MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Visiems pedagogams - kita

Įstaigoje kylantys konfliktai tarp pačių darbuotojų ar tarp tėvų ir personalo parodo, kokius pasitikėjimo ir emocinius nuostolius gali padaryti įtampa ir nesutarimai tiek kiekvienam asmeniškai, tiek bendrai įstaigai. Dėl šios priežasties kiekviena ugdymo įstaiga turi turėti savo tarpusavio santykių kokybės gaires bei jo gerinimo strategiją.
Programa skiriama tiems, kas nori dalyvaudamas kultūrinės raiškos veikloje, praplėsti žinias apie kultūros veikėją Vydūną. Programos dalyviai skatinami dvasiškai tobulėti ir įsitraukti į nuolatinį darnų sugyvenimą, siekiant ugdyti sąmoningų ir laisvų žmonių bendruomenę.
Programa supažindina su teoriniais ir praktiniais diferencijuoto, individualizuoto ir suasmeninto mokymo aspektais, jų poveikiu kiekvieno mokinio mokymosi sėkmei.
Šia programa siekiama stiprinti gebėjimą ugdyti mokinių visapusiškai veiksmingą socialinį elgesį bei stiprinti mokinių emocines kompetencijas, tokias kaip gebėjimas atpažinti ir suprasti savo emocijas ir jausmus, gebėjimas valdyti, kontroliuoti ir reguliuoti emocijas. Programos pagrindas - naujausios neuromokslų žinios apie smegenų veiklą ir mąstymo procesus, emocijų neurofiziologiją ir emocinio intelekto teorijas.
Ši programa skirta įvairių dalykų mokytojams, norintiems tobulinti darbo su įvairiomis IT programomis ir IT įrankiais ir siekinatiems tobulinti pamokos kokybę. Dalyviai susipažins su “Classflow” programa ir “Promethean Planet” tarptautinio tinklo banko aktyvių pamokų panaudojimo galimybėmis, taip pat “Hot potatoes” bei “Ugdymo sodo” testų kūrimo įrankiais
Šio seminaro patirtis padės pedagogams naujai pažvelgti į mokyklose vyraujančią bendravimo kultūrą ir savo pačių galimybes ją keisti į tokią, kurioje kiekvienas jausis gerbiamas, priimtas, saugus ir vertinamas.
Seminare dėmesys sutelkiamas į motyvaciją ir savimotyvaciją būti moderniu pedagogu, būti pasirengusiam priimti kasdienius pokyčius ir valdyti save įvairiose emociškai sudėtingose situacijose, išlaikyti vidinę pusiausvyrą, auginti savivertę ir profesionaliai atliktų savo darbą.
Ši programa skirta mokyklų bendruomenėms, mokytojams, siekiančioms integruoti ugdymą įvairiais lygmenimis.
Ši programa turėtų padėti mokytojams įgyti ugdymo turinio planavimo, ugdymo organizavimo, individualizavimo ir diferencijavimo, suasmeninto mokymo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo praktinių įgūdžių. Seminare bus aptariamas ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo galimybės, pamokos organizavimo ir struktūros aspektai, vertinimo panaudojimo galimybės mokymuisi ir mokymui stiprinti.
Programoje pateikiama visuminė lytiškumo, meilės sąvokų samprata; atskleidžiami paauglių lytiškumo raiškos ypatumai; mokytojų vaidmuo ugdant pozityvią lytiškumo raišką. Taikant įgūdžių mokymo tiesiogiai aiškinant modelį, seminaro dalyviai praktiškai išbandys interaktyvaus mokymo(si) metodus, kuriuos galės praktiškai pritaikyti dirbdami su mokiniais.
Svarbu suteikti mokytojams pakankamai žinių apie stresą, jo poveikį organizmui ir rizikos veiksnius, kurie gali prisidėti prie jų sveikatos pablogėjimo. Siekiant mažinti mokytojų patiriamą stresą ir didinant jų psichologinį atsparumą, tikslinga praktiškai supažindinti su streso įveikos būdais, kurie galės būti pritaikomi ne tik kasdieniame mokytojų darbe, tačiau ir asmeniniame gyvenime
Programos dalyviai galės pažinti mokinius kitoje erdvėje, ne pamokų metu, pamatyti, kas juos motyvuoja mokytis, kokie jų pomėgiai, gebėjimai
Dabartinė taip vadinama Z karta yra irgi išugdžiusi tam tikrus elgesio bei bendravimo bruožus, kuriuos pedagogas turi atpažinti, suprasti ir atsižvelgdamas į tai vesti toliau efektyvias pamokas
Seminaro metu bus analizuojami testų duomenys, kurie pateikiami testavime dalyvavusioms mokykloms. Bus aiškinamasi, kokią informaciją pateikia duomenys mokiniui, mokytojui, tėvams bei mokyklos vadovams.
Seminaro metu bus nagrinėjami tradiciniai lietuvių liaudies vaizduojamosios dailės bei dailiųjų amatų žanrai (medžio skulptūra, medžio raižiniai, karpiniai, taikomieji medžio dirbiniai, pinti vytelių ir kitų tradicinių žaliavų dirbiniai, kalvystės dirbiniai, keramika, tekstilė, paprotinės dailės dirbiniai (margučiai, kaukės, verbos, sodai ir kiti) ugdymo procese.
Ši programa suteikia galimybę dalyviams įgyti teorinių žinių bei praktinių įgūdžių, padedančių ugdyti pozityvų mokinių elgesį ir emocijas.
Programa „Krizių valdymas mokykloje“ padeda dalyviams plačiau susipažinti su krizių valdymo technika, ugdo gebėjimus konstruktyviau reaguoti į savo kolegų ir mokinių elgesį kritinėse situacijose.
MozaBook programa praplečia mokymo galimybes įvairiais aspektais: mokytojas gali naudotis jau sukurta mokomąja medžiaga įvairiems mokomiesiems dalykams. Įspūdingas interaktyvus turinys ir įdiegtos įgūdžių vystymo virtualios laboratorijų aplikacijos padeda pažadinti mokinių susidomėjimą bei gilinti žinias.
Šios programos paskirtis – pateikiant teisinės švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymo bazės analizę, pagilinti pedagogų žinias ir supratimą apie jų atsakomybę už mokinių SUP tenkinimą ir ugdymo kokybę, aptarti įrodymais pagrįstus praktinius atvejus, individualizuotų ugdymo programų rengimo principus, ugdymo būdų ir metodų parinkimo, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius, aspektus, dar kartą peržvelgti ugdymo diferencijavimo galimybes ir kt.
Ši programa skirta asmenims, norintiems dirbti suaugusiųjų auditorijoje ir siekiantiems įgyti žinių apie vidutinio amžiaus ir senatvės amžiaus tarpsnių psichologinius ypatumus.
Seminare dalyviai bus supažindinami su inovatyviais ir kūrybiškais ugdymo metodais, kuriuos galės išbandyti praktiškai. Taip pat turės galimybę aptarti mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimo sąlygas bei analizuoti tėvų, kaip aktyvių ugdymo proceso partnerių, partnerystės tinklų kūrimo galimybes.
Seminaro metu bus aptariamos vaikų netinkamo elgesio priežastys, analizuojama šeimos įtaka vaiko elgesiui, pabrėžiama, kad šeima, tai vieta, kurioje vaikas turi būti saugus, parodoma, kad šeima yra vaiko emocijų ir elgesio veidrodis.
Ši programa padeda įsigilinti į kartų teorijos pagrindus ir moko tolerancijos skirtingų kartų vertybėms išsiugdyti, padeda kurti efektyvią komunikaciją. Žinios apie Y (1980-2003m.) ir Z (2004-2023m.) kartas padeda vyresniajai kartai ieškoti efektyviausių jų ugdymo priemonių.
Programa grindžiama Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija ir „2014-2020 metų nacionalinės pažangos programa“, kurių tikslai pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų kritinę masę sudaro reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai.
Seminare, remiantis praktiniais pavyzdžiais, yra aptariamas pamokos uždavinyje numatyto rezultato vertinimo galimybės, išmokimo stebėjimo formos, pažangos matavimo instrumentai, mokinių pasiekimo ir pažangos vertinimo galimybės mokymuisi ir mokymui stiprinti. Programa skirta įvairių dalykų mokytojams ir mokyklų komandoms.
Puslapiai: 1234»