-ąjį uždavinį, 2018 metais Veiksmų plano koordinatorius (švietimo centras) vykdė tyrimą „Suaugusiųjų mokymosi poreikiai Marijampolės savivaldybėje“. Tyrime dalyvavo apie 900 suaugusiųjų savivaldybės gyventojų. Išsamūs poreikių tyrimo analizės rezultatai bus paskelbti š. m. vasario mėnesį.

2018 m. Veiksmų plano įgyvendinimo rezultatų analizė parengta remiantis 7 Marijampolės savivaldybės neformaliųjį suaugusiųjų švietimą įgyvendinančių institucijų (Meilės Lukšienės švietimo centro, Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos, Trečiojo amžiaus universiteto, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Profesinio rengimo centro, Pedagoginės psichologinės tarnybos, UAB „SDG“ Marijampolės skyriaus, Marijampolės savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai) pateikta informacija.

Pagal šių institucijų pateiktus duomenis 2018 m. Marijampolės savivaldybėje vyko 1854 neformaliojo suaugusiųjų mokymosi (neįskaitant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo) renginiai, kuriuose dalyvavo 22472 suaugusiųjų. Informacijos apie mokymus, programas, projektus ar kitas veiklas suaugusiems analizė parodė, jog daugiausia mokymų/renginių buvo skirta  sveikos gyvensenos temoms bei vyresnio amžiaus asmenims (1469 renginiai, 20665 dalyviai), suaugusiųjų saviraiškos galimybėms, meninei kompetencijai ir pažintiniams poreikiams plėtoti (221 renginys, 405 dalyviai), socialinių ir emocinių suaugusiųjų kompetencijų ugdymui (49 renginiai, 381 dalyvis).

2018 metais Švietimo centras, palaikydamas suaugusiųjų mokymosi savaičių iniciatyvą,  koordinavo  2018 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ projektą. Savaitės metu (lapkričio 19-25 dienomis) buvo organizuota apie 25 įvairaus pobūdžio renginiai suaugusiems Marijampolės, Vilkaviškio, Kalvarijos, Šakių savivaldybėse.

Tęsiant 2017-2020 m. Veiksmų plano įgyvendinimą, 2019 metais Švietimo centras, kaip plano įgyvendinimo koordinatorius, pagrindinį dėmesį skirs ne tik prioritetinėms kryptims, bet ir neformaliojo suaugusiųjų mokymosi paklausos ir pasiūlos tyrimo ir analizei, tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimui, informacinės bazės tobulinimui ir suaugusiųjų mokymosi galimybių plėtrai Marijampolės savivaldybėje.

Švietimo centro metodininkė R. Koncevičienė