MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

INTEGRUOTO MOKYMO AKTUALIJOS SPECIALIAJAME UGDYME

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos (tame tarpe ir specialiosios mokyklos) koncepcijoje mokyklai keliamas reikalavimas, kad ji padėtų ugdytiniui suvokti vientisą pasaulio vaizdą, atskleisdama atskirų mokomųjų dalykų ryšį ir jų tarpusavio priklausomybę. Toks požiūris grindžiamas žmogaus ir jo kultūrinės aplinkos integravimo idėja. Integruotas mokymas nėra naujas dalykas Lietuvos mokyklose, tačiau pastaruoju metu gali būti vertinamas kaip  šiuolaikinių mokymo programų naujumo rodiklis.

Programa padeda mokytojams, dirbantiems specialiosiose mokyklose, stebėti, kaip integruotas ugdymas paspartina specialiųjų poreikių turinčių mokinių pažintinių gebėjimų ir kūrybinių galių raidą ir kaip mokymosi procesą daro neatsiejamą nuo gyvenimiškos patirties.

Šios programos vykdymo metu visos nagrinėjamos temos siejasi su dalykų integracija specialiajame ugdyme. Patirtimi dalinsis ir Raseinių specialiosios mokyklos pedagogai.  

 

Programos tikslas:

Atskleisti, kaip integruotas ugdymas paspartina specialiųjų poreikių turinčio mokinio pažintinių gebėjimų ir kūrybinių galių raidą bei mokymo(si) procesą daro neatsiejamą nuo gyvenimiškos patirties.

 

4. Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti su integruotų teminių planų, neformalaus ugdymo  programų  rengimo metodika ir įgyvendinimu.
  2. Išsiaiškinti, kaip integruotas mokymas skatina mokytojų tarpusavio  ir mokinių bendradarbiavimą, ugdo komunikavimo ir komandinio darbo įgūdžius.
  3. Pademonstruoti,   kaip integruotos pamokos paįvairina ugdymo procesą, skatina savarankišką mokymąsi, kelia mokinių mokymosi motyvaciją.
  4. Atskleisti, kaip integruotas mokymas skatina mokytojus kelti savo kompetenciją, nuolat atnaujinti,  tobulinti mokymo turinį, domėtis naujausia literatūra ir aktualijomis.

 

5. Programos turinys (temos, valandos):

  • Integruotų teminių planų rengimo metodika ir įgyvendinimo būdai. Dalykų ryšiai ir integracija Raseinių specialiojoje mokykloje (1,5 val.)
  • Integruoto mokymo svarba ir reikšmė specialiojo ugdymo procese (1,5 val.)
  • Integruotas ugdymas neformaliame ugdyme (1,5 val.)
  • Sveikatingumo veiklos geroji patirtis Kazlų Rūdos specialiojoje mokykloje (1,5 val.)

 

Dalyviai:

Seminaras skirtas Raseinių ir Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos pedagogams.

 

Laikas:

2014 m. birželio 11 d., trukmė: 6 val.

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Romutė Koncevičienė