MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

LOGOPEDO DARBO IŠŠŪKIAI

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Programa grindžiama Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, kurios vienas iš tikslų yra pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų kritinę masę sudaro reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai.

Programa taip pat grindžiama „2014-2020 metų nacionalinės pažangos programa“, kurios pirmasis prioritetas yra „Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra“. Prioritetui įgyvendinti numatyti tikslai ir uždaviniai: skatinti mokytis visą gyvenimą, tobulinti pedagoginio personalo švietimo įstaigose kvalifikaciją.

Šia programa siekiama atsižvelgti į LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“. Svarbiausias Lietuvos švietimo strategijos tikslas yra tobulinti ugdymo procesą, siekiant sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui gerinti savo pasiekimus ir siekti individualios pažangos.

Programos  paskirtis – supažindinti  Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų specialiuosius  pedagogus ir logopedus  su įvairiomis pagalbos priemonėmis ir būdais vaikui.

Pritaikę teorines žinias, mokymosi medžiagą bei įgytas kompetencijas seminaro dalyviai įgis žinių apie kalbos ir komunikacijos sutrikimus, išmoks atpažinti juos, gebės tinkamai pritaikyti ugdymosi metodus bei priemones.

Programa skiriama Vilkaviškio rajono savivaldybės specialiesiems pedagogams ir logopedams.,

 

Programos tikslas:

Padėti specialiesiems pedagogams ir logopedams atpažinti kalbos ir komunikacijos sutrikimus, atskleisti efektyviausius šių sutrikimų šalinimo būdus ir jų panaudojimą mokinio pažangai.

 

Programos uždaviniai:

  1. Suteikti teorinių žinių apie kalbos ir komunikacijos sutrikimus
  2. Remiantis teorija apie kalbos ir komunikacijos sutrikimus, praktiškai pademonstruoti taikomus ugdymosi metodus bei priemones.
    1. Išanalizuoti praktinėje veikloje pasitaikiusius nestandartinius sutrikimų atvejus.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Kalbos ir komunikacijos sutrikimai (teorija, 2 val.).
  2. Kalbos ir komunikacijos sutrikimų atpažinimas (praktika, 1 val.).
  3. Atvejo analizė (praktika, 1 val.)
  4. Praktinis užsiėmimas „Pažink, identifikuok ir pritaikyk“. Darbas grupėse (1 val.).
  5. Pasidalinimas gerąja patirtimi. (1 val.)

 

Dalyviai:

Vilkaviškio rajono savivaldybės specialieji pedagogai ir logopedai

 

Programos vadovas:

 Švietimo centro metodininkas Vygantas Dilys