MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

IŠMANIŲJŲ TELEFONŲ AR PLANŠETINIŲ KOMPIUTERIŲ PANAUDOJIMAS PAMOKOSE

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Atnaujinto ugdymo turinio pagrindinių krypčių apraše pabrėžiamas informacinių komunikacinių technologijų (IKT) naudojimas. Bendrosiose programose taip pat akcentuojamas mokomųjų kompiuterinių programų, mokomųjų objektų panaudojimas ugdymo procese. Pabrėžiama, kad kabinete ir ugdymo procese turėtų būti naudojamas kompiuteris, projektorius, interaktyvi lenta ir kt.

Programa ,,Išmaniųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių panaudojimas pamokose“ skirta visiems mokytojams, jų kompetencijų IKT naudojimo ugdymo procese plėtojimui bei tobulinimui. Mokytojai išplės pedagogines, psichologines, metodines bei kompiuterinio raštingumo kompetencijas, įgis daugiau praktinio pobūdžio gebėjimų taikyti IKT savo dalyko pamokose, bendravimo, bendradarbiavimo bei konsultavimo/si patirties.

Konkrečiai bus pristatomos internetinės programos efektyvioms bei originalioms pateiktims ruošti, skaitmeninės programėlės, tinkančios patikrinti mokinių žinias, vertinti individualius pasiekimus ar panaudoti kaip refleksijos metodą. Praktinėje dalyje mokytojai patys kurs interaktyvius testus ir mokysis, kaip išmaniuosius telefonus ar planšetinius kompiuterius panaudoti pamokoje. Kvalifikacinė kategorija nebūtina, nes orientuota į skaitmeninės kompetencijos tobulinimą.

IKT kompetencijos pagrindas yra gebėjimai, nukreipti į mokymosi procesą, naudotis IKT galimybėmis gerinant savo mokymąsi. Tačiau ji apima ir techninę programinės įrangos naudojimo kompetenciją – gebėjimą pasirinkti reikiamą programinę įrangą, tinkamai ir efektyviai ja naudotis, įvertinti jos naudą siekiant tikslo.

 

Programos tikslas:

Supažindinti su išmaniųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių programomis, tinkančiomis mokymo(si) procese, ir paskatinti mokytojus aktyviai naudoti IKT.

 

Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti su internetinėmis programomis pateiktims ruošti.

  2. Supažindinti su mobiliosiomis programėlėmis, skirtomis mokinių pažangai pamokos metu fiksuoti ir kurti interaktyvius testus.

  3. Skatinti mokytojus aktyviai naudotis kompiuteriu, internetu, išmaniaisiais įrenginiais.

  4. Atlikti praktinį/savarankišką darbą ir pasidalinti gerąja darbo patirtimi.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Internetinių programų Linoit, Popplet, Infogram, Piktochart, Prezi, Tagxedo, Tagul pristatymas pateiktims ruošti. 1 ak. val.

  2. ClassDojo programos galimybės mokinių pažangai fiksuoti bei filmų kūrimo Stupeflix studio programos pristatymas. 0,5 ak. val.

  3. Mobiliosios programėlės CamScanner galimybės. 0,5 ak. val.

  4. Pristatomos mobiliosios programėlės Plickers ir Kahoot interaktyviems testams kurti. 3,5 ak. val.

  5. Refleksija. 0,5 ak. val.

Iš viso 6 ak. val.

 

Dalyviai:

 Įvairių dalykų mokytojai, pradinių klasių mokytojai, pedagogai, taikantys IKT ugdymo procese.

 

Laikas:

 2017 m. I pusmetis

 

Programos vadovas:

 Švietimo centro metodininkė Daiva Liaukuvienė