MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

IŠMANIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ IR SKAITMENINIŲ ĮGŪDŽIŲ TAIKYMAS PAMOKOSE

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Kadangi šiuolaikinėje mokykloje ugdymo turinys orientuojamas ne vien į konkrečių žinių įgijimą, bet į bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų bei nuostatų ugdymą, kad ugdytiniai galėtų sėkmingai kurti savo asmeninį gyvenimą, integruotis šiuolaikinėje visuomenėje, įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinus pagrindus. Skaitmeninė kompetencija minima kaip vienas svarbiausių XXI amžiaus gebėjimų. Tai yra žinių, įgūdžių ir požiūrių rinkinys, kuris yra reikalingas naudojant IKT, skaitmeninius įrankius bei paieškos sistemas, išmaniąsias technologijas, programėles, pateikti ir atlikti užduotis, spręsti problemas, bendrauti, valdyti informaciją, bendradarbiauti, kurti ir efektyviai dalintis turiniu internete. Šios kompetencijos turėtų būti lavinamos visų dalykų pamokose.

Seminaro dalyviai sužinos apie įvairias mokomųjų dalykų skaitmeninių įrankių formas, gebės rasti jiems pritaikymo galimybes. Pedagogai įgis įgūdžių taikyti skaitmeninį turinį savo dalyko pamokose, ruošti skaitmeninius išteklius bei kurti virtualias erdves savo pamokoms.


Programos tikslas:

Supažindinti su skaitmeninės kompetencijos ugdymo metodais, pristatant skaitmeninių ir išmaniųjų technologijų naudojimo patirtį gamtos mokslų pamokose.


Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti su skaitmeninės kompetencijos lavinimo galimybėmis ir metodais.
  2. Parodyti skaitmeninio turinio ir skaitmeninių įrankių naudojimo patirtį gamtos mokslų pamokose.
  3. Supažindinti su programėlės  iNaturalist naudojimu gamtos ir aplinkos pažinimo pamokose.


Programos turinys (temos, valandos):

  1. Skaitmeninių įgūdžių tobulinimas XXI amžiaus klasėje. (2 ak. val.)
  2. Gerosios patirties sklaida. (2 ak. val.)
  3. Praktinis įgytų žinių taikymas. (2 ak. val.)


Dalyviai:

Šakių rajono pedagogai


Vykdymo laikas ir vieta:

2018 m. II pusmetis


Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Daiva Liaukuvienė