MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

KATALIKŲ TIKYBOS VADOVĖLIO 11-12 KL. „RENKUOSI GYVENIMĄ“ METODIKA IR PRITAIKYMAS KATALIKŲ TIKYBOS PAMOKOSE

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Šiuolaikinis religinis ugdymas nukreiptas į mokinio poreikius gebėti kritiškai mąstyti, kelti egzistencinius klausimus, gyventi bei dirbti ateities visuomenėje puoselėjant krikščioniškąsias vertybes.

Mokytojas, naudodamasis nauju tikybos vadovėliu „Renkuosi gyvenimą“, padės mokiniams išsiugdyti sociokultūrinę kompetenciją būti ir veikti visuomenėje vadovaujantis krikščioniškomis ir bendražmogiškomis vertybėmis. Mokymo(si) medžiaga sudaro galimybes mokiniams įsisąmoninti savo asmeninį, religinį bei socialinį tapatumą. Mokytojas, naudodamasis vadovėliu, padėdamas mokiniams nagrinėti įvairius požiūrius bei nuomones, Šventojo Rašto ir kitų krikščioniškųjų šaltinių tekstus, išugdys dalykinę kompetenciją suaugusio žmogaus lygmeniu pažinti katalikų tikėjimą bei jo siūlomas perspektyvas renkantis gyvenimo kelią, ugdyti savo dvasingumą, palyginti, apmąstyti bei įvertinti skirtingas filosofines ir religines pažiūras, Dievo ir Bažnyčios kvietimą tikėti bei sekti Kristumi.

 

Programos tikslas:

 Supažindinti su vadovėlio „Renkuosi gyvenimą“ metodika ir pritaikymo galimybėmis tikybos pamokoje.

 

Programos uždaviniai:

Pagilinti žinias apie vaizdo ir teksto analizės metodų taikymą tikybos pamokoje.

Supažindinti su tuo, kaip kūrybiškai ir šiuolaikiškai panaudoti vadovėlio medžiagą tikybos pamokoje.

 

Programos turinys (temos, valandos):

Vadovėlio struktūra ir jo temų atskleidimas pamokose. – 2 ak. val.

Vaizdo analizė ir šio metodo taikymas pamokoje. – 2 ak. val.

Teksto analizė. – 2 ak. val.

 

Dalyviai:

Tikybos mokytojai

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė