MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

AKTYVIEJI METODAI MUZIKOS PAMOKOSE

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Šiuolaikinė pedagogika pabrėžia mokinio aktyvaus dalyvavimo ugdymo(si) procese svarbą ir laiko tai vienu svarbiausių sėkmingo pedagoginio proceso veiksnių. Akcentuojama, kad įgūdis geriau negu sausos žinios paaugliams tradicinė pamoka ne visada būna įdomi nors ne vienas prisipažįsta, kad žaidimai, muzikavimas, dainavimas, ritmavimas gali būti gana patrauklūs užsiėmimai. Šiandieninio paauglio vertybės. gražus kūnas, ritmingi judesiai. Norint ugdymo turinį pateikti patrauklesne forma, ieškoma naujų išraiškos būdų ir metodų. Vienas iš jų gali būti ir netradicinė, integruota kūno kultūros ir muzikos pamoka, ir integruota muzikos, ir etninės kultūros pamoka, o gal tiesiog tradicinė muzikos pamoka, papildyta įvairesnėmis veiklomis. Šio seminaro metu mokytojai bus mokomi ne tik teoriškai susipažinti su įvairiais mokymo metodais, tačiau ir patys žais, improvizuos, muzikuos, ritmuos,  papildys savo žinojimą žaidimais, nuorodomis, audio įrašais. Taip pat mokysis dirbti komandoje. Diskusijos metu ieškos būdų kaip turimą ir įgytą patirtį panaudoti ugdymo turinio paįvairinimui, siūlys galimybes ir aptars realybę šiandienos mokykloj. Tik savimi pasitikintis mokytojas, turintis žinių ir įgūdžių bagažą gali suteikti patrauklumo ugdymo procesui, didinti mokinių motyvaciją, ugdyti kiekviename mokinyje pasididžiavimo savo mokykla ir kraštu jausmą.    

 

Programos tikslas:

Supažindinti mokytojus su aktyvaus muzikinio ugdymo principais ir aktyviaisiais muzikos mokymosi (muzikavimo, komponavimo ir improvizavimo, muzikos klausymosi ir jos interpertavimo) metodais; tobulinti mokytojų muzikinę ir bendrąsias kompetencijas, praktinius muzikinės pedagoginės veiklos įgūdžius.

 

Programos uždaviniai:

  1. Praktiškai išbandyti aktyvuosius muzikos mokymo metodus: muzikuoti (vokaliniai metodai, žaidimai ir karaoke, ritmavimas ir kūno perkusija, kokykliniai instrumentai), kurti ir improvizuoti (kūrybinės užduotys), klausytis muzikos ją kūrybiškai interpertuoti (panaudojant grafines partitūras, raiškų judesį, piešiant, nusakant žodžiu).
  2. Suteikti mokytojams praktinių darbo įgūdžių.

 

Programos turinys (temos, valandos):

Dainavimo mokymo metodika (vokalo pratimai; dainavimo, solfedžiavimo, grojimo metodinės sąsajos). 1 val.

Mokymo groti metodikos principai (dūdelė, klaviatūra). 1 val.

Ritmavimo metodika (garsas–ženklas–judesys; kalbos ir judesio ritmika; kūno perkusijo panaudojimas). 1 val.

Solfedžiavimo ir natų skaitymo metodika (reliatyvusis solfedžiavimas ir „pirštų penklinė“. 1 val.

Aktyviosios muzikos klausymosi užduotys (grafinės partitūros, judesio panaudojimas); muzikos stilių ir formų pažinimas. 1 val.

Pasirinktų pavyzdinių pamokų nagrinėjimas. 1 val.

 

Dalyviai:

Muzikos mokytojai.

 

Vykdymo laikas ir vieta:

2018 II pusmetis, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

Programos vadovas:

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gelžinienė