MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)

2012 metų gegužės 22 dieną Ugdymo plėtotės centras pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas), Nr. VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009, finansavimo ir pradėjo projekto įgyvendinimą. Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projekto partneriai – 48 švietimo pagalbos tarnybos, 5 tęstinių studijų institutai ir Švietimo informacinių technologijų centras.

Projektas skirtas naujų kvalifikacijos formų išbandymui ir sklaidai, aktualijoms, perkvalifikavimui bei pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelyje numatytoms priemonėms įgyvendinti.

„Antrajame projekto etape, pasitelkę veiksmingiausias metodines ir informacines priemones, sieksime sėkmingai įgyvendinti konkrečias Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelyje numatytas priemones. Numatomas platesnis mokymų formų išbandymas, projekte dalyvaus daugiau pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų asociacijų atstovų, bus sukurta elektroninė duomenų sistema ir t. t.“, – projekto II etapo tikslais dalijosi projekto vadovė Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė.

Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ II etape planuojama surengti mokymus 8260 mokytojų ir 360 švietimo pagalbos specialistų, išvykti į stažuotę užsienyje galės 60 pedagogų, 50 mokytojų asociacijų atstovų, 50 švietimo pagalbos specialistų, o 50 pedagogų vyks į trumpąsias stažuotes.

Viena iš naujų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų – mini mokymai mokyklose. Projekto metu mokyklose vyks mokymai, kuriuose dalyvaus mokyklų komandos, sudarytos iš administracijos atstovų bei mokytojų. Mini mokymai mokyklose bus rengiami pagal temas, susijusias su efektyvesniu mokinio mokymosi procesu (specialiųjų poreikių bei gabių ir talentingų vaikų ugdymas, pamokos struktūros kokybė ir kt.).

Projekto metu bus organizuojamas profesinės veiklos stebėjimas (supervizijos), skirtas mokytojų darbo analizei ir tarpusavio bendradarbiavimo skatinimui. Tai veiksminga kvalifikacijos tobulinimo forma, padedanti tobulinti mokytojų bendravimo, tarpasmeninių problemų sprendimo ir kitus bendruosius įgūdžius, kurie labai svarbūs mokytojo darbe.

Pedagogai mokys vieni kitus, pasitelkdami Paramos kolegai (Peer coaching) modelio programą, kuri sudaro sąlygas pedagogui padėti savo kolegai įgyti būtinų įgūdžių ir išmokti metodikų, leidžiančių integruoti inovatyvias priemones į aktyvią bei įtraukiančią mokymosi veiklą. Remiantis Paramos kolegai modelio įgyvendinimo projekte patirtimi, pedagogams bus parengtos Paramos kolegai modelio vykdymo rekomendacijos, orientuotos į minėtų mokymų vykdymą.

Nors Lietuvoje yra apie 30 tūkst. pedagogų, tačiau kontaktiniuose mokymuose dalyvauti dažniausiai gali tik nedidelė jų dalis. Nuo šiol metodines naujoves, aktualias temas pedagogai galės rasti greitai, nes bus sukurti elektroniniai mokymai, kuriuos pedagogai galės rasti internete. Projekto įgyvendinimo metu numatoma sukurti mokytojo televizijos, kaip kvalifikacijos tobulinimo formos, techninę struktūrą ir internete įdiegti inovatyvų jos turinį: pristatyti įvairiausias metodines priemones ir objektus (pvz., mokomuosius filmus, garsines knygas), aktualią vaizdo ir garso medžiagą ir kt. Projekto įgyvendinimo metu bus parengta 50 vaizdo aktualijų: gerosios patirties, metodinių ir kitų priemonių vaizdo pristatymų. Planuojama išbandyti naujas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formas, skirtas individualiam pedagogų kvalifikacijos tobulinimui (individualus mokymasis su elektroniniu knygų skaitytuvu), mokymuisi aukštojoje mokykloje bei nemokyklinėje aplinkoje.

Intel mokymo pagrindų kurso („Intel Teach Essentials Course“) metu bus suteikiama mokytojams gilesnių metodinių bei konsultavimo veiklos žinių ir įgūdžių, pvz., konsultuoti mokyklas, mokyti mokytojus seminaruose nuotoliniu būdu bendravimo ir bendradarbiavimo ir kt..

Projekte kvalifikacijos tobulinimo renginiai bus organizuojami ir atsižvelgiant į aktualias temas. Numatomos dvikalbio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba. Programų turinys bus orientuotas į dvikalbio ugdymo metodikos pateikimą, skirtas konkretaus dalyko ar srities pedagogui; parengtos programos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, geografijos, istorijos ir pilietiškumo mokytojams; programos rengiamos / adaptuojamos kartu su mokomąja medžiaga. Taip pat planuojama organizuoti valstybinės lietuvių kalbos kursus mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba.

Planuojama įvykdyti dvi skirtingo pobūdžio modulines programas, susijusias su pedagogų savivertės stiprinimu bei profesiniu tobulėjimu.

Bus vykdomi švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kurių programos susijusios su ugdymo turinio įgyvendinimu. Programos vykdymo esmė – vadovo kompetencijų, susijusių su ugdymo turinio įgyvendinimu, tobulinimo galimybė pagal poreikį pasirenkant skirtingus modulius. Bendradarbiaujant su Švietimo informacinių technologijų centru, bus sukurta elektroninė duomenų sistema, apimanti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) duomenų apskaitą ir stebėseną. Šioje informacinėje sistemoje bus kaupiami duomenys apie visų Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimą. Numatoma, jog pats pedagogas savo duomenis suves į sistemą, o dalis jų, kuriuos mokyklos patvirtins, pateks į pedagogų registrą. Informacija apie renginius, kuriuose dalyvaus pedagogas, bus siejama su kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registru, todėl bus užtikrintas sistemų duomenų vientisumas. Tokia sistema leis atsisakyti spausdintų popierinių pažymėjimų, palengvins ir pagreitins apskaitos ir stebėsenos procesą.

Projekto metu parengti pradedančiųjų pedagogų patarėjai (mentoriai) įvairių mokymų ir stovyklų metu dirbs su pradedančiaisiais mokytojais. Kiekvienam mokytojui bus skiriamas vienas patarėjas.

Siekiant užtikrinti parengto Pedagogų karjeros raidos modelio priimtinumą bei įvertinti galimas grėsmes, planuojama surengti 5 viešuosius svarstymus, kurių kiekvieną sudarys 5 viešosios konsultacijos (iš viso 25 viešosios konsultacijos), o rezultatus numatoma pristatyti konferencijoje. Viešųjų konsultacijų metu bus aptarti elektroniniu paštu gauti bei susisteminti pasiūlymai ir rekomendacijos dėl pedagogų karjeros raidos modelio.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (PKT) modelyje akcentuojama, kad mokytojų asocijuotų struktūrų atstovai turi tapti stipriais partneriais mokytojų kvalifikacijos tobulinimo procese. Šiam tikslui įgyvendinti į projektą įtraukiami mokytojų asociacijų atstovai, kuriems bus parengtos ir vykdomos 18 akademinių valandų trukmės 6 mokymų programos. Projekto metu vyks pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką formuojančių ir vykdančių institucijų mokymai, metodinė laboratorija, metodinės dienos bei stažuotės.

Be to, projekto metu bus sudarytos sąlygos studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančių pedagoginių studijų ir laipsnį suteikiančių socialinės pedagogikos studijų programas. Numatoma iš viso perkvalifikuoti 250 asmenų, iš jų 200 suteikiant pedagogo profesinę kvalifikaciją ir 50 – socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją.