MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

PIKTOSIOS DVASIOS VEIKIMAS. KAIP JĮ ATPAŽINTI?

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Gyvename labai intensyvioje visuomenėje, žmonės daug dirba, nuolat skuba, pervargsta. Ne tik mokiniai, bet ir jų tėvai, mokytojai, dažnai neturi stiprios dvasinės pusiausvyros, tikėjimo, todėl dvasinės ramybės ieško įvairiais keliais. Ži­niask­lai­da čia dažnai pasiūlo  žmo­nių prie­ta­rin­gu­mą pro­vo­kuo­jančios medžiagos: spaus­di­na­mi ho­ros­ko­pai, bū­rė­jų pra­na­šys­tės, po­rų su­de­ri­na­mu­mo žai­di­mai. „Žmo­gus daž­nai ne­pa­gal­vo­ja, kad jis yra pa­slap­tis, kad vi­sa bū­tis yra pa­slap­tis. Bū­da­mas ri­bo­tas pa­ži­ni­me jis ga­li pa­si­rink­ti klai­din­gą ke­lią. Vie­nin­te­lis ke­lias yra tei­sin­gas – kai ieš­kai Die­vo, san­ty­kio su Die­vu. Lengvati­kys­tė ar­ba prie­ta­rų nuo­dė­mė at­ski­ria nuo Die­vo“, - sako kunigas Arnoldas Valkauskas. Kiekvienas žmogus yra pašauktas bendrystei su Dievu. Kiekvieno mūsų tikslas yra Dievas ir kiekvieno mūsų gyvenimo kelionė yra kelionė link Dievo, tačiau yra „tasai“, kuris trukdo keliauti ta kryptimi, į kurią esame pašaukti. Tas „tasai“ yra vadinamas įvairiai – blogio dvasia, Šėtonas, Piktasis, Velnias, Gundytojas.

Programa suteikia galimybę išmokti atpažinti savo gyvenimo kelionėje blogio dvasios veikimą, kaip ji mus atakuoja, kaip kėsinasi „išvesti mus iš kelio“ ir suprasti, kokiais būdais galime padėti kitiems pastebėti jos veikimą jų gyvenimuose.

 

Programos tikslas:

Padėti atpažinti blogio dvasios veikimą ir suprasti, kokiais būdais galime padėti kitiems pastebėti jos veikimą jų gyvenimuose.

 

Programos uždaviniai:

  1. Aptarti dvasių skyrimo nuorodas Biblijoje;
  2. Atpažinti blogio dvasios veikimo požymius;
  3. Sužadinti dalyvių asmeninę motyvaciją siekti dvasinės pusiausvyros.

 

Programos turinys (temos, valandos):

Dvasių skyrimas Biblijoje. – 2 ak. val.

Piktosios dvasios veikimas šiandien. – 2 ak. val.

Būdai ir priemonės kovoje su piktąja dvasia. – 2 ak. val.

 

Dalyviai:

 Tikybos mokytojai

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė