MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ORGANIZUOJAMŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIŲ IR TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRO ORGANIZUOJAMŲ

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIŲ IR TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ

2018 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-319 Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi ir atsižvelgdama į Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro 2018 m. lapkričio 5 d. raštą Nr. S91 „Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir teikiamų mokamų paslaugų įkainių“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1 . Patvirtinti Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir teikiamų mokamų paslaugų kainas (priedas).

  1. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 27 d.

sprendimo Nr. 1-212 ,,Dėl Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro organizuojamų tobulinimo(si) renginių ir teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ 1 punktą.

  1. Sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė                                                                                                         Irena Lunskienė

 

 

Marijampolės savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 26 d. sprendimo  Nr. 1-319 priedas

MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRO ORGANIZUOJAMŲ

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIŲ IR TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vienetas

Paslaugų įkainis (Eur) vienam asmeniui

1.

Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių dalyvio mokestis

1.1

Mokytojų, vyresniųjų mokytojų, mokytojų metodininkų, švietimo pagalbos specialistų parengtos autorinės ir edukacinės patirties programos

1 akad. val.

2,50

1.2.

Mokytojų ekspertų, švietimo konsultantų, kitų institucijų specialistų parengtos autorinės, edukacinės patirties ir kt. programos

1 akad. val.

3,00

1.3.

Švietimo įstaigų vadovų, aukštesnio lygmens švietimo vadybininkų, aukštųjų mokyklų lektorių parengtos autorinės ir edukacinės patirties programos

1 akad. val.

3,00

1.4.

Aukštųjų mokyklų dėstytojų, turinčių mokslo daktaro laipsnį ir/ar docento, profesoriaus kvalifikaciją, kitų organizacijų specialistų, turinčių mokslo daktaro laipsnį, parengtos autorinės ir kt. programos

1 akad. val.

4,00

1.5.

Užsienio ekspertų parengtos autorinės ir edukacinės patirties programos

1 akad. val.

8,00

2.

Kursų dalyvio mokestis

2.1.

Kompiuterinio raštingumo kursai

40 akad. val.

44,00

2.2.

Lietuvių kalbos kultūros kursai

22 akad. val.

44,00

2.3.

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai

60 akad. val.

60,00

2.4.

Kiti pagal „Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą“ privalomi kursai

40 akad. val.

60,00

2.5.

Pedagoginių psichologinių žinių kursas pedagogo kvalifikacijos neturintiems mokytojams, dirbantiems pagal profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas

120 akad. val.

174,00

2.6.

Kiti kursai (profesinės kvalifikacijos tobulinimo(si), asmeninių pomėgių lavinimo ir kt.)

1 akad. val.

2,50

3.

Kvalifikacijos tobulinimo(si) dalyvio pažymėjimo parengimas

1 vnt.

1,00

4.

Patalpų nuoma:

 

 

4.1.

Mokymų patalpos

1 val.

10,00

4.2.

Kompiuterių klasė

1 val.

12,00

_________________________