MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei ikt kompetencijai tobulinti

2013-02-01 09:52

Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei ikt kompetencijai tobulinti


Remdamiesi Mokytojų atestacijos nuostatais, patvirtintais Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24d. įsakymo Nr.ISAK-3216 (Žin.,2008, Nr.142-5669), 15 punktu bei Mokytojų kompiuterinio raštingumo programų reikalavimais LR ŠMM ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 (Žin.,2007, Nr.87-3463), organizuojame 40 valandų ,,Nuotolinius mokymus mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti“.


Mokymų paskirtis – tobulinti įvairių dalykų mokytojų edukacinę IKT kompetenciją.


Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti skirti įvairių bendrojo lavinimo dalykų mokytojams, mokyklų vadovams, pavaduotojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotiems mokytojams, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.


Nuotoliniai mokymai vyks vasario 15 d, 13 val. Marijampolės švietimo centre.