MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANO (PAGAL 2017 M. NUMATYTAS PRIEMONES) ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

Marijampolės savivaldybės suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų planas (toliau Veiksmų planas) patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1-245 sprendimu. Jo įgyvendinimo koordinatoriumi paskirtas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras. Veiksmų plano tikslas – sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims mokytis, tobulinti savo profesines ir asmeniniams kompetencijas, plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo nuostatas įgyvendinančių institucijų bendradarbiavimą ir jų veiklas Marijampolės savivaldybėje.

2017 metais neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą įgyvendino šios Marijampolės savivaldybės institucijos: Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas, Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, Profesinio rengimo centras, Marijampolės kolegijos tobulinimosi studijų centras, Suaugusiųjų mokymosi centras, Pedagoginė psichologinė tarnyba, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, VšĮ „Sveikatingumo idėjos, Marijampolės meno mokykla, Kraštotyros muziejus, Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras, VšĮ „Kodėlčius“, Lietuvos caritas Marijampolės skyrius, UAB „SDG“, VšĮ Profesijų spektras Marijampolės filialas, Marijampolės miesto veiklos grupė, Atviras jaunimo centras.

2017-2020m. plane yra numatyti 5 uždaviniai ir 3 prioritetinės kryptys.

Uždaviniai:

  1. Atlikti neformaliojo suaugusiųjų mokymosi paklausos ir pasiūlos analizę Marijampolės savivaldybėje.
  2. Vykdyti informacijos sklaidą apie suaugusiųjų mokymosi galimybes Marijampolės savivaldybėje.
  3. Stiprinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdytojų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
  4. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti ir tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas.
  5. Vykdyti Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo stebėseną.

Prioritetinės kryptys:

  1. Socialinio ir emocinio suaugusiųjų intelekto ugdymas.
  2. Tėvystės įgūdžių ugdymas.
  3. Suaugusiųjų IKT kompetencijų ir profesinių gebėjimų ugdymas.

Veiksmų plano įgyvendinimo 2017 m. rezultatų analizė padaryta pagal 8 informaciją pateikusių neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijų ataskaitas (Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos, Trečiojo amžiaus universiteto, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Profesinio rengimo centro, Pedagoginės psichologinės tarnybos, Marijampolės kolegijos Tobulinimosi studijų centro, Meno mokyklos, Asociacijos „Marijampoliečiai.lt“, projekto „Skirk laiko sau“).

Pagal šių institucijų pateiktus duomenis 2017 m. Marijampolės savivaldybėje vyko 1370 neformaliojo suaugusiųjų mokymosi (neįskaitant pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi renginių), kuriuose dalyvavo 15,3 tūkst. suaugusiųjų. Informacijos apie mokymus, programas, projektus ar kitas veiklas suaugusiems analizė parodė, jog daugiausia mokymų/renginių buvo skirta vyresnio amžiaus asmenims (429 renginiai, 6649 dalyviai), suaugusiųjų saviraiškos galimybėms, meninei kompetencijai ir pažintiniams poreikiams plėtoti (264 renginiai, 3588 dalyviai), socialinio ir emocinio suaugusiųjų intelekto ugdymui (289 renginių, 1152 dalyviai). Analizė parodė, jog dėmesio stokoja suaugusiųjų mokytojų andragoginių kompetencijų tobulinimo sritis, mat šia tema nebuvo įgyvendinta nei viena programa.

Organizuojant pedagogų kvalifikacijos tobulinimąsi, atlikta Švietimo centro veiklos rezultatų analizė, kuri parodė, jog per 2017 metus buvo parengtos 132 klientų poreikius ir švietimo prioritetus atitinkančios programos, pagal kurias organizuota 291 pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi  ir neformaliojo suaugusiųjų mokymosi renginys. Juose dalyvavo apie 10,5 tūkst. Marijampolės ir apskrities bei kitų savivaldybių pedagogų, besimokančių suaugusiųjų, mokinių tėvų ir mokinių.

Įgyvendinant 2017 m. prioritetines kryptis, buvo ypač akcentuota tėvystės įgūdžių stiprinimas: organizuota 13 tėvų švietimo renginių, kuriuose įgūdžius tobulino 792 tėvai.

Parengtos ir pateiktos paraiškos, gautas finansavimas ir remiantis Marijampolės savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 m. veiksmų plano prioritetais įgyvendintos šios neformaliojo suaugusiųjų mokymosi programos:

  • „Suaugusiųjų psichoemocinės sveikatos stiprinimas kasdieniniame gyvenime: galimybės ir būdai“ Marijampolės, Alytaus, Varėnos savivaldybėse, įgyvendinant Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“.
  • „Profesinei, visuomeniniai ir savanoriškai veiklai reikalingų socialinių emocinių kompetencijų bei bendravimo su vaikais ir šeimomis įgūdžių ugdymas taikant neprievartinio bendravimo metodiką“. Programa skirta socialiniams pedagogams, vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų socialiniams ir kitiems darbuotojams, globėjams, tėvams, visuomeninių organizacijų atstovams, su vaikais dirbantiems ir vaiko gerove besirūpinantiems specialistams.

2017 metais Švietimo centras, palaikydamas suaugusiųjų mokymosi savaičių iniciatyvą,  koordinavo  2017 m.  suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi galia ir žavesys“ projektą. Savaitės metu (lapkričio 20-26 dienomis) buvo organizuota apie 30 įvairaus pobūdžio renginių suaugusiems Marijampolės, Vilkaviškio, Kalvarijos, Šakių savivaldybėse.

2017 metais Švietimo centro iniciatyva buvo išrinkta Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstino mokymosi institucijų darbuotojų tarybą. Atstovais taryboje be švietimo centro tapo Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, turizmo informacijos centro bei Profesinio rengimo centro atstovai.

Tęsiant 2017-2020 m. Veiksmų plano įgyvendinimą, 2018 metais Švietimo centras, kaip plano įgyvendinimo koordinatorius, pagrindinį dėmesį skirs ne tik prioritetinėms kryptims, bet ir neformaliojo suaugusiųjų mokymosi paklausos ir pasiūlos tyrimui ir analizei, tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimui, informacinės bazės tobulinimui ir suaugusiųjų mokymosi galimybių plėtrai Marijampolės savivaldybėje.

Švietimo centro metodininkė R. Koncevičienė