MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Socialinių mokslų mokytojams

Ši programa praplės mokytojų žinias apie pasaulio moterų teises, kultūrinį gyvenimą, papročius, tradicijas bei sudarys sąlygas patobulinti įdomesnio pamokos turinio konstravimo ir dalykų integravimo įgūdžius. Edukacinės vaizdo medžiagos „Pasaulio moterys“ demonstravimas sudarys sąlygas mokytojams diskutuoti ir padės pažinti įvairių pasaulio šalių moterų gyvenimą papročius ir tradicijas.
Programa skirta istorijos ir socialinių mokslų mokytojams. Joje aiškinama, kodėl mokymasis tiriant – veiksmingas mokymosi metodas XXI amžiaus mokykloje. Programa aktuali, nes XXI a. mokytojams pateikė daug iššūkių: mokinys dinamiškame pasaulyje nepriima ankstesniųjų mokymo (si) metodų. Mokytojas, planuodamas ugdymo turinio įgyvendinimą, turi ieškoti šiuolaikinių mokymo priemonių, metodų ir strategijų.
Seminaro metu bus pristatomi mokymosi tiriant metodai ir mokymosi priemonės, skirtos šiandieninės kartos mokiniams. Esminis akcentas – mokinių, pradedančių mokytis istoriją, motyvacijos stiprinimas. Ką daryti, kad mokinys aktyviau įsitrauktų į mokymąsi?
Tai kvalifikacijos tobulinimo programa su mokomąja medžiaga istorijos mokytojams. Mokymų metu seminaro dalyviai praplės žinias apie reikalavimus šiuolaikiškai istorijos pamokai, jos struktūrai ir metodikai.
Programa skirta geografijos mokytojams. Joje aiškinama, kodėl tyrinėjimu grįstas mokymasis yra vienas iš veiksmingiausių mokymosi metodų XXI a. mokykloje. Programa aktuali, nes XXI a. mokytojams pateikė daug iššūkių: mokinys dinamiškame pasaulyje nepriima ankstesniųjų mokymo (si) metodų.
Programa skirta geografijos mokytojams ir asmenims, besidomintiems klimato kaita pasaulyje. Ji naudinga tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu, nes dalyviai po seminaro gebės geriau perteikti žinias mokiams apie klimato kaitos ypatumus ir prognozes, klimato ir orų dėsningumus ir galės įdomiau konstruoti geografijos pamokas.
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose yra numatytas turizmo, globalizacijos, išsivysčiusių ir besivystančių valstybių ūkinės raidos turinys. Šiems reikalavimams įgyvendinti geografijos mokytojams reikalinga ne tik teorinė medžiaga, bet ir konkretūs pavyzdžiai. Mokiniai noriai nagrinėja konkrečius pavyzdžius, išryškina jų probleminį kontekstą, ieško ryšių, priežastingumo, lengviau daro išvadas ir teikia siūlymus.
Dėl sparčių technologinių naujovių, informacijos sklaidos, komunikacinių ir socialinių pokyčių visuomenėje, mokykla dažnai nespėja vykdyti savo pažado – ruošti mokinius gyvenimui. Mokytojui tenka iššūkis konstruoti pamokas ar pamokų ciklus taip, kad mokinys ne tik motyvuotai įsitrauktų į mokymosi procesą, bet ir nebijotų išeiti iš savo komforto būsenos – žinojimo erdvės – ir kas kartą siektų naujo pažinimo ir pažangos plačiąja prasme.