MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS METODINIŲ BŪRELIŲ PIRMININKŲ APSKRITOJO STALO DISKUSIJA / GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

        2012 m. balandžio 30 d. Marijampolės švietimo centre vyko Marijampolės savivaldybės metodinių būrelių pirmininkų apskritojo stalo diskusija / gerosios patirties sklaida „Darbas pagal atnaujintas Bendrąsias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas: sėkmės ir nesėkmės“. Diskusiją inicijavo ir organizavo Marijampolės mokyklų metodinės tarybos pirmininkė, Petro Armino pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė B.Žeimienė ir ir šios tarybos koordinatorė Jolanta Gelžinienė. Metodinių būrelių pirmininkai pasidalino savo dalykų mokymo specifika bei problematika ugdant mokinius pagal atnaujintas Bendrąsias programas, išanalizavo švietimo pagalbos poreikį ateinantiems mokslo metams bei aktualiausias kvalifikacijos tobulinimo sritis.