MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Socialiniai mokslai

Programa skirta geografijos mokytojams ir asmenims, besidomintiems klimato kaita pasaulyje. Ji naudinga tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu, nes dalyviai po seminaro gebės geriau perteikti žinias mokiams apie klimato kaitos ypatumus ir prognozes, klimato ir orų dėsningumus ir galės įdomiau konstruoti geografijos pamokas.
Programa skirta ne tik istorijos, bet ir neformaliojo ugdymo mokytojams, nes pamokose gaunama tik labai menka informacija: jokių gilesnių pristatymų, jokios pažinties su garsiomis žydų asmenybėmis ir jų indėliu nėra.
Programa skirta bendrojo ugdymo mokyklų socialinio ugdymo srities mokytojams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.
Seminaras skirtas Šakių rajono socialiniams pedagogams, kurio metu bus supažindinama su ankstyvosios prevencinės veiklos mokykloje organizavimo ypatumais, socialinio pedagogo, kaip prevencinės veiklos organizatoriaus funkcijomis, dalijamasi metodais , kurie taikomi organizuojant ankstyvąsias prevencines veiklos priemones mokyklose.
Ši programa skirta mokytojams, kurie siekia skatinti neformaliojo ugdymo veiklose ugdyti mokinių pilietiškumo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas.
Programa skirta geografijos mokytojams, kurie aiškinsis „Mokymosi tiriant..“ sąvokas, metodus, privalumus, mokymo priemonių poreikį. Seminare bus pristatytas naujasis leidinys „ATRASK“, supažindinta su komplekto koncepcija, vadovėlio ir mokinio užrašų struktūra.
Programa atskleidžia, kodėl mokymasis tiriant yra toks veiksmingas metodas šiuolaikinėje mokykloje, giliau paaiškina mokymosi tiriant sąvoką, šio mokymosi stiliaus privalumus ir poveikį mokiniams. Taip pat renginio metu pristatomas naujasis leidinys „ATRASK“, supažindinta su komplekto koncepcija, vadovėlio ir mokinio užrašų struktūra, aptariamos galimybės, kaip nauji “mokymo(si) tiriant“ metodo resursai gali būti pritaikyti įvairių poreikių ir gebėjimų mokinių ugdymui.
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose yra numatytas turizmo, globalizacijos, išsivysčiusių ir besivystančių valstybių ūkinės raidos turinys. Šiems reikalavimams įgyvendinti geografijos mokytojams reikalinga ne tik teorinė medžiaga, bet ir konkretūs pavyzdžiai. Mokiniai noriai nagrinėja konkrečius pavyzdžius, išryškina jų probleminį kontekstą, ieško ryšių, priežastingumo, lengviau daro išvadas ir teikia siūlymus.
Dėl sparčių technologinių naujovių, informacijos sklaidos, komunikacinių ir socialinių pokyčių visuomenėje, mokykla dažnai nespėja vykdyti savo pažado – ruošti mokinius gyvenimui. Mokytojui tenka iššūkis konstruoti pamokas ar pamokų ciklus taip, kad mokinys ne tik motyvuotai įsitrauktų į mokymosi procesą, bet ir nebijotų išeiti iš savo komforto būsenos – žinojimo erdvės – ir kas kartą siektų naujo pažinimo ir pažangos plačiąja prasme.
Dabartinė vadinamoji ,,Z“ karta (7 – 17 metų vaikai) ir besiformuojanti ,,Alfa“ karta (0-7 m.) reikalauja kitokio mokymo: konstruktyvaus, nukreipto į aktyvią veiklą, su aiškiai apibrėžtais rezultatais. Mokytojams tenka ieškoti naujų darbo metodų, netgi keisti požiūrį į patį mokymo procesą. Šia programa siekiama supažindinti mokytojus su keliolika naujų metodų, padėsiančių kurti konstruktyvaus ugdymo aplinką, pereiti prie mokytojo, kaip mokinių konsultanto mokymosi procese, paradigmos.