MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ TURINČIŲ VAIKŲ UGDYMOSI IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Mokiniai, turintys autizmo spektro sutrikimų, įvairių šaltinių teigimu, sudaro apie 2 procentus visų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Autizmas nėra tiesiogiai susijęs su žmogaus intelektiniais gebėjimais, dėl to jis gali apsunkinti tiek vaikų su raidos sutrikimais, tiek ir pačių gabiausių gyvenimą. Vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimų, pasižymi labai netolygiais gebėjimais įvairiose srityse. Nors jų bendravimas ir elgesys gerai pažįstamoje aplinkoje gali būti niekuo neišsiskiriantis iš kitų vaikų, tačiau pasikeitus sąlygoms gali kilti netikėtų problemų. Taip yra dėl to, kad vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų, sunku atlikti net ir žinomas užduotis, tinkamai elgtis kitoje, nors ir panašioje, situacijoje. Didelė dalis šių vaikų neturi intelekto sutrikimo, todėl yra ugdomi bendrojo lavinimo mokyklų bendrosiose klasėse. Naujai auganti mokinių karta, besikeičianti mokymosi tvarka ir aplinka ragina, kad mokytojas turi būti mokymosi patarėjas ir konsultantas, t. y. specialistas – padėjėjas, kuris savo žinias ir įgūdžius taiko padėdamas mokiniui įveikti problemas. Mokytojai turėtų ne tik perteikti žinias, bet  ir mokyti kaip rinkti duomenis, juos apdoroti, pateikti atsakymus, kaip planuoti savo elgesį sprendžiant problemas, kaip mokytis, kad išmoktum ir pan. Šiuolaikiniam mokytojui tenka didelis iššūkis ir dviguba pareiga ugdant tokių sutrikimų turinčius vaikus: padėti ir jiems, ir jų bendramoksliams. Juk nuo pedagogo ryšio su ypatingu vaiku labai priklauso pastarojo santykiai su kitais vaikais. Pedagogas turi turėti aiškią poziciją autistiško vaiko atžvilgiu: būti pasirengęs padėti, rodyti pagarbą, siekti pabrėžti jo privalumus. Čia mokytojas neturėtų būti vienišas: švietimo ir kiti specialistai turi teikti pagalbą mokytojui, autizmo sutrikimą turinčiam mokiniui ir jo bendraamžiams. Juk būtent mokykloje susiformuoja unikali situacija, kai toks vaikas gali lavėti ir mokytis gyventi visuomenėje.

 

Programos tikslas:

Plėtoti švietimo pagalbos specialistų profesines kompetencijas, žinias apie įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius mokinius, jų ugdymo(si)  problemas bei sprendimo galimybes.

 

Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus su pagrindiniais autizmo spektro sutrikimo požymiais.
  2. Ugdyti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų gebėjimus pažinti ir pripažinti individualius mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ypatumus.
  3. Ugdyti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų gebėjimus padėti mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimų, mokytis atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymo(si) poreikius.
  4. Supažindinti su metodika, skirta pozityvaus elgesio klasėje skatinimui.
  5. Pristatyti ergoterapijos darbo principus, skirtus įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui.

 

5. Programos turinys (temos, valandos):

Eil.Nr.

Temos

Audito-rinių val. skaičius (akad. val.) 

Sava-rankiško darbo val. skaičius (akad. val.)

Iš viso

(akad. val.)

1.

Teorija ,,Vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, būdingi elgesio, bendravimo, kalbos, pažinimo procesų ypatumai“.

1,5

 

1,5

2.

Vaikų su ASS elgesio modeliavimas, tinkamo elgesio formavimo būdai.

1,5

 

1,5

3.

Pozityvaus elgesio sistema klasėje

1.5

 

1,5

4.

Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, sensorinių sistemų lavinimas ugdymo įstaigose.

0,5

 

0,5

6.

Individualių atvejų aptarimas.

0.5

0.5

1

Iš viso:

6

 

Dalyviai:

Švietimo pagalbos specialistai.

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkas Vygantas Dilys