MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Ilgalaikės programos

Programos eigoje, dalyviai susipažins su praktikoje taikomų, technologijomis paremtų, įgyvendintų veiklų pavyzdžiais, praktiškai išbandys programoje pristatomus skaitmeninius įrankius, atliks savarankiškas užduotis, kurs veiklas, konsultuosis, bendradarbiaus dirbdami komandose.
Programos tikslais siekiama skatinti ugdymo specialistus (pedagogus, švietimo pagalbos specialistus) taikyti efektyvius ir mokslinį grįstumą turinčius, visuotinai pripažįstamus pagalbos metodus raidos sutrikimų turintiems vaikams.
Šios programos metu dalyviai įgis teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, kaip platformoje kurti klases (grupes), įtraukti naujus narius, talpinti mokomąją medžiagą (video, tekstus, testus). Išsiaiškins, kaip skirti bei taisyti užduotis. Susipažins su mokytojo ir mokinio komunikavimo galimybėmis. Mokymai orientuoti į praktinius gebėjimus, todėl dalyviai įgytas žinias galės iš karto panaudoti savo kasdieniame darbe – vesdami nuotolines pamokas bei ruošdamiesi joms.
Programa suteiks pedagogams teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip ugdyti savo asmenines ir mokinių socialines emocines kompetencijas.
Mokymai padės įvaldyti pasiūlytas programas, kurias galima taikyti nuotoliniu būdu dirbant su mokiniais, susipažinti ir įvaldyti pasirinktą elektroninio dienyno sistemą, mokėti saugiai ir kūrybingai mokėti taikyti IT galimybes organizuojant nuotolinį mokymą. Išklausius kursą, atlikti praktines užduotis. Tikėtina, kad mokytojai, išklausę programą ir atlikę praktines užduotis, įgis nuostatas naudoti IT asmeninėje ir profesinėje veikloje, suvoks IT galimybes dirbant nuotoliniu būdu, įgis nuostatus plėtoti savarankišką mokymąsi nuotoliniu būdu, suvoks savitarpio pagalbos ir bendradarbiavimo naudą.
Programa skirta mokyklų komandoms, siekiančioms tobulinti ugdymo procesą, pritaikant kolegialaus grįžtamojo ryšio sistemą.
Didesnė mūsų visuomenės dalis muzikinį ugdymą suvokia kaip specifinį muzikos mokymą, skirtą tik ypač talentingiems ir labai gabiems vaikams. Tuo tarpu muzikinis ugdymas reikalingas kiekvienam vaikui, kaip kūrybos lavinimo erdvė, kaip terapija ar dvasinių išgyvenimų patirties garantas.
Šį programa apima ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams aktualius skaitmeninio ugdymo proceso klausimus bei IKT taikymo galimybes. Programos metu praktiškai išbandomi inovatyvūs mokymo metodai, kurie gali būti naudojami ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.
Tikslas - didinti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo specialistų, socialinių pedagogų, mokyklos psichologų, mokyklos administracijos bei pedagogų kompetencijas įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos su lytiškumo ugdymu susijusias veiklas, didinti sąmoningumą atpažįstant seksualinį ir smurtą lyties pagrindu bei lavinti kritinio mąstymo įgūdžius.
Tikimasi, jog parengta programa, joje pristatomi efektyvūs raidos sutrikimų turinčių vaikų fizinių gebėjimų ugdymo metodai, sudarys sąlygas sporto specialistams įgyti reikalingų kompetencijų darbui su šį sutrikimą turinčiais vaikais bei padidins jų motyvaciją.
Kvalifikacijos tobulinimo programa padės pedagogams atnaujinti kompiuterinio raštingumo bazines žinias. Įgys naujų skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, dalinimosi, komandų kūrimo ir darbo su jomis per nuotolį gebėjimų.
Programa supažindina su Google G Suite virtualios mokymosi aplinkos teikiamomis galimybėmis. Praktiniai užsiėmimai ir savarankiškas darbas sudaro sąlygas mokytojams formuoti įgūdžius, reikalingus Google G Suite aplinkai valdyti.
Grįžtamojo ryšio socialiniuose santykiuose programa padės lavinti šias bendrąsias pedagogines kompetencijas: asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetenciją. Ji svarbi mokėjimui ir sugebėjimui valdyti asmeninę karjerą ir mokytis visą gyvenimą, grindžiant profesinę veiklą refleksija, nuolatiniu žinių ir gebėjimų atnaujinimu; Profesinės komunikacijos kompetenciją.
Ši programa skirta spręsti situacijas ir problemas, susijusias su ugdymo įstaigos bendruomenių iššūkiais.
Ši programa skirta lavinti pedagoginėms bendrosioms kompetencijoms: asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencijai – mokėjimui ir sugebėjimui valdyti asmeninę karjerą ir mokytis visą gyvenimą, grindžiant profesinės veiklos refleksija, nuolatiniu žinių ir gebėjimų atnaujinimu.
Tai valstybės institucijų ir organizacijų („Sodra“, VMI, LB, LJA), suinteresuotų visuomenės finansinio raštingumo didinimu inicijuota programa.
Programos dalyviai mokysis dvasinio atsinaujinimo bei susikaupimo valandėlių pravedimo būdų, patobulins dalykines teologines kompetencijas, gaus naudingos informacijos apie nuotolinio mokymosi ypatumus ir pasidalins savo patirtimis bei sukaupta metodine medžiaga, apie dvasinės sveikatos stebėseną ir jos gerinimo būdų pritaikymo galimybes darbe ir šeimoje.
Programos tikslas: Tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetenciją.
Taikant savivaldaus ir personalizuoto mokymo prieigas bus demostruojamos technikos, kaip užtikrinti dalykinių žinių ir kompetencijų plėtotę (tiek organizuojant pamoką, tiek vertinant, suteikiant grįžtamąjį ryšį ir pan.).
Programoje aptariamos gabių vaikų identifikavimo problemos ir praktinio ugdymo galimybės.
Programa skirta pedagogams, siekiantiems didinti gabių mokinių motyvaciją, kūrybiškumą, mokymosi efektyvumą, tobulinti aukštesnio lygmens gebėjimus ir mokymosi įgūdžius.
Šiandien svarbu su moksleiviais kalbėti kitaip, nes jie labai pasikeitė. Pasikeitė ir bendrasis ugdymas, kuriame tradicinių faktinių žinių įsisavinimas tampa jau ne toks svarbus, o strateginių žinių svarba auga. Ugdant Z kartos mokinius svarbus jų motyvavimas, įtraukimas, gilinimasis į tam tikrą problemą, o ne kuo didesnio mokomosios medžiagos kiekio perteikimas. Vis svarbesnis tampa ne žinių kiekis, o mokinių mąstymo ugdymas.
Programos modulių turinys orientuotas į tai, kad mokytojai gebėtų atlikti daugumai įprastus darbo su kompiuteriu ar internete veiksmus, įgytų įgūdžių dirbti su debesyje laikomais dokumentais, išmoktų kurti grupes „Microsoft Teams“ platformoje ir jose pateiktų skaitmeninį turinį, gebėtų jį vertinti, bei sėkmingai valdyti nuotolinę vaizdo pamoką.
Programoje dalyvausiantys mokytojų padėjėjai įgis pagrindinių profesinių žinių ir kompetencijų, reikalingų sėkmingam mokytojo padėjėjo darbui tenkinant ugdytinių specialiuosius poreikius, teikiant pagalbą organizuoti ugdymo procesą.
Įgyvendinant programą mokytojai turės galimybę susipažinti su „Atvirkščio pamokos“ metodu. Tai naujas darbo metodas, padedantis atsakyti į klausimus, kaip organizuoti darbą su Z ir Alfa kartomis, kaip į ugdymo procesą įtraukti technologijas kartai, kuri su jomis užaugo, kaip dirbti su tais, kurie mokosi klysdami ir mėgsta savo klaidose rasti tiesą.
Puslapiai: 123»