MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Pradinis ugdymas

Seminaro metu pristatomi ir aptariami reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Kokia ji turėtų būti? Koks mokytojo vaidmuo joje?
Programos metu mokytojai stebės ugdymą ketvirtoje klasėje, aukštesniųjų mastymo gebėjimų, kritinio, analitinio mastymo ugdymo galimybes. Susipažins su Mastymo žemėlapių taikymo praktiniais aspektais.
Programa skirta mokytojams, organizuojantiems ar besidomintiems integruotu ugdymu pradinėse klasėse. Ji supažindina su pasaulio pažinimo, kalbų, matematikos, menų ir kitų mokomųjų dalykų integracija, su integruotų temų apibendrinamaisiais projektais, projektinės veiklos idėjomis.
Seminaro metu bus išbandytos ir aptartos keletas veiklų pagal pateiktus veiklų aprašus. Pristatytos gamtamokslinės spintos priemonės, Aptarti veiklų ir stebėjimų planai, rekomendacijos.
Pamokų stebėjimas – tai puikus mokymosi būdas. Gebėjimas veikti kūrybiškai ir siekti naujovių yra labai svarbus tiek mokytojo tobulėjimui galimybę stiprinti ir plėtoti turimas kompetencijas
Šiuolaikinėje visuomenėje svarbu turėti savo krašto kultūros pamatus, kartu gebėti dalyvauti kosmopolitiškos visuomenės veikloje. Mokiniai, taisyklingai atlikdami tempimo pratimus, gebės emocionaliai nusiteikti kūno raiškai per klasikinį ir liaudies šokį.
Programa skirta pilietinio – pažintinio, meninius vaikų sugebėjimus skatinančio projekto „Kuo garsi mano gimtinė?“ apibendrinimui
Seminaro dalyviai praplės žinias apie mokinio mokymosi pažangos stebėjimą, susipažins su stebėjimo būdais ir galimybėmis juos įgyvendinti. Patobulins kompetencijas mokinio mokymosi pažangos projektavime ir stebėjime.
Galime į kūrybiškumo išraiškas žvelgti plačiau – kaip į gebėjimus išradingai generuoti naujas idėjas, improvizuoti, mąstyti savarankiškai ir konstruktyviai, žaibiškai orientuotis sudėtingose situacijose, netipiškai spręsti problemas
Norint išugdyti kompetencijas, būtina mokinį įtraukti į aktyvų mokymąsi. Ugdymo turinio parinkimo ir pritaikymo mokiniams sėkmė ypač priklauso nuo mokytojo pasirengimo kryptingai ir įdomiai įgyvendinti veiklas pamokoje, apgalvoti kūrybišką metodų pritaikymą, didelį dėmesį skiriant refleksijai ir mokinių aktyvumui.
Naujasis serijos TAIP vadovėlis sudarytas pagal atnaujintą lietuvių kalbos programą. Jame pateikiamos naujos mokymosi strategijos, metodikos, sąsajos su nauja skaitmenine aplinka.
Nauji pamokos vedimo būdai, kurie seminaro metu bus pristatyti, aptarti ir išbandyti praktiškai, padės pedagogams ugdyti ir įgyti naujas kompetencijas efektyviai planuojant ir realizuojant pamokos uždavinius bei koreguojant pamokos veiklas.
Norint išugdyti kompetencijas, būtina mokinį įtraukti į aktyvų mokymąsi. Ugdymo turinio parinkimo ir pritaikymo mokiniams sėkmė ypač priklauso nuo mokytojo pasirengimo kryptingai ir įdomiai įgyvendinti veiklas pamokoje, apgalvoti kūrybišką metodų pritaikymą, didelį dėmesį skiriant refleksijai ir mokinių aktyvumui.
Seminaro metu bus pristatyti ir aptarti reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Kokia ji turėtų būti? Koks mokytojo vaidmuo joje? Kaip ugdymo procesą paversti atradimų akimirkomis, į ką pažiūrėti pamokoje kitaip, kas turėtų koreguoti pamokos planavimą ir kt.
Seminaras skirtas pradinių klasių mokytojams, besidomintiems integruotu ugdymu, organizuojantiems ugdymą savo klasėse temomis. Seminaro metu bus pristatytos integruoto ugdymo perspektyvos pradiniame ugdyme.
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa skirta pradinių klasių mokytojams, dirbantiems mokyklose, kuriose ugdymo procesas organizuojamas lietuvių kalba ir lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems pradinėse klasėse.
Seminarų metu daugiausiai dėmesio bus skiriama praktiniam darbui, jo refleksijai, diskusijoms. Tikėtina, kad seminarų dalyviai, atlikę praktines užduotis bei supratę jų sąsają su šiuolaikine ugdymo teorija; pagilins pedagogines kompetencijas matematikos ugdymo didaktikos srityje bei gerąją patirtį taikys praktikoje.
Licėjaus mokytojų komanda pristatys kūrybiškai įgyvendinamas ugdymo turinio formas. Mokytojos stebės atviras veiklas, jas analizuos, aptars, dalinsis gerąja ugdymo patirtimi.
Nauji pamokos vedimo būdai, kurie seminaro metu bus pristatyti, aptarti ir išbandyti praktiškai, padės pedagogams ugdyti ir įgyti naujas kompetencijas efektyviai planuojant ir realizuojant pamokos uždavinius, bei koreguojant pamokos veiklas.
Kūrybiškai ir inovatyviai šias idėjas įgyvendinti padės naujų internetinių programų, skirtų ugdymui ir (įsi)vertinimui pamokoje pristatymas. Seminaro metu bus pristatytos trys IKT programos (Plickers, Quizziz, QR kodavimo), kurios skirtos naudoti pamokoje grįžtamajam ryšiui, testų sudarymui, pamokos refleksijai ir vertinimo apdorojimui. Mokytojai praktiškai išbandys šias programas, susipažins su jų taikymo galimybėmis.
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Pamoka pagal naują serijos TAIP! lietuvių kalbos vadovėlį 1 klasei: atradimo sėkmė ir ugdymo kokybė“, skirta pradinių klasių mokytojams, dirbantiems mokyklose, kuriose ugdymo procesas organizuojamas lietuvių kalba ir lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems pradinėse klasėse tautinių mažumų mokyklose. Mokymų pabaigoje pedagogai gebės dirbti pagal atnaujintą pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrąją programą (2016); atsižvelgiant į pradinių klasių mokinių raidos ypatumus organizuoti veiklas, lanksčiau ir tikslingiau pasirinkti mokymo(si) metodus, užduotis, mokymo(si) medžiagą. Dėmesio bus skiriama kalbos mokymo(si) kontekstui (daugiakultūriškumui ir kt.), vaiko kalbinių gebėjimų pažinimui ir pan.
Įgyvendinant programą daugiausiai dėmesio bus skiriama skaitymo proceso nagrinėjimui atsižvelgiant į kognityvinius skaitytojo veiksnius: informacijos radimą, tiesioginių išvadų darymą, interpretavimą, vertinimą. Dalyviai išsiaiškins, kokiais būdais ir metodais ugdyti mokinių skaitymo gebėjimus, savarankišką ir kūrybinį mąstymą. Nagrinės skaitymo strategijų pavyzdžius.
Mokymų metu susipažinsime su mokymosi motyvacijos didinimo galimybėmis ir būdais, mokysimės juos praktiškai įgyvendinti, dalysimės gerąja patirtimi. Ieškosime būdu kaip motyvuoti mokytis ne tik mokinį, bet ir mokytoją. Mokymai skirti pradinių klasių mokytojams.
Ši programa sudarys dalyviams galimybę mokytis didinti mokymosi motyvaciją nuo pat pirmos pamokos minutės. Visų pirma, akcentuojamas pedagogo tiesioginis darbas – mokyti, sudominti, palaikyti mokymosi motyvaciją, efektyviai suteikti žinių, antra, bendradarbiauti su mokiniais ugdymo procese, trečia, pažinti juos kaip ugdymo proceso aktyvius dalyvius.
Programa skirta pradinių klasių mokytojams, dirbantiems mokyklose, kuriose ugdymo procesas organizuojamas lietuvių kalba. Mokymų pabaigoje pedagogai gebės dirbti pagal atnaujintą pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrąją programą (2016); atsižvelgiant į pradinių klasių mokinių raidos ypatumus organizuoti veiklas, lanksčiau ir tikslingiau pasirinkti mokymo(si) metodus, užduotis, mokymo(si) medžiagą.
Puslapiai: 12»