MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ŠIUOLAIKINIS KOKYBIŠKAS IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Lietuvoje pirmą kartą parengti dokumentai – gairės, padėsiančios auklėtojams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams geriau suprasti, ką per pirmuosius šešerius metus gali pasiekti vaikas. Šiame seminare „Šiuolaikinis kokybiškas ikimokyklinis ugdymas“ dalinsiuosi patirtimi kaip Utenos vaikų lopšelyje – darželyje „Želmenėlis“ sekasi dirbti pagal  naujus dokumentus: „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ ir “Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“. Mokysimės suprasti kaip reikėtų įgyvendinti ugdymo(si) turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką. Planuojant veiklas, svarbu yra vaiko gebėjimai, motyvacija ir kokius įgūdžius jis įgis, vaiko stipriosios pusės, jo poreikiai, galimybės ir interesai. Vaikų pasiekimų aplankai. Šis dokumentų rinkinys parodo svarbiausius vaiko pomėgius ir stipriąsias raidos puses. 

 

Programos tikslas:

Siekti vaikų ugdymo kokybės bei tikslingesnio kiekvieno vaiko ugdymosi. Padėti pedagogams ir kitiems ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, kurti įstaigos ikimokyklinio ugdymo(si) programą, įgyvendinti ugdymo(si) turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką. 

 

Programos uždaviniai:

1. Kaip ir kokiu tikslu auklėtoja renka informacija apie vaikų ugdymosi pasiekimus ir pažangą?

2. Suteikti pedagogams žinių apie ugdomosios veiklos planavimą, svarbiausi kokybiško planavimo požymiai.

3. Išmokyti įgytas žinias taikyti praktiniame darbe.

4. Savitai besivystančio vaiko įtraukimas į bendrą grupės veiklą.

5. Užtikrinti dermę tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Seminarai;
  2. Savišvieta (skaitymas, vaizdo įrašų peržiūra, refleksija);
  3. Savitarpio pagalba tarp dalyvių.

1 diena (6 ak val.)

Kodėl svarbu stebėti vaikų ugdymąsi bei vertinti jų pasiekimus ir pažangą?

Kada ir kokiu tikslu ikimokyklinio ugdymo mokytojas renka informaciją apie vaikų ugdymosi pasiekimus ir pažangą?

Kaip renkami ir saugomi vaikų ugdymosi pasiekimų įrodymai?

Vaikų ugdymosi pasiekimų ir pažangos analizė.

Tėvai  informavimas apie vaiko ugdymosi pasiekimus ir pažangą .

Praktinės užduotys, kurios suteikia supratimą kaip rinkti vaikų pasiekimų įrodymus.

2 diena (6 ak. val.)

Vaiko ugdymosi pasiekimų sritys, kurių visuma laiduoja sėkmingą vaiko asmenybės ugdymąsi.

Planavimo ypatumai remiantis „Ikimokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų aprašu“ ir „Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinėmis rekomendacijomis“ .

Kokie galimi ugdomosios veiklos planavimo būdai.

Praktinė užduotis. Savarankiškai parengtas ugdomosios veiklos planas.

3 diena (6 ak. val.)

Kokiais principais vadovautis ugdant savitai besivystantį vaiką.

Kaip naudotis Pasiekimų aprašu, ugdant savitai besivystantį vaiką.

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį , planuojant savitai besivystančio vaiko ugdymąsi.

Kaip užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio dermę, siekiant nuoseklaus, tęstinio vaikų ugdymosi.

Praktinė užduotis. Savitai besivystančio vaiko įtraukimas į ugdomąją veiklą.

Iš viso – 18 ak. val.

 

Dalyviai:

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai

 

Programos vadovas:

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gelžinienė