MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Tikslieji mokslai

Programos dalyviams bus pristatyta integruotų matematikos, IT ir fizikos renginių patirtis. Vyks integruotas matematikos, IT ir fizikos renginys „Tiksliukų protmūšis“ Šakių rajono 5-8 klasių mokinių komandoms. Renginio dalyviai, taikydami tiksliųjų mokslų žinias, kartu mokysis atlikti užduotis, rasti sprendimus. Bus stebima, atpažįstama ir skatinama komandos ir mokinio individuali pažanga.
IKT integravimas į mokymo(si) procesą siekiant tobulinti mokymą(si) yra aktualus klausimas šiandieninei mokyklai. Sumanus šiuolaikinių technologijų ir inovatyvių mokymo(si) metodų naudojimas motyvuoja mokinius, skatina juos naudotis IKT siekiant mokymosi tikslų.
Mokyklos šiais laikais nebeįsivaizduojamos be kompiuterių klasių, o informacinių technologijų sprendimai vis labiau skverbiasi į pagalbą mokytojui, siekia padėti ir palengvinti organizuoti patį mokymosi procesą. Susipažinę su programine įranga NetSupport, mokytojai galės informacinių technologijų kabinete valdyti vykstančius procesus.
Seminaro metu bus įsigilinama į matematikos mokytojo reikalavimus, įžvelgiamos galimybės ir būdai naujoms dabartinio laikotarpio diktuojamoms matematikos mokytojo kompetencijoms įgyti.
Šios programos paskirtis – pateikiant teisinės švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymo bazės analizę, pagilinti pedagogų žinias ir supratimą apie jų atsakomybę už savalaikį mokinių SUP įvertinimą ir tenkinimą, aptarti įrodymais pagrįstus praktinius atvejus, išanalizuoti svarbesnius mokinių individualiųjų poreikių pažinimo ir įvertinimo aspektus.
Programa skirta bendrojo ugdymo mokyklų matematikos mokytojams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.
Dalyviai kartu mokysis spręsti tekstinius uždavinius, skaityti matematinį tekstą. Vyks integruotas matematikos ir IT renginys „Matematikos protmūšis“ rajono 5-8 klasių mokinių komandoms.
Daugelis mokinių teigia, kad matematika yra nuobodi ir sunki, kad ji neturi ryšio su gyvenimu ir menkai naudojamos šiuolaikinės technologijos mokymo procese. Nors mokytojai ir žino įvairių mokymo metodų, tačiau dažniausiai naudoja tradicinius metodus, pasiteisindami, kad kitokia veikla yra rizikinga (programos apimtys didelės).
Ugdymo turinio raidos prioritetai yra mokinių esminių kompetencijų ugdymas ir ypatingas dėmesys skiriamas ugdymo planavimui, diferencijavimui ir individualizavimui. Svarbu pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys įgytų kompetenciją, būtiną tolimesniam mokymuisi.
Seminaro dalyviai bus skatinami mokinius išmokyti mokytis matemati­kos, susirasti reikiamos informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją atsirinkti, analizuoti, kritiškai vertinti ir perteikti kitiems. Visi mokiniai, nesvarbu, kokie jų gabumai, polinkiai ar mokymosi ypatu­mai, turėtų pajusti matematikos grožį ir praktinę jos teikiamą naudą.
Programa skirta visų kvalifikacinių kategorijų vidurinių mokyklų ir gimnazijų matematikos mokytojams. Bus pristatomos metodinės priemonės, padedančios ruošiant mokinius matematikos PUPP, VBE bei olimpiadoms, taupančios mokytojo darbo laiką ruošiantis pamokoms. Mokytojai susipažins su nauju kompiuteriniu įrankiu (KURK).
Šiuolaikinis mokymas(is) reikalauja mokyti aktyvaus supratimo, susieti ankstesnes ir naujas žinias, realizuoti savo idėjas. Programos dalyviai susipažins su „mokymosi kuriant“ privalumais: galimybe dalintis, interpretuoti, vizualizuoti. Įgis teorinių ir praktinių žinių apie vieną iš vizualių programavimo aplinkų - programą Scratch.
LEGO robotukai – ne tik įdomus žaidimas, bet ir puiki priemonė, jungianti įvairias mokslo kryptis: inžineriją, fiziką, matematiką, informatiką, technologijas. Programa skirta parodyti informacinių technologijų mokytojams, kaip padėti vaikams lengviau įsisavinti naujas mokymo aplinkas ir technologijas. Mėginant konstruoti ir programuoti tam tikroms užduotims pritaikytą robotą, lengviau įsigilinti ir suvokti tiriamųjų mokslų, technologijų, elektronikos bei matematikos pagrindinius principus, logiką.
Mes gyvename žiniatinklio naršymo, klavišų spaudinėjimų ir raiškiųjų technologijų naudojimo pasaulyje. Mokiniai nekantrauja perimti naujas idėjas ir išbandyti naujas technologijas. Taigi, kaip mokytojui sudominti šiandienos mokinius? Mokytojams iškyla svarbus poreikis - išmanyti apie Microsoft specialias programas mokytojams.
Šalies ir tarptautiniu mastu vykdomų mokinių matematikos pasiekimų tyrimų rezultatai byloja apie poreikį daugiau dėmesio skirti mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų (AMG) ugdymui. Šios problemos sprendimo veiksmingumas priklauso ne tik nuo mokytojų suvokimo, kokia AMG samprata vadovaujamasi, bet ir nuo jų pasirengimo kurti, kūrybiškai taikyti modernias užduotis.
Matematinio ugdymo kaita turi būti siejama su pagrindinio matematinio ugdymo tikslo, supažindinti moksleivius su moderniąja elementariąja matematika, įgyvendinimu. Siekiant šio tikslo matematika atsiskleidžia kaip kūrybos bei logiško mąstymo šaltinis ir kaip mokslinio pažinimo pagrindas. Aukštesni rezultatai pasiekiami, kai didžiausios pastangos skiriamos išmokyti moksleivius atlikti standartines užduotis.