MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Vadyba

Ši programa yra skirta supažindinti su šiuolaikinės lyderystės, vadybos inovacijų ir gerųjų praktikų įtaka ugdymo įstaigų organizacinei kultūrai, pedagogų darbo aplinkos gerinimui, bendruomenės sutelkimui ir sisteminiam problemų kėlimo ir sprendimo gebėjimų ugdymui, kurie galiausiai įtakoja mokinių pasiekimus ir socialinę-emocinę gerovę.
Programos dalyviai susipažins su naujos redakcijos Darbo kodeksu, konkrečiais DK pakeitimais, per praktinius užsiėmimu bandys identifikuoti darbdavių atstovus, bus nagrinėjami Trišalės Tarybos probleminiai aspektai, taip pat bus analizuojama kolektyvinių sutarčių svarba gerinant švietimo darbuotojų sąlygas.
Biudžetinių organizacijų vadovams svarbu žinoti pagrindines asmens duomenų apsaugos nuostatas ir reglamentą - teisinių, techninių ir organizacinių priemonių visumą, skirtą apsaugoti asmens duomenims nuo neteisėto ar atsitiktinio asmens duomenų tvarkymo.
Išorinio vertinimo tikslas – skatinti mokyklas tobulėti siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų.
Administracijos atstovai (direktorių pavaduotojai ugdymui), mokytojai mokosi tinkamai ir racionaliai stebėti pamoką, ją vertinti ir teikti metodinę pagalbą kolegoms, mokytojams. Pamokos kokybė siejama su mokyklos veiklos kokybe, mokinių pažangos pamatavimu ir pasiekimais, mokymo(si) būdais ir metodais, ugdymosi aplinka. Ugdymo proceso kokybė vertinama pagal Geros mokyklos koncepcijos principus.
Seminaras skirtas švietimo įstaigų vadovams susipažinti su Darbo kodekso naujovėmis ir praktinių Darbo kodekso įgyvendinimo problemų modeliavimui bei diskusijoms dėl tinkamiausio jų sprendimų būdo.
Seminaro metu bus analizuojami standartizuotų testų duomenys, kurie pateikiami testavime dalyvavusioms mokykloms, aiškinamasi, kokią informaciją pateikia duomenys mokiniui, mokytojui, tėvams bei mokyklų vadovams. Pateikti duomenys rodo ir tobulintinas mokyklų veiklos sritis. Kiekvienas mokytojas turi galimybę pažvelgti į mokinius "duomenų akimis". Bus aptariamas ir testų duomenų pateikimas mokiniui bei jo tėvams.
Seminaras skirtas švietimo įstaigų vadovams susipažinti su Darbo kodekso naujovėmis ir praktinių Darbo kodekso įgyvendinimo problemų modeliavimui bei diskusijoms dėl tinkamiausio jų sprendimų būdo.
Seminaras skirtas švietimo įstaigų vadovams susipažinti su Darbo kodekso naujovėmis ir praktinių Darbo kodekso įgyvendinimo problemų modeliavimui bei diskusijoms dėl tinkamiausio jų sprendimų būdo.
Seminaro ,,Nuoseklus socialinio ir emocinio ugdymo pletojimas mokykloje” skirtas paruošti mokyklos lyderius imtis iniciatyvos, telkti bendruomenę nuosekliam socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimui, kuris padės įgyvendiniti visuminį vaikų ugymą, siekti mokyklos pažangos išugdant brandžą asmenybę.
Praktinio seminaro dalyviai praplės žinias apie darbuotojų motyvacijos valdymą ir darbuotojų ugdymo bei motyvavimo sistemos kūrimą, gebės identifikuoti organizacijos ir/ar darbuotojo silpnąsias/tobulintinas puses bei darbuotojo/organizacijos potencialą, gauti tiesioginį grįžtamąjį ryšį, geriau suprasti darbuotojo vertybes ir požiūrį, planuoti efektyvesnį darbuotojo tobulinimą ir apmokymą, sužinoti savo paties trūkumus ir pranašumus.
Ši programa skirta bendrojo ugdymo įstaigų vadovams ir pedagogams, dalyvaujantiems įsivertinimo procesuose, siekiant padėti jiems susipažinti su naujuoju dokumentu, perprasti jo taikymo galimybes jų ugdymo įstaigose, kartu ieškoti optimalių ir efektyvių įsivertinimo organizavimo ir jo rezultatų panaudojimo kokybės sampratos kūrimui ir jos tobulinimui būdų, kurie skatintų įstaigos pokyčius ir leistų siekti įstaigos ir kiekvieno jos ugdytinio pažangos.
Programa padės atsakyti į klausimus, kaip organizuoti veiklą ir nusistatyti savo prioritetus, kad procesai vyktų ten, kur turi, kaip kas savaitę rasti laiko savo darbų ir įsipareigojimų refleksijai ir tik svarbiausiuosius paversti įrašais darbo kalendoriuje; kaip įveikti iššūkius sprendžiant personalo valdymo klausimus ir efektyviai taikyti pagrindinius personalo valdymo principus; kaip pritraukti ir išlaikyti talentus mokykloje; kaip konstruktyviai dirbti su 5, 50 ar 500 žmonių grupe, kaip sukurti erdvę pasišnekėti rūpimais klausimais, pareflektuoti, kaip rasti atsakymus į strateginius klausimus ir priimti sprendimus, kai nuomonių, patirčių ar vertybių įvairovė labai didelė; kaip gebėti išsakyti savo jausmus, atpažinti ir įvardinti poreikius bei sukurti aplinkybes jiems patenkinti, kaip išsakyti grįžtamąjį ryšį, kuris vestų į augimą ir mokymąsi, kaip formuoti aiškius prašymus, kaip potencialias konfliktines situacijas paversti taikiais dialogais.
Ugdymo turinio planavimas viena iš svarbiausių veiklų organizuojant darbą mokykloje. Teisės aktai reglamentuojantys ugdymo turinį mokyklai sudaro plačias galimybes priimti savarankiškus sprendimus. Siekiant, kad sprendimai būtų įgyvendinami efektyviai būtini sutarimai bendruomenėje. Sutarimai remiasi vertybinėmis nuostatomis, siekimo aiškaus rezultato, konsensuso siekimo tarp atskirų bendruomenės narių. Šiandieninėje mokykloje vyraujanti įvairovė sudaro prielaidas sėkmingai dalintis patirtimi tarpusavyje. Todėl seminaro metu bus sudaromos galimybė dalintis sukaupta patirtimi rengiant ugdymo planą.
Seminaras skirtas pamokos organizavimo ir pedagoginės veiklos priežiūros tobulinimui. Mokyklų vadovai ir pavaduotojai, mokyklų skyrių vedėjai, metodinių grupių vadovai turės galimybių įsigilinti į pedagoginės priežiūros sampratą, įgyti teorinių žinių ir pamatyti praktiškai, kaip galima pedagoginės veiklos priežiūrą sieti su mokyklos tikslais, uždaviniais, mokysis stebėti, įvertinti ir aptarti pamoką.
Tai aktyvaus mokymo programa, skirta vadovams reikalingų žinių bei įgūdžių įgijimui ir/ ar tobulinimui. Šioje programoje bus aptariamos ugdymo pokalbio (coaching) technikos, kurių pagalba vadovai užtikrins efektyvesnį pavaldinių darbą, bei jų panaudojimo galimybės. Programa sudarys sąlygas patobulinti informacijos perdavimo, darbuotojų mokymo bei pagalbos jiems būdus.
Programa orientuota į mokyklos veiklos stebėsenos koncepciją bei stebėsenos ryšius su mokyklos veiklos įsivertinimu, duomenų naudojimu tolimesnei mokyklos veiklai planuoti ir tobulinti. Tikslinga stebėsena ir įsivertinimas, panaudojant tinkamai parinktus instrumentus, leistų vertinti mokyklos kontekstą, kultūrą, ugdymą ir mokymąsi, pasiekimų vertinimą, pagalbą mokiniui, mokyklos strateginį valdymą bei šių sričių veiklos strategavimą tobulinant mokyklą.
Mokyklų veiklos įsivertinimo konsultantai, konsultuodami mokyklas ir remdamiesi tiesiogine internetine IQES online sistema skirta įsivertinimui ir tobulinimui akcentuoja ugdymo tobulinimą panaudojant įsivertinimo duomenis. Ugdymo(si) tobulinimui sistemoje IQES online yra skirta daug metodų, ypač mokymosi bendradarbiaujant metodų.
Valstybės pažangos strategijoje "Lietuva 2030" numatytas siekis pažadinti visuomenės ir kiekvieno jos nario kūrybiškumą, susitelkti prie idėjų, kurios padėtų Lietuvai tapti modernia, veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi. Šiame kontekste labai svarbi tampa švietimo sistema ir konkrečiai joje veikiančios organizacijos.
Šiuolaikinių švietimo įstaigų vadyba susiduria su ribotų išteklių problema: kaip esant ribotiems ištekliams taip pat gerai pasiekti norimus rezultatus. LEAN management principuose teigiama, kad 40 proc. bet kokios įstaigos išlaidų sudaro nuostoliai. Japonijoje kilusi LEAN (taupaus valdymo) management sistema yra skirta įstaigoje veikiančių procesų tobulinimui, mažinat nuostolius, sukuriant vertės kūrimo procesus, kuriuose nuostoliai didele dalimi (arba visiškai) eliminuojami.