MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Visiems pedagogams - mokymosi motyvacija

Programa skirta padėti mokytojams suprasti, kokią įtaką mokinių mokymosi motyvacijai daro šeima, individualios mokinio savybės, mokykla bei visuomenė. Programos dalyviai išmoks atpažinti bei, reikalui esant, koreguoti mokymosi motyvaciją skatinančius ir slopinančius veiksnius.
Modernizuojant ugdymą ypatingai svarbus vaidmuo tenka mokytojui – tiesioginiam ugdymo(si) proceso kūrėjui. Mokytojų komunikaciniai gebėjimai, mokėjimas technologinį raštingumą sieti su edukacine veikla, gali reikšmingai prisidėti prie veiksmingo ugdymo proceso valdymo, naujos ugdymo aplinkos kūrimo, mokinių motyvavimo ir paramos jiems teikimo.
Mokymosi motyvacija šiame seminare analizuojama humanistinės pedagogikos kontekste. Programa pateikia dalyviams labai konkrečias vienos pamokos sąlygas ir kelia klausimą, kaip realiai galima pamoką padaryti sėkmingą šių laikų mokykloje. Dalyviai mokomi ne tik pastebėti mokinių psichologinę savijautą, bet ir pastebėti savo, kaip labai svarbaus individo ugdymo procese, keliamus reikalavimus, kylančius jausmus, įsisąmoninamus lūkesčius ir t.t.
Vaikai nemėgsta arba jiems nesiseka mokytis ir siekti rezultatų - būtina suprasti to priežastis - tik taip galėsime padėti vaikams siekti rezultatų. Būtina atpažinti vaikų mokymosi stilius, atrasti kaip juos sudominti naujais dalykais ir teisingai skatinti už pasiekimus.
Šiuolaikiniai pedagogai vis dažniau susiduria su problema, jog vaikai nenori arba jiems nesiseka mokytis. Norint padėti vaikams efektyviai siekti rezultatų būtina suprasti priežastis, dėl kurių krenta vaikų motyvacija. Viena iš pagrindinių priežasčių – tai pedagogų daromos klaidos, susijusios su netinkamų metodų pasirinkimu. Todėl pedagogams aktualu sužinoti, kaip skirtingo mokymosi stiliaus vaikams padėti pasirinkti efektyviausius mokymosi būdus.
Tiek mažam vaikui, tiek suaugusiam žmogui svarbu išgyventi sėkmės jausmą. Jis skatina veikti, suteikia pasitikėjimo, pasiryžimo, drąsos. Tačiau toli gražu ne kiekvienam pavyksta patirti sėkmę. Susiformavusi ir įsitvirtinusi orientacija į nesėkmę kelia didelių problemų visuomenei: blėsta ar net išnyksta asmenybės plėtotės poreikis, pesimizmą, nesėkmių baimę mėginama įveikti visuomenei nepriimtinais, kartais netgi nusikalstamais būdais.