MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Nauji ŠMSM teisės aktai dėl mokytojų veiklų mokyklos bendruomenei ir veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu

2019-04-25 10:22

2019 m. kovo 1 d. ministro įsakymu Nr. V-184 patvirtinti Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei ir veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašai. Ministro įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.  


Šiuos teisės aktus rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73d66ad03c2111e99595d005d42b863e


Tikimės, kad šie teisės aktai bus naudingi planuojant veiklas, susijusias su profesiniu tobulėjimu.


Pripažintas  netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. ISAK-2275 „Dėl Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“


https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d705e651450211e98bc2ba0c0453c004?jfwid=-12itnfs9sx


 


(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.310145?jfwid=-12itnfs9sx)