MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Visiems pedagogams, ugdymo įstaigų bendruomenėms

Šia programa siekiama tobulinti programos dalyvių bendrąsias ir profesines kompetencijas, padedančias identifikuoti mokinių emocinius sunkumus, suteikiant teorinių ir praktinių žinių apie socialinių emocinių kompetencijų sampratą, įvertinimo galimybes.
,,Savižudybė visada yra impulsyvus veiksmas. Jeigu žmogus kreipiasi pagalbos, jeigu jam kažkas padeda išlaukti, išbūti tą momentą, jis tiesiog gali to nepadaryti, nenusižudyti. Savižudybė niekada nėra vien tik tas galutinis įvykis ir pasekmė, o procesas, kuris trunka ilgus metus, nuo nuostatos susiformavimo iki minčių apie savižudybę, rizikingo elgesio, ir galiausiai – mėginimo nusižudyti arba pačios savižudybės.“ (Paulius Skruibis). Bendruomenės narių žinios bei gebėjimai, t. y. žinojimas į ką atkreipti dėmesį ir kaip elgtis, gali padėti išsaugoti gyvybes.
Programa supažindina seminaro dalyvius su vaikų skirtybėmis, pateikia vaikų tipažų klasifikaciją, apibūdina elgsenos motyvus ir pataria, kaip mokytojas, bendraudamas su vaiku, turėtų elgtis skirtingose situacijose.
Emocinius sugebėjimus galima ugdyti visą gyvenimą. Seminaro dalyviai bus supažindinti su asmeninio tobulėjimo būdais, galimybėmis emocinio intelekto įgūdžius pritaikyti asmeniniame gyvenime bei siekiant karjeros.
Programa skirta tiems, kurie kalba viešai, bendrauja su žmonėmis, veda mokymus, dirba mokykloje, dirba su tėvais, motyvuoja, uždega, dalyvauja dvišaliuose-trišaliuose pokalbiuose, bendrauja su vietos bendruomene, vadovauja ir kt.
Programa padės atskleisti svarbiausias naujosios kartos mokinių ir jų tėvų charakteristikas, tinkamus ir efektyvius bendravimo ir bendradarbiavimo su jais būdus, žmogaus raidos etapus. Juos žinant ir vertinant, kai kurios situacijos sprendžiamos greičiau, o abiejų pusių supratimas padeda bendradarbiauti, o ne kelti konfliktus.
Programa skirta pradinių klasių ir įvairių dalykų 5–8 klasių mokytojams, siekiantiems gerinti mokinių pasiekimus ugdant aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.
Dalyvaudami šioje programoje mokytojai gebės praktiškai diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą, atpažinti ir suprasti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (ir gabių) mokymosi poreikius, gebėjimus, pomėgius ir interesus, pritaikyti ugdymo turinį, vertinimą, priemones, metodus, padedančius formuoti ir tobulinti mokinių mokymosi įgūdžius, organizuoti ugdymą skirtingiems mokiniams bei veiksmingai jam vadovauti, nuosekliai planuoti, rekonstruoti ir reflektuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniu, grupe bei dirbant komandoje.
Programoje bus naudojami pasaulinės kompanijos Six Seconds[1] EQ lavinimo įrankiai, derinant simuliacijas, įvairias patyrimines praktikas sąmoningumui ugdyti, ugdomojo konsultavimo (ang. Coaching), asmenybės ugdymo metodus bei individualų reflektyvųjį mokymąsi, siekiant sužadinti prigimtinį kiekvieno žmogaus smalsumą sužinoti, patirti, įsisąmoninti, pritaikyti sau ir augti.
Svarbiausias Lietuvos švietimo strategijos tikslas yra tobulinti ugdymo procesą, siekiant sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui gerinti savo pasiekimus ir siekti individualios pažangos. Programos paskirtis – padėti Šakių rajono savivaldybės įvairių dalykų mokytojams suvokti mokinio skirtybes, jas atpažinti ir panaudoti mokinio pažangai.
Dirbant su mokiniais svarbu suvokti ir apie mokinio normalią, vėluojančią ar patologinę raidą. Pedagogai turi galimybę anksti pastebėti atsiradusius sutrikimus.
Programa skirta mokytojams, dirbantiems arba norintiems dirbti pagal Valdorfo ugdymo programas. Programa taip pat rekomenduojama visiems, norintiems tobulinti savo kompetencijas šioje srityje.
Komandinis darbas bus efektyvus tik tuomet, kai kiekvieno savo nario sugebėjimus grupė sugebės panaudoti užsibrėžtiems tikslams pasiekti. Organizacijos sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių – glaudus vadovų ir darbuotojų bendradarbiavimas, informacijos perdavimas, psichologinis klimatas, darbinis aktyvumas.
Efektyviam bendradarbiavimui reikia, kad komunikacija tarp tėvų ir mokyklos atstovų taptų vis labiau dalykiška nei emocionali. Tam reikia išmokti įvairių komunikavimo technikų ir vaiko mokymosi ir elgesio efektyvumo vertinimo metodikų, kurios suteiktų reikšmingą informaciją tėvams.
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai procese svarbu įgyti nuostatų, gebėjimų, žinių ir supratimo visumą, kuri lemia sveikatai ir šeimai kurti palankų elgesį.
Seminaro ,,Nuoseklus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas mokykloje” skirtas mokyklos lyderių, galinčių telkti bendruomenę ir imtis iniciatyvos, ruošimui. Šių žmonių dėka mokykloje būtų galima nuosekliai plėtoti socialinį ir emocinį mokinių bei įgyvendinti visuminį vaikų ugdymą. Taip mokykla gali sėkmingiau siekti pažangos ir ugdyti labiau brandžią ir visapusišką asmenybę.
Ši programa skirta ugdyti ir tobulinti su vaikais ir jų šeimomis dirbančių suaugusiųjų socialines emocines kompetencijas, supažindinti su neprievartinio bendravimo metodika bei jos taikymo svarba profesinėje veikloje ir asmeniniuose santykiuose siekiant sumažinanti smurto ir patyčių apraiškas vaikų ir paauglių tarpe, suteikti bendravimo su vaikais, vaikų grupės valdymo ir netinkamo jų elgesio korekcijos įgūdžių.
Šių dienų visuomenei išgyvenant ne tik ekonominę, bet ir moralinę tautos krizę (sociologiniai tyrimai), būtina investuoti į socialiai atsakingos asmenybės ugdymą. Tik tokia asmenybė gali savarankiškai priimti etiškus sprendimus įvairiuose gyvenimo srityse ir kurti dvasingą, atsakingą, teisingą, darnią pilietinę visuomenę.
Programa padės geriau suprasti apie asmeninį bei grupinį laiko ir veiklų planavimą ir sudarys pagrindą keisti organizacijos kultūrą pasitelkiant skirtingus veiklos organizavimo būdus bei priemones.
Kalbant apie pedagogo darbą su moksleiviu tampa svarbus ir bendravimo būdai, kuriuos taiko pedagogas. Nuo to, kaip bus bendraujama su moksleiviu, koks pedagogo požiūris į moksleivį, priklauso ir moksleivio motyvacija mokytis.
Ši programa skirta pedagogams, norintiems geriau pažinti savo mokinius, siekiantiems efektyviau valdyti klasę ir derinti darbą pamokos metu su bendruoju ugdymu. Taip pat siekiama išryškinti pagalbos vaikui specialistų, dirbančių mokykloje, teikiamos pagalbos privalumus, skatinti bendradarbiavimą tarp mokytojų ir šių specialistų.
Ši programa skirta asmenims, norintiems dirbti suaugusiųjų auditorijoje ir siekiantiems įgyti žinių apie psichologinius bendravimo su suaugusiais aspektus.
Šioje programoje nagrinėjama, kaip galima didinti mokymosi motyvaciją, mažinti stresą, tobulinti gebėjimo mokytis kompetenciją, parinkti tinkamesnius, motyvaciją skatinančius metodus ir tokiu būdu prisidėti prie sėkmingesnio mokymosi proceso organizavimo ir asmenybės ugdymo.
Sėkmė švietimo organizacijai garantuota, jei jai vadovauja lyderiai, išsiugdę savo pačių vadybinį meistriškumą, pagrįstą emocinio intelekto lavinimu, pozityviu mąstymu, gebėjimu pasirinkti efektyviausius problemų sprendimo metodus, pažinti savo personalą, jam vadovauti ir ugdyti savo personalą kaip lyderių komandą.
Atkūrus Lietuvos Respublikos valstybingumą šeimos politikos raida Lietuvoje nebuvo kryptinga. Yra stebimi tam tikri „pakilimai“ ir „nuopuoliai“, kuriems įtakos turi ekonomikos raida, socialinės ir kultūrinės permainos, taip pat besikeičiantis visuomenės požiūris į moralines ir kultūrines vertybes. Šios permainos veikia šeimos struktūrą ir patvarumą.
Puslapiai: 12345»