MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Dėl kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo

2013-01-25 12:05

Informuojame, kad 2011m. įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai (Žin., 2011, Nr. 38-1804), kvalifikacijos tobulinimo programas gali įgyvendinti švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituotos kvalifikacijos tobulinimo įstaigos (23 straipsnio 5 punktas).


Šiuo metu pagal Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-109 (Žin., 2006, Nr. 25-851; 2008, Nr. 51-1905; 2011, Nr. 5-155) yra akredituota 60 kvalifikacijos tobulinimo įstaigų. Jų sąrašas skelbiamas Ugdymo plėtotes centro svetainėje adresu: www.upc.smm.lt