MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Seminaras biologijos mokytojams

2013-03-04 12:22

Seminaras biologijos mokytojams
Š. m. kovo 25 d. 10.30 val. Marijampolės švietimo centre vyks seminaras „Biologijos pamokos kokybė. 2013 m. biologijos brandos egzaminas“.


Šio seminaro metu bus aptarti veiksniai įtakojantys biologijos pamokos kokybę:   • Tinkamas pamokos uždavinio formulavimas ir įgyvendinimas. 

  • Lankstus mokymosi veiklos diferencijavimas.

  • Paveikus vertinimas ir įsivertinimas pamokoje.


Seminaro metu bus nagrinėjama 2013 m biologijos brandos egzamino pasiruošimo galimybės. Kadangi 2013 metais dalykų valstybinių brandos egzaminų užduotys yra rengiamos pagal atnaujintas ir 2011 metų liepos 1 dienos švietimo ir mokslo ministro įsakymu (Nr. V-1197) patvirtintas Egzaminų programas.


Vadovaudamiesi šiomis programomis parengta pavyzdinės užduotys, jų atsakymų lapais ir užduočių vertinimo instrukcijos. Jos skelbiamos rubrikoje Brandos egzaminai → Pavyzdinės užduotys ir atsakymų lapai.


Pagrindinis šių užduočių skelbimo tikslas – supažindinti su 2013 metų dalykų valstybinių brandos egzaminų užduočių struktūra, teikti informaciją apie užduoties atlikimo nurodymus ir trukmę, pateikti konkrečių uždavinių ir klausimų pavyzdžių, kuriais tikrinami mokinių gebėjimai atitinka patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygius, aprašytus Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatų projekto prieduose (http://www.nec.lt/308/).


Atkreipiame dėmesį, kad šios pavyzdinės užduotys yra parengtos naudojantis ankstesnių metų brandos egzaminų, bandomųjų egzaminų užduočių pavyzdžiais ir turimais šių užduočių statistiniais parametrais.