MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

TAUTODAILĖ IR TRADICINIAI AMATAI MOKSLEIVIŲ UGDYME

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Ne vieną šimtmetį etnokultūrinė tradicija savo sklaidos erdve dalijasi su įvairių kūrybinių industrijų kultūra. Jų abipusės įtakos periodas yra toks ilgas ir margas, jog nusipelno būti vertinamas kaip ypatingas kultūros etapas, apimantis pačius įvairiausius sakytinės, rašytinės, kūrybinės žmogaus saviraiškų sąveikos aspektus ir raiškas. Vaikai ir jaunimas menkai susipažinę arba visai nežino tradicinių amatų ir jų gamybos būdų. Mokytojams dažnai stinga kvalifikuotų etnokultūrinių žinių.  Šiuolaikinėje visuomenėje, kai vis labiau tolstama nuo tradicijų, papročių ir etninės kultūros, XXI a. vadinant technologijų amžiumi, jaučiamas poreikis priminti ne tik jaunimui bet ir jų mokytojams etnografinio paveldo svarbą ir tradicinius gimtojo krašto amatus.


Programos tikslas:

Supažindinti su krašto kultūra, papročiais ir tradiciniais amatais, ugdyti etnokultūrinį kūrybiškumą.


Programos uždaviniai:

1. Puoselėti krašto istoriją, papročius ir tradicijas, padėti suprasti jų svarbą ir aktualumą;

2. Paskatinti kuo daugiau mokytojų, sudominti mokinius užsiimti tradicinių amatų puoselėjimu;

3. Suteikti galimybę jaunimui įgyti naujos patirties ir žinių iš amatininkų per tradicinių amatų demonstravimą ir jų išbandymą.


Programos turinys (temos, valandos):

Krašto istorija, papročiai ir tradicijos – 2 val.

Tradicinių amatų puoselėjimas – 2 val.

Etnokultūrinis kūrybiškumas – 2 val.


Dalyviai:

Etnokultūros, technologijų, dailės mokytojai, būrelių vadovai


Vykdymo laikas:

2015 m.

Trukmė - 6 ak. val.


Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė gintare.msc@gmail.com tel. (8343) 92572