MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

MOKYMOSI APLINKŲ, SKIRTŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMUI, KŪRIMO PATIRTIS

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Tinkamos edukacinės aplinkos kūrimas tampa svarbiausiu veiksniu realizuojant inkliuzinio ugdymo sampratoje atspindimus principus:

 • Pagarbą mokinių įvairovei – skirtybės laikomos galimybėmis ir ištekliais, kuriais grindžiamas kiekvieno mokinio ugdymasis.
 • Pagalbą visiems mokiniams: mokytojai puoselėja aukštus lūkesčius dėl kiekvieno mokinio pasiekimų „Inkliuzinio švietimo mokytojo profilis“, (Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra, 2012 m.)).

Edukacinė aplinka suprantama kaip sąlygos (didaktinės, psichologinės, kompetencinės, materialiosios, organizacinės, sociokultūrinės), kurios kiekvienam mokiniui suteikia mokymosi galios ir turi įtakos jo pasiekimams. (Glinskienė Rasa; Lipinskienė Diana, 2005)

Programos paskirtis  –  pasidalinti patirtimi kuriant edukacines aplinkas, tenkinančias aklųjų ir silpnaregių bei  autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių poreikius, nes ši specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių grupė ypatingai jautri aplinkos poveikiui bei reikalaujanti specifinio jos  pritaikymo.

Tai aktyvų mokymąsi skatinanti programa, padėsianti mokymų dalyviams  susipažinti su mokymosi prieinamumo didinimo principais bei jų konkretaus, praktinio realizavimo patirtimis, suteiksianti galimybę patirti, kurti, tyrinėti skirtingais pojūčiais paremtas mokymosi situacijas, ieškant unikalaus pažinimo kelio.

Programa siekiama inicijuoti švietimo praktikos,  skatinančios SUP asmenis siekti mokytis visą gyvenimą, kūrimą.

 

Programos tikslas:

Paskatinti  ugdymo įstaigų pedagogus, aukštųjų mokyklų dėstytojus kurti asmenų specialiuosius ugdymosi poreikius tenkinančias mokymosi aplinkas 

 

Programos uždaviniai:

Suteikti galimybę programos dalyviams:

 • patirti ir aptarti SUP turinčių asmenų orientavimosi aplinkoje ypatumus.
 • susipažindinti su šiuolaikinėmis regos techninės pagalbos ir mokymosi priemonėmis bei jų panaudojimo galimybėmis.
 • supažindinti su struktūruotos ugdymosi aplinkos principais ir jų svarba ugdant asmenis su autizmo spektro sutrikimais.
 • patirti mokymo/si aplinkos, kuriamos remiantis skirtingais pojūčiais, ypatumus.

 

 

Programos turinys (temos, valandos):

Programą sudaro 6 val., iš kurių:

 • 1 val. - kontaktiniai susitikimai;
 • 2 val. – konsultacijos (virtuali mokymosi aplinka);
 • 1 val. – individualus darbas (užduočių atlikimas);
 • 2 val. – edukacinės aplinkos kūrimo praktika

Pagrindinės programos temos:

 • Kognityvinis funkcionavimas sutrikusios regos atvejais: charakteristikos ir kompensaciniai mechanizmai.
 • ASS turinčių mokinių komunikacijos ir sensorinio suvokimo ypatumai, jų įtaka jų ugdymuisi ir socializacijai.
 • Mokymosi aplinkos pritaikymas ir kūrimas SUP mokiniams: kompensacinis terapinis aspektas.
 • Ugdymo turinio planavimas, organizavimas ir individualizavimas SUP turintiesiems asmenims.
 • Užduočių, mokymo/si priemonių ir atsiskaitymo formų pritaikymas regos negalią turintiesiems asmenims.
 • Ugdymosi turinio ir atsiskaitymo formų pritaikymas ASS turintiems asmenims.

Refleksyvus mokymosi patirties apibendrinimas.

 

Dalyviai:

 Švietimo įstaigų specialieji pedagogai ir logopedai, švietimo įstaigų vadovai, atsakingi už specialiųjų poreikių vaikų ugdymą įstaigose. 

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkas Vygantas Dilys