MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Visiems pedagogams - pasiekimų ir pažangos vertinimas

Šiuolaikinio pedagogo vaidmuo yra tarsi gido, mentoriaus ar padėjėjo. Naujoji karta yra aktyvi, sunkiai susitelkianti į vieną veiklą, todėl mokytojas turi nuolat dalyvauti kartu su jais ugdymo procese, gebėti modeliuoti individualias užduotis ir kūrybiškai skatinti juos mokytis.
Ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta plėtoti brandos darbo vadovų mokslinę tiriamąją kompetenciją. Seminaro metu bus analizuojamos metodinės rekomendacijos apie brandos darbo rengimo eigą, mokinio ir jo darbo vadovo atsakomybes, aptariami brandos darbo vertinimo kriterijai. Derinant teoriją ir praktines užduotis seminaro dalyviai gilinsis į brandos darbo temos, tikslo, uždavinių formulavimo ypatumus, reikalavimus brandos darbo aprašo struktūrai.
Pasikeitę šiandieninės mokyklos ugdymo tikslai (orientuojamasi į mokinį, jo kompetencijos ugdymą), mokytojo vaidmuo, mokymas ir mokymasis, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, skatina atsižvelgti į kiekvieno mokinio gebėjimus, poreikius, galimybes, ieškoti jų dermės ir mokymą organizuoti taip, kad mokiniai darytų pažangą pagal savo galimybes, būtų aktyvūs ir motyvuoti ugdymo proceso dalyviai, kad vertinimas ir pažangos matavimas maksimaliai tarnautų ugdymo(si) kokybei užtikrinti.
Dažnai stebint pamokas akivaizdu, kad mokytojai nepakankamai dėmesio skiria mokinių pažangos stebėjimui ir pasiekimų vertinimui, todėl nėra aišku, ko tikimasi iš mokinių, kiek kryptinga visa mokymosi veikla, kiek tinkamai parinkti mokymo metodai, priemonės ir pan. Nepaskelbus pamokos uždavinio ir nenumačius vertinimo /įsivertinimo kriterijų kyla problemų pamoką apibendrinant ir matuojant mokinių sėkmę.
Šiuolaikinis mokymas grindžiamas mokytojų ir mokinių dialogu bei sukurtų susitarimų atnaujinimu. Svarbiausia, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, būtų pasirengęs gyvenimui ir darbui šiuolaikinėje visuomenėje. Norint išugdyti kompetencijas būtina mokinius įtraukti į aktyvų mokymąsi.
Sėkminga pamoka - ugdymo sėkmės pagrindas. Šiandien mokytojas turėtų sudaryti tokias ugdymo (-si) sąlygas, kad kiekvienas mokinys (pagal savo gebėjimus) galėtų pamokoje patirti sėkmę – įvykdyti mokymosi uždavinį. Ugdymo sėkmė priklauso nuo mokytojo gebėjimų tinkamai suplanuoti ugdymo procesą, kurti palankią mokymuisi aplinką, naudoti inovatyvius mokymo ir aktyvaus mokymosi būdus, taikyti mokytis padedantį vertinimą.
Programa parengta remiantis Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vykdytų išorės vertinimų Marijampolės savivaldybėje bendrojo ugdymo mokyklose pateiktose ataskaitose suformuluotais mokyklų veiklos tobulintinais aspektais.