MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

PAMOKA KITAIP. DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ MOKYMO(-SI) IDĖJOS, JAPONIŠKOS „RAKU“ KERAMIKOS DEGIMO TECHNIKOS PANAUDOJIMAS UGDYME

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Šiandien mūsų visuomenė ir mokykla labai keičiasi, ieškoma naujo kelio įgyvendinti vis spartėjančiai švietimo reformai, kurios pagrindinis tikslas – savarankiška, jau mokykloje save kūrybiškai atskleidžianti asmenybė. Todėl kiekvienam mokytojui keliami nauji ir vis didesni reikalavimai. Mūsų mokytojui būtina tobulėti, mokytis, dirbti naujomis sąlygomis. Dailės ir technologijų mokytojas – ne išimtis. Šiandieninėje mokykloje dailės ir technologijų  mokytojas susiduria su daugybe iššūkių. Vienas iš didžiausių – mokinių mokymosi  motyvacijos stoka. Siekiant, kad šiuolaikinis mokinys  noriai lankytų dailės ir technologijų pamokas ir pasiektų ne tik asmeninės pažangos, bet ir didesnių dailės ir technologijų mokymosi rezultatų, mokytojas turi nuolat ieškoti naujų ir efektyvių darbo būdų ir priemonių, kartais tai gali būti naujai atrastos senosios tiesos, šiuo atveju – unikali japoniška Raku keramikos degimo technika.

Programa supažindina, kaip paįvairinti dailės ir technologijų dalykų mokymo procesą, kaip skatinti mokinių motyvaciją ir kūrybiškumą. Žinios palengvins mokytojų pasiruošimą pamokoms, suteiks postūmį mokytojų profesinės kompetencijos plėtotei.

 

Programos tikslas:

 Supažindinti  su japoniškos Raku keramikos technika – vienu iš archajiškiausių molio apdirbimo būdų, kaip alternatyvia technologijų ir dailės mokymo galimybe.

 

Programos uždaviniai:

  1. Susipažinti ir praktiškai išbandyti japoniškos Raku keramikos techniką;
  2. Atskleisti technikos galimybes šiuolaikinio meno kontekste mokant ir mokantis dailės ir technologijų;
  3. Nusakyti šiuolaikinių ir senųjų technologijų sintezės atvertas kūrybos proceso galimybes ir naujų dailės reiškinių formavimosi prielaidas.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Šiuolaikinio meno kontekstai ir dailės, technologijų mokymo(si) idėjos išnaudojant japoniškos Raku keramikos technikos galimybes – 4 ak. val.
  2. Japoniškos Raku keramikos technikos pristatymas ir praktinis išbandymas – 8 ak. val.

 

Dalyviai:

Dailės ir technologijų mokytojai

 

Vykdymo laikas ir vieta:

2018 m. II pusmetis, 2 dienos, 12 valandų

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė