MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

PEDAGOGINIŲ-PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ KURSAS

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (toliau - kursas) skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojais arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą)  mokytojais, tačiau neturintiems pedagoginio – psichologinio išsilavinimo. Baigusiesiems šį kursą išduodamas pažymėjimas, kurio formą nustato ir tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir  mokslo ministras. Programos apimtis – 180 val.

 

Programos tikslas:

 Sudaryti sąlygas programos dalyviams įgyti bazinių pedagoginių- psichologinių žinių bei plėtoti  šių žinių taikymo pedagoginėje praktikoje gebėjimus. 

 

Programos uždaviniai:

  1. suprasti mokymo/si veiklos sąlygojamus psichinių reiškinių ypatumus, atsižvelgiant į besimokančiųjų poreikius atitinkamai planuoti, analizuoti ir vertinti mokymo/si  procesą;
  2. taikyti įvairias mokymosi formas ir šiuolaikinius mokymo/si metodus.

 

Programos turinys (temos, val.)

Eil. Nr.

Tema

Val. skaičius

1.

Pedagogikos pagrindai

Pedagoginė veikla: praktika, menas ir mokslas. Pagrindinės edukologijos (pedagogikos ir andragogikos) sąvokos.

Pedagogikos mokslų sistema.

Ugdymas kaip pedagoginė sąvoka..

Ugdymo funkcijos ir pagrindinės sąvokos. Pedagoginės minties raida.

Kompetencijos samprata.

Gebėjimo ir kompetencijos santykis.

Pedagoginių kompetencijų struktūra ir lygiai. Reikalavimai pedagogo profesijai ir asmenybei.

Mokytojo ir besimokančiojo vaidmenų kaita.

Savarankiškos užduotys:

1. Namų  darbų užduočių atlikimas ir darbas virtualioje kurso aplinkoje (Moodle).

2. Skaitymai: kurso eigoje savarankiškai skaitomi straipsniai ir knygų skyriai iš pateikiamo literatūros sąrašo virtualioje kurso aplinkoje (Moodle).

3. Pasiruošimas egzaminui.

60 val. (36 teorinės val., 22 sav. darbo val., 2 val. - žinių patikrinimas)

2.

Pedagoginė psichologija

Bendrieji pedagoginės psichologijos klausimai.

Asmenybės psichosocialinės raidos ir mokymo sąveika.

Įvairūs autoriai apie brandžią asmenybę.

Mokymo metodai ir jų pasirinkimo psichologiniai kriterijai.

Mokymosi motyvacija – samprata, teorijos, rūšys, skatinimas.

Savarankiško darbo organizavimo aspektai.

Intelektas ir jo matavimo problema. Paveldėjimo ir aplinkos įtaka intelektui. Asmenybės socializacija. Aš–koncepcija, savęs vertinimas, saviaktualizacija.

Paauglių charakterio akcentuacijos.

Įvairaus amžiaus ugdytinių tarpusavio santykių ypatumai.

Pedagogo profesijos specifiškumo psichologinis aspektas.

Pedagoginė socialinė percepcija.

Pedagoginio bendravimo stilius. Frontalus ir diadinis bendravimas. Pedagoginis konfliktas ir jo psichologiniai ypatumai.

Pedagoginės sąveikos ypatumai suaugusiųjų švietime.

Klasės kolektyvo sociometrinis tyrimas.

Bendravimo įgūdžių tobulinimo pratybos.

„Apvalus stalas” – vertinimas už pastangas vs. vertinimas už pasiektą rezultatą.

Savarankiškos užduotys:

1. Atlikti vienos klasės sociometrinį tyrimą ir pateikti tyrimo išvadas (individualus).

2. Kognityvinių procesų – dėmesio, atminties – ypatumai ir korekcijos galimybės ugdymo procese. Parengti pasirinkto kognityvinio proceso – dėmesio, atminties, vaizduotės ­ korekcijos planą (grupinis).

3. Pasiruošimas egzaminui ir darbas virtualioje kurso aplinkoje

60 val. (36 teorinės val., 22 sav. darbo val., 2 val. - žinių patikrinimas)

3.

Didaktika (atitinkamai pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojams arba  neformaliojo vaikų švietimo mokytojams)

Didaktikos samprata.

Pagrindinės didaktikos sąvokos.

Integralaus (visuminio) mokymosi charakteristikos.

Mokymo(si) situacijų tipai

Mokymo(si) metodai bei jų klasifikacija. Mokymo/si proceso planavimas ir refleksyvus į(si)vertinimas. 

Profesinės veiklos tyrimo samprata. 

Savarankiškos užduotys:

1. Namų darbų užduočių atlikimas ir darbas virtualioje kurso aplinkoje (Moodle).

2. Skaitymai: kurso eigoje savarankiškai skaitomi straipsniai ir knygų skyriai iš pateikiamo literatūros sąrašo virtualioje kurso aplinkoje (Moodle).

3.   Pasiruošimas egzaminui.

60 val. (36 teorinės val., 22 sav. darbo val., 2 val. - žinių patikrinimas)

4.

Atsiskaitymo forma - egzaminai

Iš viso

180 val.

 

Dalyviai:

 Besirengiantys dirbti ir dirbantys pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą)  mokytojai. 

 

Laikas:

 2018 m.  

 

Programos vadovas:

 Švietimo centro metodininkė Vida Undzėnienė