MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Visiems pedagogams - specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas

Programa skirta bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.
Šiuolaikinė mokykla atvira įvairių gebėjimų vaikams. Lygių ugdymosi galimybių, švietimo prieinamumo principai skatina ir įpareigoja ugdymo turinį ir metodus pritaikyti kiekvienam vaikui. Todėl bendrojo lavinimo mokyklose ugdomi įvairių gebėjimų ir poreikių vaikai, tarp jų ir turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.
Programa skirta bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais ir švietimo pagalbos specialistams.
Mūsų visuomenė sparčiai keičiasi. Šiandien ypač aktualios socialinio elgesio formos, kuriomis siekiama geresnių tarpusavio santykių ir efektyvesnės socialinės sąveikos.

Sudėtinga problema – pasirinkti poveikio priemones, kurios atitiktų žmogaus individualumą, sudaryti palankias sąlygas mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių.
Integracijos procesas iškelia vis naujų klausimų, problemų, iššūkių. Mokyklos nepakankamai išnaudoja ugdymą reglamentuojančių teisės aktų suteikiamas integruoto ugdymo organizavimui galimybes, todėl dažnai specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ir jų tėvams tenka susidurti su nuostata, kad integruotam ugdymui netaikomi švietimo kokybės rodikliai, jis yra lyg šalutinė mokyklos veiklos dalis.
Pastaruoju metu šalies ugdymo įstaigose pastebimai daugėja emocijų ir elgesio, (neretai ir intelekto) sutrikimų turinčių mokinių skaičius. Pedagogams trūksta žinių ir įgūdžių dirbant su šiais mokiniais. Todėl tapo aktualus šių vaikų ugdymo, elgesio koregavimo ir ugdymo individualizavimo klausimas.
Specialiųjų ugdymo(si)/mokymo(si) poreikių turinčių vaikų ugdymas bendrojo lavinimo klasėse reikalauja naujų didaktinių technologijų, pedagogų gebėjimo tinkamai ir kryptingai organizuoti mokymą. Vaikai mokomi pagal skirtingas pritaikytas, individualiąsias mokymo programas, jiems keliami skirtingi reikalavimai, skirtingai vertinami pasiekimai.
Šis seminaras yra skirtas ne vien reaguoti į silpnas vietas, bet ir atsižvelgti į visus svarbius sunkumus siekiant SUP mokinių ugdymo kokybės. Todėl jame analizuojama sisteminė, "nereceptinė", gilios įžvalgos problematika ir analizuojami sėkmės veiksniai, padedantys ne tik atnaujinti esamą padėtį (sistemą) mokykloje, o ją visą iš naujo atrasti, nes didžiausi pokyčių iššūkiai susiję su tobulėjimu ir tobulinimu - daryti kažką geriau ir inovatyvumu - daryti kažką naujo.