MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Humanitariniai mokslai

Pagrindinis seminaro akcentas - tinkamos mokymo/mokymosi medžiagos, vadovėlio pasirinkimo ir jo ugdymo turinio asmens kompetencijoms ugdyti svarba. Dalyviai supažindinami su principais, kuriais remiantis bus mokomi atlikti vadovėlio analizę ir įvertinti jo tinkamumą (metodologija, socialinis bei kultūrinis kontekstas)
seminare bus dalijamasi patirtimi, kaip analizuojami grožiniai kūriniai 9-12 klasėse, pristatomos tekstų skaitymo užduotys, aptariama rengimosi rašiniams metodika, ruošiantis VBE ir PUPP (planavimas, teminės lentelės ir kt.), aptariami pagal naująją PUPP programą sukurti skirtingų žanrų tekstai. Bus pateikiami ir vertinami mokinių darbų pavyzdžiai
Seminaras leis Kauno rajono mokytojams susipažinti su Marijampolės kultūrinėmis erdvėmis ir jų panaudojimu lietuvių kalbos ir literatūros pamokose.
Mažoji Lietuva – tai lietuviškojo žodžio lopšys. Būtent Karaliaučiaus krašte gyveno ir dirbo lietuvių raštijos veikėjai A. Kulvietis, S. Rapolionis, M. Mažvydas, D. Kleinas. Čia išleista pirmoji lietuviška knyga ir lietuvių kalbos gramatika.
Seminaro metu mokytojai bus supažindinti su sintaksės (skyrybos) mokymo mokykloje pagrindiniais principais ir metodais.
Ši programa turėtų padėti užsienio kalbų mokytojams įgyti žinių apie mokytis padedantį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus ir formas bei mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo praktines procedūras.
Šios programos paskirtis – pateikiant naujausios teisinės švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymo bazės analizę, pagilinti pedagogų žinias ir supratimą apie jų atsakomybę už savalaikį mokinių SUP įvertinimą ir tenkinimą, aptarti įrodymais pagrįstus praktinius atvejus, išanalizuoti svarbesnius mokinių individualiųjų poreikių pažinimo ir įvertinimo aspektus.
Šios programos paskirtis – pateikiant teisinės švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymo bazės analizę, pagilinti pedagogų žinias ir supratimą apie jų atsakomybę už savalaikį mokinių SUP įvertinimą ir tenkinimą, aptarti įrodymais pagrįstus praktinius atvejus, išanalizuoti svarbesnius mokinių individualiųjų poreikių pažinimo ir įvertinimo aspektus, individualizuotų ugdymo programų rengimo principus, ugdymo būdų ir metodų parinkimo, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius, aspektus, dar kartą peržvelgti ugdymo diferencijavimo galimybes ir kt.
Programa skirta supažindinti su naujais leidyklos „Baltų lankų“ vadovėliai“ lietuvių kalbos ir literatūros vadovėliais, kuriuose pateikiama nuosekli kalbos sistemos, teksto skaitymo ir suvokimo, teksto kūrimo mokymo(si) sistema V–X klasių mokiniais.
Seminaro metu lektorės dalinsis per daugelį metų sukaupta patirtimi, pristatys vadovėlio komplektą, kuris suteikia mokytojams visas priemones, kad pamoka būtų įdomi, patraukli vaikams ir jie mokytųsi noriai.
Programa labai tikslinga, nes pristatys kaip greitai ir lengvai naudojant skanduotes, tarimo paraidžiui ar ritminius pratimus galima apibendrinti, pakartoti ar įtvirtinti mokymosi medžiagą, praktiškai mokytojai bandys patys atlikti skanduotes bei nesunkiai pritaikyti ir adaptuoti esamas pagal pamokos uždavinius ar temą
Seminare bus pristatoma nauja mokymo priemonė lietuvių kalbos mokytojams Literatūra. Kūrybos žingsniai. Užduotys IX-X klasei.
Programos turinys, paremtas teorine ir praktine medžiaga, atskleidžia ugdomosios veiklos pertvarkymo galimybes organizuojant lietuvių kalbos – matematikos integruotą mokymą pagrindinėje mokykloje ir kuo integruotos pamokos pranašesnės už tradicines.
Programa skirta lietuvių kalbos ir literatūros vyresniųjų klasių mokytojų profesinėms kompetencijoms tobulinti. Ja siekiama panaudoti 2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros egzamino grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei gerinti, atkreipti mokytojų dėmesį į mokinių darbų problemines sritis ir galimus jų sprendimo būdus ugdymo procese rengiant mokinius literatūriniam ir samprotavimo rašiniui.
Programoje pateikiamas kūrybiškas žvilgsnis į skaitymo skatinimą ir išryškinamos pagrindinės skaitymo skatinimo strategijos. Kaip konkretus tokio skaitymo skatinimo pavyzdys nagrinėjami vaikų ir jaunimo knygų klubai – Lietuvoje dar ne itin populiarus, bet labai palankus skaitymui skatinti vaikų ir jaunimo užimtumo būdas.
Seminaro metu bus pristatomi ugdymo metodai, padedantys ugdyti įvairius gebėjimus (skaitymo, rašymo) mokant lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokykloje (tiek žemesnėse, tiek vyresnėse klasėse), akcentuojama skaitymo (literatūros) svarba ir įtaka gyvenime, nemažai dėmesio bus skiriama įvairių žanrų tekstų (rašinių) kūrimo metodikai, literatūros svarbai mokinių rašto darbuose, kaip mokyti samprotavimo ir literatūrinio rašinio.
Ugdydami 21-ojo amžiaus įgūdžius mokytojai pastebi, kad mokiniai, dažnai nepatiria sėkmės, nes nemoka taikyti naujų mokymosi strategijų, kurios bus reikalingos gyvenime. Dažniausiai jie remiasi tik savo kalbinėmis žiniomis, suvokia tekstą pažodžiui, aiškinasi nežinomų žodžių reikšmes.
Programa skirta supažindinti su naujais leidyklos „Baltų lankų vadovėliai“ literatūros vadovėliais, kuriuose pateikiama nuosekli teksto skaitymo ir suvokimo, teksto kūrimo mokymo(si) sistema. Ypatingas dėmesys skiriamas tekstų tarpusavio darnai, bendram vadovėlyje aptariamų temų rišlumui, vadovėlio, kaip rišlaus mokomojo teksto sampratos pagrindimui.
Ugdydami skaitymo įgūdžius mokytojai pastebi, kad mokiniai, skaitydami užsienio kalba, dažnai nepatiria sėkmės, nes nemoka taikyti tokių pat skaitymo strategijų, kaip ir skaitydami gimtąja kalba. Dažniausiai jie remiasi tik savo kalbinėmis žiniomis, suvokia tekstą pažodžiui, aiškinasi nežinomų žodžių reikšmes.
Pastaruoju metu mokant užsienio kalbų aktyviai vykdoma naujų, praktinių, atitinkančių gyvenimo realybę mokymo metodų paieška. Visuotinė visų gyvenimo sferų kompiuterizacija, kuri įtvirtina jaunimo tendenciją naują informaciją mokytis vizualiai, „iš ekrano“, verčia mokytojus naudoti audiovizualines mokymo priemones mokant užsienio kalbų, įskaitant rusų kalbą.
Lietuvių kalbos ir literatūros dalykas, ugdydamas kalbines ir bendravimo lietuvių kalba kompetencijas, kartu suteikia jaunam asmeniui ir bendrąją kultūrinę bei pilietinę kompetencijas. Jis stiprina mokinių asmeninę ir tautinę savivertę, lavina pilietinį sąmoningumą.
Kvalifikacijos tobulinimo programa skirta bendrojo lavinimo mokyklų lietuvių kalbos mokytojams bei pradinio ugdymo mokytojams, siekiantiems tobulinti savo profesijos kompetencijas, susipažįstant su šiuolaikinėmis kalbinio ugdymo tendencijomis, diskutuojant aktualiais tinkamų metodų parinkimo mokant rašybos klausimais.
Programa skirta supažindinti su naujais leidyklos „Baltų lankų“ vadovėliai“ lietuvių kalbos ir literatūros vadovėliais, kuriuose pateikiama nuosekli kalbos sistemos, teksto skaitymo ir suvokimo, teksto kūrimo mokymo(si) sistema V klasės mokiniais.
Priklausomai nuo tikslo (mokomojo dalyko paskirties, tikslų ir uždavinių) pamokose turėtų būti taikomi įvairūs/skirtingi mokymo(si) ir ugdymo modeliai. Vienas iš jų – probleminis mokymasis.
Siekiant užtikrinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo vieningą sistemą, aptarti kylančias problemas, kurios kyla mokiniams atėjus į gimnaziją iš skirtingų rajono mokyklų. Norint sudaryti kuo palankesnę aplinką mokiniui, siekiančiam vidurinio išsilavinimo, reikia suvienodinti reikalavimus, atsižvelgiant į programą. Seminaro metu bus gvildenamos problemos, kylančios vyresnėse klasėse ir ieškoma būdų, kaip padėti mokiniui, į ką kreipti dėmesį, siekiant paties geriausio rezultato.
Puslapiai: 12»