MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

KAIP MOKYMĄ PAVERSTI MOKYMUSI

Nuo 2015 metų pabaigos, kai Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimas ir koordinavimas buvo patikėtas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centrui, iškilo būtinybė centro darbuotojams įgyti naujų andragoginių kompetencijų.

2017 m. balandžio 3 - 7 dienomis dvi centro darbuotojos dalyvavo andragogų meistriškumo tobulinimo kursuose, kurie vyko Heidelbergo švietimo universiteto tęstinių studijų akademijoje (Vokietijoje). Mokymai organizuoti ERASMUS+ programos mobilumo projekto „Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ konsorciumo dalyviams. Konsorciumą sudaro penkios Lietuvos suaugusiųjų švietimo institucijos, kurių tarpe yra ir Švietimo centras. Projektą inicijavo ir dabar koordinuoja LSŠA (Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija).

Penkių dienų trukmės mokymai Heidelbergo švietimo universiteto tęstinių studijų akademijoje buvo skirti suaugusiųjų mokytojams, lektoriams ir suaugusiųjų švietimo organizatoriams. Jų metu nuosekliai buvo siekiama prisidėti prie šių asmenų profesinio ir asmeninio tobulėjimo, trukdžių dalyvauti mokymo/si procese mažinimo ir suaugusiųjų mokymų kokybės gerinimo. Mokymuose dalyvavusios organizacijos turėjo puikią progą pamatyti ne tik kokias neįprastas veiklas ir strategijas galima taikyti formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityse, bet ir kaip galima pagerinti kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo metodikas ir tokiu būdu tobulinti savo institucijos teikiamų paslaugų kokybę.

Naudojant aktyvius mokymo/si metodus, mokymuose aptarėme konstruktyvistinę mokymo/si teoriją, šiuolaikinę gebėjimo mokytis svarbą, analizavome efektyvaus mokymo ir mokymosi struktūrą, mokymosi bendradarbiaujant ypatumus, suaugusiųjų motyvaciją, mokymosi klimato svarbą, praktiškai išbandėme pažangius mokymo/si metodus bei „atgalinio ryšio“ (refleksijos) teikimo galimybes. Suaugusiųjų mokymo/si programos rengimo įgūdžius patobulinome kurdami konkrečią programą pagal konstruktyvizmo siūlomą schemą, naudojant „sumuštinio principą“ (numatymas/žaidimas - žinių kūrimas/prasmės suvokimas - visų žinių suvienijimas/refleksija). Visų penkių dienų veiklos buvo interaktyvios: išradingai ir aktyviai pateikiamas naujas turinys, lydimas dalyvių ir mokymo organizatorių išvadų, komentarų ir praktinių patarimų.

Interaktyvūs, įdomūs, prasmingi ir profesionalūs mokymai padėjo dalyviams keisti požiūrį į patį mokymo/si procesą, praktiškai pademonstravo kaip, taikant inovatyvius mokymo/si įrankius, sumaišius įvairius žinomus, mažiau žinomus ir dar nežinomus ingredientus galima padėti besimokantiems atrasti naują skonį. Šiais ingredientais gali būti bet kas: aplinka, klimatas, turinys, mokymo/si formos ar mokymo/si būdai. Tokie nauji deriniai gali būti postūmis kaitai: mąstymui apie pačių požiūrį į mokymąsi ar dalyvavimą jame.

Galima drąsiai teigti, jog dalyvavome labai efektyviuose ir kokybiškuose mokymuose, kurie turėjo aiškų tikslą, aiškiai apibrėžtą pradžią ir pabaigą, buvo sukurtas geras mokymosi klimatas ir sudarytos sąlygos mokytis aktyviai, sukauptas žinias sieti su naujomis, bendradarbiauti, pabaigoje pasitikrinti rezultatus ir įvertinti sėkmę.

Trumpai tariant, šie mokymai buvo paremti turimų žinių „žadinimu“, naujos prasmės kūrimu ir jos apmąstymu bei jų perkėlimu ir pritaikymu kituose mokymo/si kontekstuose.

 

 

 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro metodininkė

Romutė Koncevičienė