MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

VADOVAVIMO MEISTRIŠKUMAS UGDYMO ĮSTAIGOJE. UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ REZERVO PROGRAMA

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Kaip dažnai nutinka švietimo organizacijose, iniciatyviausias darbuotojas dažnu atveju tampa ugdymo įstaigos vadovu. Rodos, puiku! Tačiau kokie sunkumai iškyla? Realiai vyksta didelė krizė tiek asmenybiniame, tiek ir organizaciniame lygmenyje, nes vakar buvęs puikus specialistas, šiandien yra prastas vadovas. Ši programa sukurta būtent tam, kad puikias specialisto kompetencijas pastiprinus vadovavimo įgūdžiais, turėtume puikius, motyvuotus ir rezultatų siekiančius vadovus. 

 

Programos tikslas:

 Padėti dalyviui kokybiškai pasirengti kompetencijų vertinimui ir tapti ugdymo įstaigos vadovu.

Šių mokymų akcentas – savo kaip vadovo rolės tinkamas suvokimas. Mokymuose remiamasi situacinio vadovavimo teorija, daug kalbama apie tai, jog darbuotojai yra skirtingi, todėl tai, kas tinka vienam, nebūtinai veiks kitam. Šių mokymų pabaigoje dalyviai susidaro savo vadovavimo įgūdžių tobulinimo planą, su kuriuo dirbama visų mokymų metu.

 

Programos uždaviniai:

 1. Gebėjimas formuoti ir valdyti komandas.
 2. Dirbti komandoje.
 3. Gebėjimas paskatinti ir deleguoti.
 4. Gebėjimas motyvuoti , įkvėpti.
 5. Gebėjimas stebėti kitų veiklą ir teikti grįžtamąjį ryšį.
 6. Gebėjimas ir noras ugdyti žmones, atskleisti jų potencialą.
 7. Teikti paramą.
 8. Gebėjimas moderuoti pokalbius, susirinkimus.

 

Programos turinys (temos, valandos):

 1. Seminarai;
 2. Savišvieta (skaitymas, vaizdo įrašų peržiūra, refleksija);
 3. Grįžtamasis ryšys iš konsultantų, vietos švietimo centrų/skyrių specialistų;
 4. Ugdomojo projekto įgyvendinimas (kompetencijų įtvirtinimui);
 5. Savitarpio pagalba tarp dalyvių.

1 diena (6 ak. val.)

 • Vadovo ir pavaldinių santykiai ir jų įtaka veiklos rezultatams. Pagrindinės vadovų funkcijos. Pagrindinės vadovo darbo sferos: techninės užduotys, komandos formavimas ir išlaikymas, darbuotojų ugdymas. J. C. Collins efektyvaus vadovavimo dėsningumai. Dažniausios vadovų klaidos. Esminės darbuotojų netinkamo darbo priežastys. 
 • Efektyvaus vadovavimo esmė. Stumti, traukti ar ugdyti ir mokyti? Situacinio vadovavimo modelis. P. Hersey ir K. Blanchard elgesio teorija. 
 • Vadovavimo stiliai: nurodymas, įtikinimas (ugdymas), dalyvavimas (palaikymas) ir delegavimas. Asmeninio vadovavimo stiliaus įvertinimas, rezultatų analizė ir aptarimas. 
 • Pasirengimo kompetencijų vertinimui įsivertinimas ir tobulėjimo plano susidarymas.

2 diena (6 ak. val.)

 • Vadovavimo darbuotojams ypatumai, atsižvelgiant į jų brandos lygį. Skirtingi vadovavimo stiliai skirtingose situacijose. 
 • Delegavimo būdai. Delegavimo klaidos. Delegavimas kaip motyvavimo priemonė. Kodėl vadovams sunku deleguoti ir kodėl pavaldiniams sunku prisiimti atsakomybę? 
 • Darbuotojų motyvavimas. Csikszentmihalyi's tėkmės modelis. Jų sąsajos su situaciniu vadovavimu ir kitomis motyvacinėmis koncepcijomis. 
 • Praktinės simuliacinės užduotys, kurios suteikia supratimą kaip pasirengti vertinimui.
 • Konsultantų grįžtamasis ryšys.

3 diena (6 ak. val.)

 • Darbuotojų ugdymas. Ugdymas ne instruktuojant, bet skatinant darbuotojų savarankiškumą ir sprendimų ieškojimą klausimais. Tinkami klausimai ugdymui. 
 • Darbuotojų įgalinimas. 
 • SMART komandos vadovo/lyderio vaidmuo, atsakomybės, iššūkiai. 
 • Komandos sėkmę lemiantys veiksniai ir jų valdymas. 
 • Komandos formavimo etapai, jų keliamų iššūkių valdymas. Komandos interesų ir vertybių suderinimas. Naujų komandos narių socializacija ir integracija. 
 • Efektyvus uždavinių nustatymas ir veiksmų plano sudarymas. Realių motyvuojančių tikslų nustatymas. 
 • Praktinės simuliacinės užduotys, kurios suteikia supratimą kaip pasirengti vertinimui.
 • Konsultantų grįžtamasis ryšys.

4 diena (6 ak. val.)

 • Darbo koordinavimo kompetencijos ugdymas. 
 • Komandos elgsenos paruošimas kritinėms situacijoms. 
 • Užduočių delegavimas ir priėmimas. Jų įgyvendinimo kontrolė. Konstruktyvus grįžtamasis ryšys. 
 • Bendradarbiavimo ir problemų sprendimo technikos. 
 • Komandą ardantys veiksniai ir jų valdymas. Komandinio darbo sutrikimo priežasčių diagnostika. Sudėtingų komandos narių valdymas: išmintingi, kvailiai ir piktavaliai. 
 • Komandos socialinio intelekto ugdymas nestandartinėse situacijose. 
 • Praktinės simuliacinės užduotys, kurios suteikia supratimą kaip pasirengti vertinimui.
 • Konsultantų grįžtamasis ryšys.

 

 

5 diena (6 ak. val.)

 • Konkurencingumo skatinimas per komandinį darbą.
 • Pagyrimai ir kitas teigiamas grįžtamasis ryšys darbuotojams. Pagyrimai, atsižvelgiant į darbuotojo brandą. 
 • Konstruktyvi kritika. Motyvuojančios konstruktyvios kritikos pateikimo principai. Konstruktyvios kritikos pateikimo ypatumai skirtingos brandos darbuotojams. 
 • Instruktavimas, kaip atlikti darbą. 
 • Konsultavimas apie galimas pasekmes, kai darbuotojas elgiasi netinkamai. Natūralios ir priverstinės pasekmės. Darbuotojų klaidų toleravimas. Konsultavimo CIGAR‘as. 
 • Praktinės simuliacinės užduotys, kurios suteikia supratimą kaip pasirengti vertinimui.
 • Konsultantų grįžtamasis ryšys.

Savarankiškas darbas - 15 ak. val.

 • Ugdomojo projekto įgyvendinimas tarp mokymų, kuriame dalyviai integruotų žinias ir įgūdžius, pavyzdžiui
  • Pokalbiai su kolegomis: supratimas, kas motyvuoja darbuotojus;
  • Darbuotojų brandos lygio nustatymas;
  • Tikslų ir uždavinių formulavimas pagal SMART.
  • Straipsnių, knygų skaitymas silpnų kompetencijų stiprinimu;
  • Grįžtamasis ryšys iš konsultantų, kolegų ir autoritetų.

Iš viso - 45 ak. val.

Programa sukurta, integruojant pažangiausius daugialypius ugdymo įrankius, juos sujungiant į vieningą subalansuotą sistemą. Kiekvienas dalyvis kuria savo individualų ugdymo planą, jo pažanga stebima ir skatinama. Praktiniai vadovavimo įgūdžiai formuojami per dalyvavimą realiuose projektuose, kuriuos kruopščiai parenkame ir integruojame į vadovų ugdymo procesą. Baigę mokymus dalyviai įgaus naujų vadovavimo įrankių, praplės savo potencialą, įgis naujų vadovavimo įgūdžių ir bus dar labiau pasiruošę prisiimti naujus vadovavimo iššūkius. 

Mokymosi procesą papildo ir praturtina užduotys savarankiškam darbui, kas užtikrina nesustojantį tobulėjimą visą mokymų laiką. 

Mokymuose vyrauja 30 proc. teorijos ir 70 proc. praktinių užduočių. Mokymai paremti patirtinio ugdymo ir pagrindiniais suaugusio žmogaus ugdymosi principais: mokymasis per patirtį ir simuliacijas, praktinis pritaikomumas, vaizdūs pavyzdžiai ir dinamika.

 

Dalyviai:

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

 

Programos vadovas:

Švietimo centro direktorė Meilutė Apanavičienė