MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

KONTAKTO TECHNIKOS, AKTYVAUS KLAUSYMO, KONSULTAVIMO IR BENDRAVIMO SU JAUNIMU YPATUMAI

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, viena iš mokytojo pareigų yra ugdyti remiantis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprinti mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus. Lietuvos ir užsienio teoretikai ir praktikai pažymi, kad Europos švietimo dimensijos kontekste iš esmės kinta pedagogo vaidmenys ugdymo procese: pedagogas nėra žinių perteikėjas, jis bendradarbis, konsultantas, patarėjas, o tam būtinos žinios ir įgūdžiai (Čiužas, Adaškevičienė; Pundzienė; Buck).

Taigi kiekviena ugdymo įstaiga ir kiekvienas pedagogas, norėdamas gerai dirbti savo darbą, pirmiausia turi pažinti kiekvieną mokinį, žinoti jo stiprybes ir silpnybes, motyvuojančius veiksnius ir psichosocialines problemas, todėl svarbu pedagogui gebėti užmegzti kontaktą su mokiniu, tinkamai jį išklausyti, pakonsultuoti ir bendrauti. Atsižvelgiant į tai, kad mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose dirbantys specialistai negali skirti daug laiko individualiam konsultavimui (tam yra daug  įvairių priežasčių, viena iš jų – didelis specialistų užimtumas), mokymų metu pristatomi konsultavimo metodai, kurie leidžia per ganėtinai trumpą laiką paskatinti pozityvius elgesio pokyčius.

Šios programos aktualumą lemia tai, kad 2013-2022 metų švietimo strategijos projekte yra kalbama apie tai, kad vis dažniau susiduriama su motyvacijos mokytis stoka, o tradiciniai mokinių motyvavimo metodai tampa neveiksmingi šiuolaikiniams mokiniams, todėl svarbus tampa individualus darbas su kiekvienu mokiniu, kad iškritimas iš švietimo sistemos būtų kuo mažesnis. Praktinė numatomų gauti rezultatų svarba – mokymų dalyviai gebės efektyviau bendrauti su mokiniais (užmegzti kontaktą su vienu mokiniu ir visa klase, pagerins aktyvaus klausymosi įgūdžius, gebės naudoti psichologinio konsultavimo technikas). 

Programos tikslas:

Pristatyti aktyvaus klausymo, kontakto užmezgimo, konsultavimo ir bendravimo su jaunimu ypatumus. 

Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti su technikomis, padedančiomis užmegzti emocinį kontaktą su vienu mokiniu ir visa klase.
  2. Pateikti aktyvaus klausymo principus.
  3. Supažindinti su konsultavimo principais.
  4. Atlikti savirefleksiją įgytos patirties pagrindu. 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Bendravimo su jaunimu ypatumų pristatymas (teorinis užsiėmimas 1 ak. val.);
  2. Technikų, padedančių užmegzti kontaktą su mokiniu analizė (praktinis užsiėmimas 1 ak. val.);
  3. Technikų, padedančių užmegzti kontaktą su visa klase analizė (teorinis užsiėmimas 1 ak. val., praktinis užsiėmimas 1 ak. val.);
  4. Aktyvaus klausymo pratybos (praktinis užsiėmimas 1ak.  val.);
  5. Konsultavimo įgūdžių ugdymas (praktinis užsiėmimas 1 ak. val.);

Iš viso: 6 ak. val. 

Dalyviai:

Socialiniai, specialieji pedagogai, psichologai, pagalbos mokiniui specialistai 

Laikas:

2016 m. II-asis pusmetis, 6 ak. val. 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Jūratė Gaidienė