MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

KŪRYBINGUMO PLĖTRA LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE PRITAIKANT IR ĮDIEGIANT KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ MODELĮ

 

 

 

 

 

 

 

KŪRYBINGUMO PLĖTRA LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE PRITAIKANT IR ĮDIEGIANT KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ MODELĮ

VP1-2.2-ŠMM-04-V-04-001


Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“.


Kūrybinių partnerysčių programa:

Projekto „Kūrybinės partnerystės” metu Lietuvoje bus įgyvendinta tarptautinio pripažinimo susilaukusi „Kūrybinių partnerysčių” programa, sukurta Jungtinėje Karalystėje. Programa Kūrybinės partnerystės“ sukuria sąlygas bendradarbiauti mokykloms ir kūrybinio sektoriaus profesionalams. Šio bendradarbiavimo tikslas ­ ieškoti būdų, kaip atskleisti mokinių kūrybingumą bendrojo ugdymo procese, kaip mokinius įkvėpti ir padėti jiems mokytis bei pasiruošti sėkmingai veikti šiuolaikinėje visuomenėje. Programa „Kūrybinės partnerystės“ leis jos dalyviams geriau suvokti, kaip kūrybiškas mokymas(is) gali

sustiprinti mokyklos bendrojo ugdymo procesus.

„Kūrybinių partnerysčių” programą šiuo metu bando pritaikyti net kelios šalys. Lietuvos atveju pirmą kartą bus bandoma šią programą įgyvendinti nacionaliniu mastu. 2011–2014 metais Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte dalyvaus apie 100 mokyklų, iš viso bus įgyvendinta daugiau nei 200 unikalių kūrybiško mokymo(si) projektų. Numatoma, kad kūrybiniuose mokymo(si) projektuose dalyvaus apie 4000 mokinių.

Projekte kviečiamos dalyvauti mokyklos, kurios siekia:

• ugdyti jaunų žmonių kūrybingumą, tokiu būdu keliant jų ateities aspiracijas ir didinant jų pasiekimus;

• skatinti mokytojų kūrybiško darbo gebėjimus ir bendradarbiavimo su kūrėjais įgūdžius;

• vystyti mokyklos bendruomenės požiūrį į kultūrą, kūrybiškumo ir partnerystės teikiamas galimybes.

Mokyklos bus kviečiamos tapti tyrinėjančiomis bei pokyčių mokyklomis.

Pirmaisiais„Kūrybinių partnerysčių“ programos įgyvendinimo metais (2011 - 2012 metais) projekte dalyvaus 40 Lietuvos mokyklų, kurios bus pakviestos tapti „tyrinėjančiomis mokyklomis”. Antrais ir trečiais projekto metais bus kviečiamos prisijungti naujos mokyklos, o jau dalyvavusios galės svarstyti galimybes toliau vystyti kūrybinius projektus.

Kūrybinių partnerysčių modelis suteikia galimybes kūrybingumo ugdymo praktikas ir kultūrines patirtis integruoti į bendrąjį ugdymą, pasiekiamą daugumai vaikų. Jungtinėje Karalystėje atliktais tyrimais nustatyta, kad kūrybiškas mokymas(is) teigiamai veikia pamokų lankomumą ir bendruosius mokinių pasiekimus, požiūrį į mokyklą ir mokymąsi, psichologinį klimatą ir mokyklos bendruomenės ryšius.


Projekto partneriai:


1. Vilniaus pedagoginis universitetas

2. Vytauto didžiojo universitetas

3. Klaipėdos valstybinė kolegija

4. Marijampolės švietimo centras

5. Utenos švietimo centras

6. Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras

7. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras

8. Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras

9. Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras


Lietuvos mokyklose pritaikyta ir išbandyta „Kūrybinių partnerysčių” programa, išplatinta metodinė medžiaga, mokymuose parengti specialistai, užmegzti ilgalaikiai ryšiai, padidėjęs supratimas apie kūrybingumo ugdymo reikšmę sudarys sąlygas kūrybiško mokymo(si) metodus taikyti mokyklose ir po projekto bei paversti kūrybišką mokymąsi nuolatine mokyklų praktika.