MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Soc. ir spec. pedagogika

Programa yra skirta specialiesiems pedagogams ir logopedams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams dirbantiems su vaikais, kuriems nustatyti bet kokios rūšies kalbos ar kalbėjimo sutrikimai.
Programa yra skirta logopedams dirbantiems su vaikais, kuriems nustatyti bet kokios rūšies kalbos ar kalbėjimo sutrikimai.
Programa yra skirta logopedams dirbantiems su vaikais, kuriems nustatyti bet kokios rūšies kalbos ar kalbėjimo sutrikimai. Taip pat daug naudingų žinių ir praktinių įgūdžių gali gauti pedagogai dirbantys su pradinių klasių mokiniais, ypač, jei klasėje yra vaikų, besimokančių pagal individualias programas.
Socialiniai pedagogai dirbdami ne tik klauso, ką pasakoja klientai, bet ir stebi juos, kartu įsiklauso į savo jausmus ir mąsto, kas iš tikrųjų vyksta, kodėl, kas bus po to, planuoja reikalingus pokyčius. Visa tai yra labai svarbi jų darbo kokybei informacija, nors socialinių pedagogų darbą reglamentuojančioje dokumentacijoje ir pildomose dokumentų formose ji nefiksuojama. Pamiršta ar prarasta informacija mažina darbo efektyvumą, o nepro­gnozuojamas informacijos kiekis ir pobūdis gali tapti šios srities specialisto perdegimo sindromo priežastimi.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičius su kiekvienais metais didėja, sutrikimai sunkėja, todėl specialistai ieško įvairiausių būdų ir metodų, siekdami šių vaikų ugdymo kokybės. Specialistų bendradarbiavimas, tenkinant vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, padeda parinkti užduotis ir metodus, atitinkančius jų gebėjimus, pastebėti, atrasti jų stipriąsias puses, dalintis savo gerąja patirtimi.
Programa siekiama suteikti ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams ir socialiniams pedagogams reikalingų teisės žinių ir kompetencijų, leisiančių optimaliai panaudoti tiek teisės aktų Vaiko gerovės komisijoms suteikiamas galias, tiek ugdymo įstaigos bendruomenės resursus.
Šios programos aktualumą lemia tai, kad 2013-2022 metų švietimo strategijos projekte yra kalbama apie tai, kad vis dažniau susiduriama su motyvacijos mokytis stoka, o tradiciniai mokinių motyvavimo metodai tampa neveiksmingi šiuolaikiniams mokiniams, todėl svarbus tampa individualus darbas su kiekvienu mokiniu, kad iškritimas iš švietimo sistemos būtų kuo mažesnis. Praktinė numatomų gauti rezultatų svarba – mokymų dalyviai gebės efektyviau bendrauti su mokiniais (užmegzti kontaktą su vienu mokiniu ir visa klase, pagerins aktyvaus klausymosi įgūdžius, gebės naudoti psichologinio konsultavimo technikas).
Informacinių technologijų ir jų panaudojimas tiesioginiame socialinio pedagogo darbe tai instrumentai, kurie padeda efektyviai ir kokybiškai atlikti tyrimus, prevencinę veiklą, fiksuoti ir analizuoti ugdomosios veiklos stebėseną, jie padidina greitesnį ir efektyvesnį komunikavimą su bendruomene, administracija, mokiniais, mokinių tėvais.
Pedagogikoje tebeakcentuojamos plataus konteksto žinių spragos, metodologiniai bei subjektyvūs trukdžiai probleminės raidos vaikų ugdymo procese. Daugėja duomenų apie tai, kad įvairūs raidos ir elgesio sutrikimai paplitę dažniau, nei manyta.
Kadangi didelė dalis kalbinių profesijų atstovų, turi didesnių ar mažesnių balso nuovargio požymių bei kitų sutrikimų, ši praktika akivaizdžiai pagerins balso valdymą ir padarys jį kokybiškesnį, sumažins nuovargio sindromą, atstatys natūralų, sveiką balsą. Įgytas žinias logopedai galės taikyti koreguodami vaikų bei paauglių balsą.
Specialistams, dirbantiems su rizikos grupės vaikais, tenka spręsti ne tik konkrečią su vaiku susijusią problemą, bet ir rūpintis, kaip padėti vaikui ir jo šeimai. Šeima gali būti didžiausias vaiko palaikymo, o, kai kuriais atvejais, grėsmės šaltinis.
Taisyklingo garsų tarimo mokymas - viena iš svarbiausių logopedinio darbo dalių. Tik žinant taisyklingo kalbos garsų susidarymo prigimtį, jų galimus tarimo sutrikimus bei kuo įvairesnius šių sutrikimų šalinimo būdus, galima lengviau ir greičiau pasiekti norimų darbo rezultatų.
Programa yra skirta logopedams dirbantiems su vaikais, kuriems nustatyta afazija ar alalija. Seminarą sudaro penkios dalys: afazijų rūšys, kalbos sutrikimų sunkumo įvertinimas, praktinis darbas mokantis atstatyti išlikusius kalbos aspektus prie sunkių afazijų, praktinis darbas mokantis atstatyti kalbą prie lengvesnių afazijų.
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, integracija į bendrojo lavinimo mokyklą įvardijama kaip procesas, kuriame vyksta ugdymosi sunkumų turinčių vaikų ir kitų asmenų sąveika. Tai reiškia, kad įvairių (mokymosi, elgesio, intelekto, fizinių) sutrikimų turintys vaikai yra įtraukiami į bendrojo ugdymo aplinką ir ugdomi drauge su sveikaisiais vaikais.