MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

KŪNO KULTŪROS PAMOKOS ĮVADINIŲ IR BAIGIAMŲJŲ DALIŲ PLANAVIMAS IR VYKDYMAS

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Kūno kultūros pamokos turinys yra sudėtingas ir daugiaplanis. Jį sudaro ne tik fiziniai pratimai. Tai ir pedagogo partneriška, kartais ir vadovaujanti veikla, nukreipta į tai, kad ugdytiniai gerai suprastų ir tinkamai atliktų žinių ir gebėjimų uždavinius bei užduotis ir iš anksto numatyta aktyvi moksleivio veikla mokytojo iškeltiems ir (ar) užsibrėžtiems uždaviniams įgyvendinti. Tenka pastebėti, jog ir pasyvus poilsis bei draugų daromų pratimų stebėjimas, analizavimas, vertinimas, savarankiško darbo turinio sudarymas ir kitokio pobūdžio kūrybinės užduotys – būdingos šiuolaikinei demokratinamai kūno kultūros pamokai. Kūno kultūros pamokų turinį sudaro fiziniai pratimai, fizinė ir protinė moksleivio, mokytojo veikla ir tos veiklos rezultatai. Be to vertėtų specialiai išskirti dalykinį pamokos turinį – jį sudaro tik fiziniai pratimai. Dalykinio turinio išskyrimas yra patogus ir reikalingas, nustatant kūno kultūros pamokų rūšis, gvildenant metodikos ypatumus, bet čia slypi ir galima nesėkmė: seniau mokytojas planuodavo pamokas pagal savo galimybes labiausiai pabrėždamas dalykinio turinio svarbą (vadinamasis akademinis mokymas); dabar atsižvelgiama į moksleivį, labiausiai pabrėžiamos vertybinės nuostatos, mokymo ir mokymosi metodai. Taigi fizinio ugdymo turinio pertvarka, kuri kitaip ugdytų žmogų – šalies pilietį, kaip kultūros perėmėją, puoselėtoją ir kūrėją buvo ir liko pagrindine siekiamybe. Tai ilgalaikis ir būtinas procesas.

Seminaro metu pedagogai įgis žinių, kaip planuoti ir vykdyti šiuolaikinės kūno kultūros pamokos įvadinę ir baigiamąją dalis.

 

Programos tikslas:

 Supažindinti su šiuolaikinės kūno kultūros pamokos įvadinių ir baigiamųjų dalių planavimu ir vykdymu.

 

Programos uždaviniai:

  • Suteikti kūno kultūros ir neformaliojo sportinio švietimo mokytojams žinių apie „KISS“ bei „NBA/WNBA“ (NNT/VŠNNT) taisykles;
  • Ugdyti pedagogų praktinius įgūdžius, kaip taikyti paprastas „KISS“ (kalbėjimo glaustai ir trumpai) bei „NBA/WNBA“ (NNT/VŠNNT, tempimo per kūno kultūros pamokas) taisykles savo darbe;
  • Formuoti dalykines kompetencijas, kurios gali garantuoti mokinių aktyvų įsitraukimą į kūno kultūros pamoką bei laipsnišką jos užbaigimą ir nusiteikimą kitoms pamokoms.

 

Programos turinys (temos, valandos):

Šiuolaikinės kūno kultūros pamokos įvadinės dalies planavimo ir vykdymo aspektai bei „KISS“– 3 val.

Šiuolaikinės kūno kultūros pamokos baigiamosios dalies planavimo ir vykdymo aspektai bei „NBA/WNBA“ 3 val.

 

Dalyviai:

Kūno kultūros ir neformalaus ugdymo mokytojai

 

Laikas:

2016 m. I pusmetis, 1 diena, 6 valandos

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė