MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

SOCIALINIŲ EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ LAVINIMAS UGDYMO ĮSTAIGOJE

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Aktualumas. Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie socialinį emocinį ugdymą ir teigiamą jo įtaką žmonių psichikos sveikatai. Socialinės emocinės kompetencijos – tai gebėjimai dirbti kartu su kitais, produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje. Yra nustatyta, kad mokymuisi daro įtaką daugybė socialinių ir emocinių veiksnių.

Žmogaus mintis ir elgesį lemia emocijos, kylančios iš išgyvenimų ir prisiminimų, kurie suformuoja vidines nuostatas, įsitikinimus ir vertybes. Emociškai intelektualus žmogus – tas, kuris išmoksta stebėti save, atpažinti kodėl jaučiasi vienaip ar kitaip, mąsto vienaip ar kitaip bei elgiasi vienaip ar kitaip. Savistaba, refleksija ir savęs keitimas norima linkme - emociškai intelektualaus žmogaus pranašumai ir įrankiai, įgalinantys kurtis vidinę „laimės“ būseną, norimą santykį su savimi ir kitais žmonėmis.

Aplinkinių žmonių ir savo emocijų pažinimas ir supratimas, jų valdymas bei kontrolė, empatija ir t.t. skatina efektyvų tarpasmeninį bendravimą, pozityviai veikia individualius sprendimus bei, apskritai, asmens psichologinį funkcionavimą. Todėl teigiama, kad emocinis intelektas yra gana patikimas asmeninio ir profesinio gyvenimo sėkmės rodiklis. Sėkmės susilaukiama tada, kai dėmesys skiriamas savęs pažinimui, lankstumui, savikontrolei, efektyviam konfliktų valdymui. Visa tai siejama ne tiek su akademiniais gebėjimais, bet su asmens emocine patirtimi.

Paskirtis. Kvalifikacijos tobulinimo programa skirta įvairių dalykų mokytojams, klasių vadovams,  švietimo pagalbos specialistams, ugdymo įstaigų  vadovams (toliau – programos dalyvis). Šia programa siekiama tobulinti programos dalyvių bendrąsias ir profesines kompetencijas, padedančias identifikuoti mokinių emocinius sunkumus, suteikiant teorinių ir praktinių žinių apie socialinių emocinių kompetencijų sampratą, įvertinimo galimybes.

Programos trukmė – 24 ak. val. (5 ak. val. teorijos, 15 ak. val. praktinio darbo, 4 ak. val. savarankiško darbo).

Programos dalyviams, išklausiusiems visas programoje numatytas temas, atlikus praktines ir savarankiško darbo užduotis, išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

 

Programos tikslas:

Tobulinti programos dalyvių bendrąsias ir profesines kompetencijas, padedančias identifikuoti mokinių emocinius sunkumus, suteikiant teorinių ir praktinių žinių apie socialinių emocinių kompetencijų sampratą, įvertinimo ir ugdymo galimybes. 

 

Programos uždaviniai:

1. Vystyti programos dalyvių socialines emocines kompetencijas, lemiančias ilgalaikius pozityvius elgesio pokyčius, suvokiant, kaip savęs ugdymas įtakoja sėkmingą mokymą ir klasės aplinką.

2. Paskatinti dalyvius išmėginti konkrečius  socialinių emocinių kompetencijų lavinimo metodus ir būdus.

3. Sutelkti dėmesį į tai, kaip taikyti socialines emocines kompetencijas visose mokymo srityse, naudojant konkrečias priemones – tiek rodant pavyzdį ir mokant vaikus, tiek perduodant taikymo patirtį kitiems švietimo atstovams. 

 

Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: temos, užsiėmimų pobūdis (teorija/praktika/savarankiškas darbas) ir trukmė)

Eil.

Nr.

Temos

Auditorinių valandų skaičius

Savarankiško darbo valandų skaičius

viso

T

P

1.

Socialinių emocinių kompetencijų samprata, įvertinimo galimybės.

0,5

0,5

0

1

2.

Savivertės ir/ar pasitikėjimo ugdymas.

0,5

3,5

2

6

3.

Grįžtamojo ryšio tipai, nesąlyginio teigiamo grįžtamojo ryšio teikimas.

0,5

2

0

2,5

4.

Savęs pažinimas, svarba. Metodai.

0,5

0,5

1

2

5.

Asmeninės vertybės, jų įtaka asmens gyvenimo kokybei, elgesiui, asmeninių vertybių identifikavimui.

0,5

1,5

0

2

6.

Komandos vertybės. Asmeninių ir komandos vertybių dermė.

0,5

1,5

0

2

7.

Kitų asmens suvokimas ir pažinimas. Empatija, jos ugdymas.

0,5

1

0

1,5

8.

Streso samprata, ciklas, įveikimo būdai.

0,5

1,5

0

2

9.

Teigiamų vertybinių nuostatų ir įsitikinimų formavimas(is). Ribojančių nuostatų ir įsitikinimų dekonstrukcija. Pozityvaus mąstymo poveikis asmens biopsichosocialiniam funkcionavimui.

0,5

1,5

0

2

10.

Pedagogų motyvavimo ir paramos jiems strategijos (ugdant pedagogų gebėjimą įsivertinti ir pasitikėti savimi; sukurti aplinką, padedančią mokiniams patirti pažinimo džiaugsmą; sudominti mokinius mokomuoju dalyku).

0,5

1,5

1

3

Iš viso

5 ak. val.

15 ak. val.

4 ak. val.

24 ak. val.

 

Dalyviai:

Visi pedagogai

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Daiva Liaukuvienė