MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti

 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Valstybės ir savivaldybių mokymo centras „Dainava“, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras ir Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijų centras 2016 – 2018 metais vykdo ERASMUS+ programos mobilumo projektą „Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ (projekto dotacijos sutarties numeris 2016-1-LT01-KA104-022902).


Kodėl parašėme šį projektą?

Suaugusiųjų mokymo srityje dirbančių asmenų tobulėjimo reikšmė pabrėžiama įvairiuose Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos švietimo politikos dokumentuose (pvz., Europos Komisijos komunikate Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada nevėlu, 2006; Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje (2004), mokslininkų darbuose (Rogers,1969; Tough, 1979, Siebert, 2007) ir tyrimų ataskaitose (pvz., ataskaitoje Dėl pagrindinių suaugusiųjų mokymo profesionalų kompetencijų, 2009). Visuose minėtuose dokumentuose akcentuojama, kad keičiantis mokymo paradigmai į mokymosi paradigmą iškyla būtinybė suaugusiųjų mokytojams įgyti naujų – andragoginių – kompetencijų edukacinėje, vadybinėje ir tiriamojoje srityse bei stiprinti bendruosius gebėjimus. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje, patvirtintoje švietimo ir mokslo ministro bei socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. ISAK-433/A1-83 (Žin., 2004, Nr. 56-1957; 2008, Nr. 122-4647) akcentuota, kad viena iš svarbiausių mokymosi visą gyvenimą kontekste grandžių yra personalas – andragogai, tačiau andragogų rengimas ir (ar) andragoginių kompetencijų tobulinimas iki šiol yra nepakankamas, reikia toliau skatinti su besimokančiais suaugusiais dirbančio personalo kvalifikacijos tobulinimą. Minėtuose, o ir kituose dokumentuose (pvz., Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014-2016 metų veiksmų plano pagrindime) pabrėžiama, kad nuo andragoginio personalo kompetencijos tiesiogiai priklauso suaugusiųjų asmenų mokymosi kokybė.


Koks projekto tikslas?

Atsiliepdamas į minėtus iššūkius, keliamus suaugusiųjų švietėjams, konsorciumas vykdo mobilumo projektą, kurio tikslas - didinti konsorciume dalyvaujančiose institucijų suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinant šių institucijų personalo kompetencijas trijose srityse:

 • Besimokančiųjų suaugusiųjų mokymosi įgalinimo.

 • Darbo su besikeičiančiomis ir heterogeninėmis migrantų grupėmis, skirtingais mokymosi poreikiais, motyvacija ir ankstesnėmis mokymosi patirtimis.

 • Patarimo, karjeros, gyvenimo, tolesnio lavinimo klausimais ir profesionalios pagalbos suteikimo.

Šių kompetencijų svarba LSŠA narių darbuotojams, tarp jų ir konsorciumo nariams, patvirtinta 2014 metais kartu su nariais atnaujinus organizacijos strategiją.

Planuojame, kad mobilumuose dalyvaus 18 konsorciumo įstaigų darbuotojų.

Mokymosi dalyviai patobulins šiuos gebėjimus:

 • Besimokančiųjų suaugusiųjų mokymosi įgalinimo kompetencija:

  • gebėjimą motyvuoti, skatinti ir įgalinti besimokančius suaugusiuosius mokytis.

  • Gebėjimą sukurti stimuliuojančią mokymosi aplinką.

 • Darbo su besikeičiančiomis ir heterogeninėmis migrantų grupėmis, skirtingais mokymosi poreikiais, motyvacija ir ankstesnėmis mokymosi patirtimis kompetencija:

  • gebėjimą atpažinti besimokančiųjų išsilavinimo įvairovę.

  • Gebėjimą dirbti su heterogeninėmis migrantų grupėmis.

  • Gebėjimą analizuoti besimokančiųjų elgesį.

  • Gebėjimą atpažinti problemas ir galimus konfliktus bei jų išvengti.

 • Patarimo, karjeros, gyvenimo, tolesnio lavinimo klausimais ir profesionalios pagalbos suteikimo kompetencija:

  • Gebėjimą patarti, konsultuoti karjeros, gyvenimo, tolesnio lavinimosi klausimais.

  • Gebėjimą, pasinaudojus testais, surinkti dominančią informaciją apie besimokantį suaugusįjį.

 

Kaip projektas vyks?

Konsorciumo tarptautinio mobilumo planas apima mokymosi kursus. Numatyta, kad mokymosi kursai minėtoms kompetencijoms tobulinti bus pasirinkti Vokietijoje ir Italijoje.

Remiantis konsorciumo dalyvių susitarimu dėl probleminių kompetencijų ir siunčiamų tobulintis darbuotojų sąrašais, bus sudarytos tematinės mokymosi grupės, pagal jų poreikius bus ieškoma mokymosi mobilumų institucijų.

Kruopšti dalyvių atranka, darbas su dalyviais pasirengimo mobilumams periodu, rezultatų viešinimas ir tęstinumo užtikrinimas sudarys sąlygas mobilumuose dalyvaujančių institucijų suaugusiųjų mokymosi kokybei gerinti.

Projekto tęstinumui užtikrinti, remiantis mobilumų metu gautomis žiniomis, bus parengta mokymų programa mobilumų patirčiai skleisti Lietuvoje.

Projektas bus pristatytas LSŠA internetinėje svetainėje ir LSŠA socialiniame tinkle „Facebook“ bei konsorciumo partnerių internetinėse priemonėse. Bus sukurta atskira projekto socialinio tinklo „Facebook“ paskyra. Mobilumų dalyviai skaitys pranešimus savo institucijose, dalinsis patirtimi su kitomis švietimo institucijomis vietose, regione ir LSŠA renginiuose (visuotiniame susirinkime), parengs tris - keturias publikacijas vietinei spaudai ir „Epale“ platformai. Dalyvių patyrimo, įgyto mobilumų metu, pagrindu bus sudarytas „Savišvietos" leidinys.

 

Projekto partneriai

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (www.lssa.smm.lt)

Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava” (www.centrasdainava.lt)

VšĮ Klaipėdos valstybinė kolegija (www.kvk.lt)

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras (www.sskc.lt)

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras (www.marsc.lt)

 

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.