MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas

Sukurta sistema palengvintų ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų darbą, sumažintų dokumentų ruošimą popierinėje laikmenoje ir pateiktų daugiau informacijos ugdomų vaikų tėvams.
Vaikų, kurių matematiniai gebėjimai ugdomi nuo mažų dienų, matematinio mąstymo rezultatai yra gerokai geresni. Programa parengta siekiant gerinti vaikų matematinių įgūdžių ugdymą/si darželyje.
Ši programa padės ikimokyklinių įstaigų atestacijos komisijų vadovams, besiatestuojantiems pedagogams laiku ir tinkamai parengti atestacijai reikalingus dokumentus. Pagrįsti savo veiklą bei įrodyti kompetencijas, aptariant, analizuojant konkrečius veiklos faktus, priskiriant juos vertinamoms veiklos sritims ir sklandžiai pasirengti vertinimo procedūroms.
Ugdymo įstaigose nuolat daugėja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius. Pedagogai turi patirties siekti ugdymo kokybės dirbant su įvairių poreikių vaikais. Bendradarbiaujant su pradinio ugdymo pedagogais siekiame ugdymo tęstinumo. Taikant netradicinius ugdymo metodus į ugdymo procesą noriai įsijungia ir tėvai.
Ši programa ne tik supažindins pedagogus su besikeičiančiomis technologijomis, bet taip pat ir leis praktiškai patiems išbandyti įvairias programėles, technologijas
Seminaro metu įgyta patirtis suteiks pedagogams įvairiapusę naudą tiek profesinių žinių gilinimui, tiek vidiniam tobulėjimui, tiek asmeninių savybių plėtrai. Tikimasi, kad pedagogai kūrybiškai pritaikys įgytas žinias, ras naujų idėjų ir jas įgyvendins ugdymo procese
Ši programa padės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, įstaigos administracijai stiprinti bendrąsias ir didaktines kompetencijas, susijusias su ugdymosi aplinkos tobulinimu.
Kiekvienos kartos atstovai turi savo ugdymosi ypatumus, todėl svarbus tampa ugdytojo uždavinys – atsižvelgti, su kokiais ugdytiniais dirbama ir kaip jiems perduoti žinias, kad jos sudomintų, būtų suprantamos ir įsimintinos.
Seminaro patirtis padės ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams ir jų padėjėjams naujai pažvelgti į savo pačių galimybes veiksmingai įgyvendinti smurto prevenciją.
Šia programa siekiama padėti pedagogams plėtoti ir tobulinti jau turimas informacinių technologijų panaudojimo ugdymo procese kompetencijas bei įgyti naujų.
Ši programa padės pedagogams pagilinti žinias apie pasakos, kaip ugdymo metodo tikslingą panaudojimą ugdant vaikus, įgyti praktinės patirties kuriant lėles, kaukes ir dekoracijas įvairiomis technikomis. Pedagogai turės galimybę kūrybinių gebėjimų raiškai kuriant pasakas “čia ir dabar“, ugdysis grupinio darbo įgūdžius.
Bendraudami mes siekiame ne tik trumpalaikio, situacinio kontakto su aplinkiniais, tačiau mums labai svarbu užmegzti, kurti ir išlaikyti gerus ilgalaikius santykius su kitais. Tinkamas bendravimas padeda išlaikyti ir formuoti gerus tarpasmeninius santykius.
Ši programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, siekiant padėti jiems individualizuoti bei diferencijuoti ugdymo turinį.

Programa skatins vertinti, individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą, formuos sisteminį požiūrį į ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės ugdymo proceso organizavimą.
Parengta programa – 6 val., jos įgyvendinimas programos dalyviams suteiks galimybę susipažinti ir naudoti pasakų terapijos metodus, padedančius geriau suprasti ne tik ugdytinius, bet ir save, gebančiais objektyviai vertinti gąsdinančius gyvenimo pokyčius.
Vaikams ne visuomet pavyksta noriai klausytis klasikinės muzikos, liaudiškos muzikos atliekamos įvairių kapelų ar atliekamos tik balsu. Svarbu su tokio tipo muzika supažindinti vaikučius nuo ankstyvojo amžiaus ir, vaikui augant, nuolat naudoti šios muzikos elementus organizuojant muzikinį lavinimą.
Ši programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, kitų ugdančių specialistų žinių, supratimo ir gebėjimų apie ugdymo(si) proceso planavimo galimybes įgijimą bei nuoseklų jų vertybinių nuostatų apie ugdymosi individualizavimą kaitą.
Pedagogių sukurti pasakų personažai – tai ne tik begalinės išmonės, fantazijos ir džiaugsmo pasaulis. Tai šilta pedagogo ir vaiko sąveika, kūrybiškumo ir vaikų elgesio modeliavimo priemonė. Seminaro metu pedagogai stebės vaizdinę medžiagą ir atliks praktinę veiklą. Čia jie turės unikalią galimybę iš vilnos sukurti lėles.
Programos paskirtis - sudaryti sąlygas kiekvienam įgyti etninės kultūros pagrindus, pažinti jos reiškinių įvairovę, įgyti liaudies kūrybos gebėjimų, perimti tradicines etines ir estetines vertybes, pasigaminti Užgavėnių kaukę papjė-mašė technika.
Taisyklinga, aiški ir raiški kalba jaunesniajame vaikų amžiuje, yra viena aktualiausių temų. Vaikų kalbą puoselėja tėvai, auklėtojos ir ypatingai logopedai, spec. pedagogai. Kalbinio ugdymo aktualumui atskleisti puiki priemonė gali būti projektinė veikla. Ji leidžia apjungti įvairias su kalba, kalbėjimu ir komunikacija susijusias sritis bei tėvus ir pedagogus.
Seminaro metu aptarsime, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio aktualijas ir perspektyvas, diskutuosime kas lemia ikimokyklinės įstaigos vadovo darbo efektyvumą, kaip pagerinti ugdymo turinio planavimą ir įgyvendinimą, kaip naudoti įsivertinimo duomenis, kaip įtraukti bendruomenę į įstaigos veiklos planavimą, susipažinsime su gerąja Šakių rajono ikimokyklinių įstaigų patirtimi ir aptarsime kaip gerinti ugdymo turinio planavimą ir įgyvendinimą Šakių rajone.
Lytinio švietimo srityje daug įvairių ypatumų, todėl ugdytojai turi nuolat turtinti savo santykius bendraujant su jaunuomene. Galioja viena svarbi taisyklė – gebėti tinkamai atliepti į vaikų sukurtas situacijas, kūrybiškai atsakyti į vaikų klausimus apie lytiškumą atsižvelgiant į amžiaus grupę. Reagavimai, atsakymai turi augti kartu su vaikais, jie neturi būti tiesmuki, o vaizdingi, duodantys peno švelniai vaiko sielai. Seminare pažvelgsime, kaip maži vaikai žaidžia ,,daktarus‘‘ ir panagrinėsime būdingiausias lytinio ugdymo ypatybes – nuo kūdikystės iki jaunuolio amžiaus.
Ankstyvasis amžius yra labai svarbus laikas vaikų kalbai ugdyti(s). Šiuo metu reikia skatinti sukelti vaiko kalbines, motorines ir emocines reakcijas į kalbą. Tam reikia sukurti tinkamą aplinką ankstyvojo amžiaus vaikų kalbai ugdyti.
Programa skiriama ankstyvojo ir ikimokyklinio muzikinio ugdymo pedagogo profesinei kompetencijai, konkrečiai – muzikinio ugdomojo sveikatinimo srityje, plėtoti. Programos aktualumą liudija tai, kad sveikatos apsaugos statistikos duomenimis, Lietuvoje dramatiškai daugėja vaikų, sergančių psichikos, nervų ligomis bei turinčių elgesio sutrikimų. Tad aktualu ieškoti efektyvių prevencinių priemonių, ugdytinių sveikatai gerinti neformalaus ugdymo erdvėje.
Pedagoginis darbas pareikalauja iš žmogaus išbūti įtampoje, varginančioje ir kūną, ir sielą. Gera savijauta, fizinė ir psichinė pedagogo sveikata užtikrina ir kokybiškai atliekamą darbą. Jei žmogus prastai jaučiasi, jis prastai ir dirba. Užgniaužtos emocijos perauga į ligas. Kai žmogus patiria nuolatinę įtampą, stresą dažnai prasideda nemalonūs pojūčiai: skauda pilvą, svaigsta galva, plaka širdis, trūksta oro ar pan. Esant ilgalaikiam stresui, prasideda ilgalaikiai sutrikimai. Vidinę žmogaus būseną atspindi kūnas.
Programos dalyviai turės galimybę pasidalinti gerosios patirties sklaida ugdymo procese. Mokytojai įgis ugdymo(si) proceso valdymo ir aplinkų kūrimo kompetencijų, sužadins motyvaciją perimti ir reflektuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo inovacijas, padės įgyti reikiamų žinių ir praktinių įgūdžių, ugdant SUP vaikus bendrojo ugdymo įstaigoje.
Puslapiai: 12»