MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Gamtos mokslai

Seminaras skirtas chemijos mokytojams, dirbantiems pagrindinėse mokyklose ir gimnazijose. Seminaro metu bus dalijamasi gerąja patirtimi, kaip, taikant komandinį mokymą(si), galima siekti geresnių mokymosi rezultatų chemijos pamokose, taip pat bus pristatyta šiuolaikinė Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos gamtos mokslų laboratorija.
Vadovėlių autoriai, siekdami palengvinti atnaujintos mokymo medžiagos įsisavinimą ir pritaikymą ugdymo procese, biologijos mokytojams parengė seminarą. Biologijai, kaip ir kitiems gamtos mokslams, būdinga eksperimentinė veikla, tačiau mokytojai šiai sričiai skiria per mažai dėmesio. Per seminarą pateikiama keletas originalių eksperimentavimo metodikų, kurias mokytojai gali pritaikyti pamokose.
Įgyvendinant šioje programoje numatytas veiklas siekiama mokytojus susipažindinti su kompetencijų ugdymo galimybėmis taip pat mokoma analizuoti ir aptarti tyrinėjimo veiklas, vertinimo ir įsivertinimo galimybes ir skaitmeninių priemonių naudojimo idėjas.
Seminaro dalyviai, išklausę programą, sužinos kaip „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programą“ sėkmingiau integruoti į gamtos mokslų pamokas, praplės požiūrį į sveikatą, šeimą, lytiškumo kaitą ir migraciją, nes sveikatos statistikos duomenų mokykla turi būti ta vieta, kur vaikas gauna patikimas žinias, įgyja reikalingus gebėjimus ir nuostatas.
Šios programos paskirtis – pateikiant naujausios teisinės švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymo bazės analizę, pagilinti pedagogų žinias ir supratimą apie jų atsakomybę už savalaikį mokinių SUP įvertinimą ir tenkinimą, aptarti įrodymais pagrįstus praktinius atvejus, išanalizuoti svarbesnius mokinių individualiųjų poreikių pažinimo ir įvertinimo aspektus. Programa skirta bendrojo ugdymo mokyklų gamtamokslinio ugdymo mokytojams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.
Ši programa supažindina seminaro dalyvius su saugaus cheminių medžiagų ir mišinių naudojimo reikalavimais ir padeda mokytojams parengti ugdymo proceso infrastruktūrą, susijusią su cheminių medžiagų naudojimo saugumu.
Pirmoji seminaro dalis – „Reikšminiai skaitmenys“, „Matavimo vienetai“ ir „Grafikai“ – tai įžanginės temos, kurias reikia puikiai išmanyti ne tik kandidatams atstovaujantiems Lietuvai tarptautinėse mokslo olimpiadose (EUSO ir IJSO), bet ir dalyvaujant savivaldybės ar nacionaliniu mastu organizuojamose gamtos mokslų olimpiadose.
Antrojoje dalyje bus kalbama apie STEAM mokymo principus, Amerikos gamtos mokslų mokytojų naujausią patirtį ir tendencijas bei LR Švietimo ir mokslo ministerijos planus steigti atviros prieigos centrus visoje Lietuvoje.
Programa skirta biologijos mokytojams, dirbantiems su šiuolaikiniais mokiniais ir taikantiems pažangias technologijas. Įgyvendinant programą bus apžvelgta modernios skaitmeninių technologijų (3D formato panaudojimo) galimybes biologijos pamokose, padedančias plėtoti mokinių gamtamokslinę kompetenciją ir gerinančios mokinių motyvaciją.
Mokytojai susipažins su mokymo medžiaga, kuri turi detalias instrukcijas, palengvinančias mokymo procesą. Medžiagoje yra daug paaiškinimų, programavimo pavyzdžių, idėjų skirtingiems sprendimams rasti. Turinio keitimo įrankis leis mokiniams dokumentuoti savo pasiekimus bei pristatyti savo padarytus atradimus dirbant prie projektų.
Seminaro metu pateikiama metodinė priemonė su skirtingo pasiekimų lygio užduotimis, atitinkančiomis PISA tyrimo reikalavimus, vertinimo instrukcija, numatytomis dažnomis mokinių klaidomis ir klausimų formuluočių rekomendacijomis. Ši priemonė padės mokytojui sėkmingiau įgyvendinti chemijos ugdymo programą ir tobulinti mokinių pasiekimų vertinimo kokybę.
Ši, 6 ak. val. trukmės programa, kurioje analizuojamos konkrečios probleminio ugdymo situacijos, skirta fizikos, biologijos ir chemijos mokytojams. Programos dalyviai susipažins su teorinėmis žiniomis apie probleminio ugdymo reikšmę, užduočių kūrimo metodiką ir formuos didaktinius bei praktinius probleminio mokymo strategijų taikymo pamokoje įgūdžius ir taip plėtos mokinių gamtamokslinę kompetenciją.
Projekto pagrindiniai tikslai: padėti gamtamokslinių dalykų mokytojams taikyti šiuolaikinius gamtos mokslų pasiekimus edukacinėje praktikoje; tobulinti gamtamokslinių dalykų mokytojų profesines kompetencijas, susijusias su RRI idėjų implikavimu į edukacinę praktiką; ugdyti mokinių teigiamą gamtamokslinių dalykų mokymosi motyvaciją, svarstant ir diskutuojant apie naujausius ir aktualiausius visuomenei mokslo atradimus.
Pagrindinis chemijos dalyko mokymo/si tikslas – plėtoti mokinių gamtamokslinę kompetenciją. Šiam tikslui pasiekti būtina skatinti juos domėtis prioritetinėmis mūsų šalies fizinių, technologinių ir medicinos mokslų plėtotės kryptimis ir moderniomis technologijomis.
Pažymys ne visada atspindi, ką mokinys tikrai moka ir sugeba, neatskleidžia vertinimo kriterijų. Labai svarbu veiksmingai taikyti formuojamąjį vertinimą, teikti mokytis padedančią grįžtamąją informaciją. Norint suprasti, kodėl rašomas vienas ar kitas pažymys, reikia konkrečių pavyzdžių, rodančių, ką mokinys moka ir geba.