MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Visiems pedagogams, ugdymo įstaigų bendruomenėms

Ši programa yra skirta suteikti teorinių ir praktinio pobūdžio žinių apie mediacijos sampratą ir principus, mediacijos santykius ir jų struktūrą, mediacijos procese įgyvendinimą mokyklos bendruomenės tarpe, išvystyti asmenines savybes ir praktinius įgūdžius reikalingus mediacijos paslaugų teikimui.
Seminaro metu sukuriamos sąlygos diskusijai apie pasiekimus bei iššūkius, kaip stiprinti šiandieninės mokyklos bendruomenės narių santykius.
Organizuojant vaikų kūrybinę veiklą, tiek darželyje, tiek ir mokykloje labai patogu naudoti „šaltosios keramikos‘ technologiją. Patrauklu ir tai, kad galima įsigyti ir spalvotosios molio masės. Naudojant spalvotą molį galima išlipdyti spalvotus paveikslėlius, arba puošti molio darbelį spalvotais elementais.
Seminaras skirtas asmenims, kurie siekia lavinti konstruktyvaus bendravimo įgūdžius - įvairiose situacijose optimaliai organizuoti savo elgesį, nekonfliktiškai spręsti santykius su kitais žmonėmis, kontroliuoti emocijas arba išmokti jas tinkamai išreikšti, turėti vidinės valios valdyti ir kontroliuoti save, maksimaliai panaudoti asmenines savybes, padedančias diagnozuoti ikikonfliktinę situaciją ir objektyviai analizuoti konflikto kilmės priežastis, mokėti nenuvertinti kito žmogaus asmenybės ir minimalizuoti savo nekonstruktyvų elgesį, suvokti esminę konflikto ar stresą keliančios situacijos problemą.
Ryšio praradimu dažnai vadinamas tėvų kontrolės susilpnėjimas, o jis silpti ir turi, nes vaikai pradeda patys spręsti savo gyvenimo klausimus, daryti pasirinkimus, nebeatsižvelgdami į tėvų nuomonę taip stipriai kaip anksčiau, nes jau turi savo vertybinę sistemą, kurią suformavo patys tėvai savo auklėjimu/ neauklėjimu arba bendraamžiai, TV, internetas ar kitos išorinės priemonės, kurios vaiko gyvenime užėmė didesnę dalį nei tėvai.
Programa apie krizę išgyvenančio žmogaus ir bendruomenės psichologiją, apie galimybes kitaip matyti situaciją ir atskleisti savo ir aplinkos galias bei stiprybių šaltinių paieškas. Praktiškai, įtraukiant bendruomenės narius į veiklą, kuri saugioje aplinkoje gali padėti pajudėti iš nežinomybės, sąstingio taško.
Seminare gilinsimės į pagrindinių XXI a. kompetencijų - kritinio ir kūrybinio mąstymo ryšius, jų ugdymo svarbą ir reikšmę. Susipažinsime su metodais, kurių pagalba mokinius skatinsime ne tik atkartoti išmoktą medžiagą, bet ir ją „apžaisti“ analizuojant, vertinant, naudojant jos turinį kūrybiniams darbams.
Nuosekliai stiprinamos kompetencijos išmoko vaikus ir suaugusiuosius suvaldyti pyktį, susirasti draugų, išlaikyti pagarbius santykis, priimti atsakingus sprendimus ir konstruktyviai spręsti iškilusias problemas.
Seminaro metu bus analizuojama Geros mokyklos koncepcijos dermė su mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliais, praktiškai mokomasi stebėti pamoką, atrasti joje geros mokyklos bruožus atitinkančių pavyzdžių. Dalyviams bus pateikiamas pamokos stebėjimo protokolas atliepiantis mokyklos kokybės įsivertinimo rodiklius.
Programoje yra numatytos temos, supažindinančios su efektyvaus auklėjimo ir bendravimo metodais, padėsiančiais sukurti tinkamą kontaktą su vaiku ir jo tėvais. Konkrečių temų nagrinėjimas pademonstruos situacijas, atitinkančius kontakto užmezgimo ir efektyvaus pokalbio vystymo būdus.
Programa padės atpažinti privalumus ir kliūtis į sumanesnį „Aš“. Atskleista „įkvėpimo“ paradigma, žodžio įtaka, išanalizuotas pokytis kaip iš jėgos emocinės pozicijos pereiti į galios, padės mokytojams kurti efektyvesnius santykius su mokiniais, transformuos asmeninę patirtį, keis požiūrį į ugdymą.
Dalyviai šio seminaro metu aptars svarbiausius minėtų dokumentų įgyvendinimo mokyklose aspektus, aptars IQES online panaudojimo galimybes atnaujintiems rodikliams įsivertinti, priims susitarimus dėl veiksmų mokykloje apie šių dokumentų įgyvendinimą.
Mokytojo vaidmuo ugdymo procese yra išskirtinis, tad yra būtina rasti būdų palaikyti mokytojo psichikos sveikatą, padėti atpažinti perdegimą darbe, užkirsti kelią perdegimui, sužadinti gebėjimo imti ir duoti patyrimą, sukurti saviglobos sistemą, sutelkti pastangas palaikyti mokytojo asmenybės pusiausvyrą ir darną.
Mokymai padės orientuotis į tai, kaip taikyti mąstymo strategijas pamokose, veiklose, kad mokiniai save pažintų, vertintų, gebėtų pasirinkti ir apsispręsti.
Siekiant užtikrinti geros mokyklos, geros pamokos viziją, seminaro metu bus perteiktas turimas gerosios patirties turinys: mokymosi pažangos stebėsenos, individualizavimo, diferencijavimo, mokymosi motyvacijos stiprinimo.
Programa naudinga tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu, nes dalyviai po paskaitos gebės geriau perteikti žinias mokiniams apie gyvąją gamtą, retas paukščių rūšis bei pagrindinius mūsų miškų gyvūnus, nes gamta – gyvybiškai svarbus gamtinis turtas, kuriuo rūpintis reikia skatinti kiekvieną iš mūsų nuo pat mažens.
Seminaro metu išmoksime, kokia turi būti pamokos struktūra, kai vienoje klasėje mokosi motyvuoti ir nemotyvuoti mokiniai. Išsiaiškinsime, kokius mokymo ir kitus metodus reikia naudoti, kad motyvuoti nemotyvuotus mokinius. Taip pat mokysimės parengti ir paskirstyti užduotis motyvuotiems ir nemotyvuotiems mokiniais.
Emocinio intelekto stygius padidina riziką susirgti įvairiomis psichinėmis ligomis, griebtis smurto, skatina priklausomybių riziką. Seminaro metu bus aptarta emocinio intelekto samprata, svarba, asmenybės bruožų vaidmuo ir suaugusiųjų emocinio intelekto ir emocijų pažinimo praktika.
Mokymasis už mokyklos ribų padeda mokyklai tapti dar labiau gyvybinga, savikritiška, kūrybinga ir nuolat besimokančia organizacija, kurioje nuolat apmąstoma, ką būtų galima patobulinti ir siekiama nuolatinės pažangos įvairiose veiklos srityse
Programos pagrindas - naujausios neuromokslų žinios apie smegenų veiklą ir mąstymo procesus, emocijų neurofiziologiją ir emocinio intelekto teorijas. Šiomis žiniomis ir darbo su grupėmis ir komandomis metodais dalyviams padedama geriau suprasti, kaip ir kodėl formuojasi mokinio socialiniai įgūdžiai, nuo ko priklauso emociniai ir pažintiniai mokinio gebėjimai bei kaip veiksmingai ugdyti socialiai kompetentingą bei emociškai subalansuotą žmogų.
Programoje daugiausia dėmesio skiriama bendravimo pagrindams tobulinti, efektyviau veikti žmonių grupėse, komandose, bendruomenėse. Bus formuojamas požiūris, kaip su kitais formuoti vertingus darbo būdus, kaip pagerinti santykius su kitais asmenimis ir asmeniniu gyvenimu.
Konsultacinis seminaras padės ugdymo įstaigų atsakingiems už viešuosius pirkimus asmenims išsiaiškinti viešųjų pirkimų subtilybes ugdymo įstaigose.
Seminare aptariami mokytojo ir mokinių vaidmenys pamokoje, aiškinamasi, kaip taikyti mokymo(si) tiriant, sprendžiant problemas strategijas, pristatomas aktyvuoto ugdymo modelis mokymą(si) aktyvinantys metodai. Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, mokyklų komandoms.
Skaitmeninio raštingumo kompetencija, kaip ir kitos bendrosios kompetencijos, turi būti nuolat tobulinama ir plėtojama aukštesniu lygiu, todėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programas vykdančios kompetencijų tobulinimo institucijos privalo vykdyti pedagoginių darbuotojų skaitmeninio raštingumo kompetencijų ir jų lygmens stebėseną, organizuoti skirtingo lygio, skirtingų skaitmeninio raštingumo sričių mokymus.
Puslapiai: 12345...7»