MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

PAMOKA KITAIP. DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ MOKYMO(-SI) IDĖJOS, GOTIKINĖS RAUGO KERAMIKOS TECHNIKOS PANAUDOJIMAS UGDYME

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Šiandien mūsų visuomenė ir mokykla labai keičiasi, ieškoma naujo kelio įgyvendinti vis spartėjančiai švietimo reformai, kurios pagrindinis tikslas – savarankiška, jau mokykloje save kūrybiškai atskleidžianti asmenybė. Todėl kiekvienam mokytojui keliami nauji ir vis didesni reikalavimai. Mūsų mokytojui būtina tobulėti, mokytis, dirbti naujomis sąlygomis. Dailės ir technologijų mokytojas - ne išimtis.

Šiandieninėje mokykloje dailės ir technologijų mokytojas susiduria su daugybe iššūkių. Vienas iš didžiausių - mokinių mokymosi motyvacijos stoka. Siekiant, kad šiuolaikinis mokinys noriai lankytų dailės ir technologijų pamokas ir pasiektų ne tik asmeninės pažangos, bet ir didesnių dailės ir technologijų mokymosi rezultatų, mokytojas turi nuolat ieškoti naujų ir efektyvių darbo būdų ir priemonių, kartais tai gali būti naujai atrastos senosios tiesos, šiuo atveju - unikali gotikinė raugo keramikos technika.

Ši programa suteiks žinių, kaip paįvairinti dailės ir technologijų dalykų mokymo procesą, kaip skatinti mokinių motyvaciją ir kūrybiškumą. Įgytos žinios palengvins mokytojų pasiruošimą pamokoms, suteiks postūmį mokytojų profesinės kompetencijos plėtotei.

 

Programos tikslas:

 Supažindinti su gotikine raugo keramika – vienu iš archajiškiausių molio apdirbimo būdų, kaip alternatyvia technologijų ir dailės mokymo galimybe.

 

Programos uždaviniai:

  1. Susipažinti ir praktiškai išbandyti gotikinės raugo keramikos techniką.

  2. Atskleisti technikos galimybes šiuolaikinio meno kontekste mokant ir mokantis dailės ir technologijų;

  3. Nusakyti šiuolaikinių ir senųjų technologijų sintezės atvertas kūrybos proceso galimybes ir naujų dailės reiškinių formavimosi prielaidas

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Dailės ir technologijų mokymo(-si) idėjos (teorija – 2 ak. val.)

  2. Gotikinės raugo keramikos technikos pristatymas ir praktinis išbandymas (teorija - 4 ak. val., praktika – 8 ak. val.)

  3. Šiuolaikinio meno kontekstai ir dailės, technologijų mokymo(si) idėjos išnaudojant gotikinės raugo keramikos technikos galimybes. (teorija - 2 ak. val., praktika – 2 ak. val.)

Iš viso: 18 ak. val. (teorija – 8 ak. val., praktika – 10 ak. val.)

 

Dalyviai:

Dailės ir technologijų mokytojai

 

Laikas:

2017 m. I pusmetis, 18 ak. val.

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė